Výběrové řízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

vypisuje

výběrové řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2003 pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.

Vyhlášený program pro rok 2003

Program pilotních (inovativních) projektů

Struktura programu:

 1. podpora prioritní úkolů MPSV ČR
  • projekty zaměřené na podporu a integraci seniorů do společnosti
   (v souvislosti s Národním programem přípravy na stárnutí)
  • projekty zaměřené na podporu a integraci zdravotně postižených do společnosti
   (v souvislosti s Evropským rokem občanů se zdravotním postižením)
  • projekty následné péče o osoby závislé na návykových látkách
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR 1045/2000)
  • projekty zaměřené na podporu boje proti extremismu
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 903/2001)
  • projekty zaměřené na podporu obětí trestné činnosti a zejména domácího násilí
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 452/1999)
 2. podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů
 3. podpora zavádění standardů v sociálních službách
 4. podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Podmínky výběrového řízení

Projekt musí být realizován v roce 2003, musí být předložen na předepsaném formuláři "Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátnímu neziskovému subjektu na sociální služby v roce 2003 - Program inovativních (pilotních) projektů" s respektováním "Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2003 pro Program pilotních (inovativních) projektů" a "Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy" schválených usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001. Formulář žádosti a metodika jsou k dispozici ve vrátnici Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a na internetové adrese: www.mpsv.cz

Žádosti je nutno podat ve třech písemných vyhotoveních včetně příloh (1 originál + 2 kopie) nejpozději do 28. února 2003 na adresu:

Odbor sociálních služeb
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1 
128 01 Praha 2 

Poslední aktualizace: 8. 8. 2019