Systémová podpora sociální práce v obcích

logo

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR „Systémová podpora sociální práce v obcích“ se zaměřuje na zlepšení sociálního začleňování a boje s chudobou. Projekt byl spuštěn v lednu 2016 a s platností od 30. 1. 2019 byl prodloužen do 30. 6. 2021.

Projekt je financován z prostředků Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt je v souladu se Strategií sociálního začleňování 2014–2020, která identifikuje jako zásadní skutečnost potřebnost posilování dostupnosti sociální práce na obecních úřadech. Účelem této Strategie je přispět k plnění národního cíle redukce chudoby a snižování míry sociálního vyloučení stanoveného v Národním programu reforem České republiky, který vychází ze strategie Evropa 2020. Jako základní nástroj pro sociální začleňování osob sociálně vyloučených, nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, je zdůrazněna sociální práce. Všechny oblasti podporující sociální začleňování jsou proto ve Strategii pojímány také z pohledu, jak může sociální práce přispět k fungování opatření v jednotlivých oblastech.

Projekt vychází z podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka a mj. též povinnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dále vychází z podmínek zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje povinnosti a oprávnění pověřených obecních úřadů.

Hlavním cílem projektu je koordinace a ověření metodické role MPSV k výkonu sociální práce v obcích v rámci přenesené působnosti.

Projekt MPSV ve své první fázi spolupracoval s 15 vybranými obcemi, které dostaly finanční alokaci z výzvy 03_16_128 na 2 - 4 nové sociální pracovníky, na jejich další vzdělávání a supervizi, a to na dobu dvou let. Konkrétně se jednalo o obecní a městské úřady Hradec Králové, Litvínov, Jilemnice, Kladno, Hodonín, Most, Holešov, Moravský Beroun, Písek, Chrudim, Valašské Meziříčí, Bučovice, Kolín, Lovosice, Havlíčkův Brod.

V rámci projektu byly obecní úřady rozděleny do tří regionálních oblastí, ve kterých i nadále působí oblastní kanceláře. Tyto kanceláře jsou otevřeny v krajských městech Praha, Hradec Králové a Olomouc, aby byla zajištěna dosažitelnost, respektován princip subordinace ve státní správě (obecní úřad – krajský úřad – ústřední úřad/MPSV). V kancelářích působí vždy jeden metodik a odborný metodik sociální práce. Jejich hlavní činností je metodické vedení a spolupráce se sociálními pracovníky z výzvy č. 03_16_128.

Co již proběhlo v první fázi projektu:

Publikace, výstupy/podklady

V rámci první fáze projektu proběhla spolupráce mezi MPSV a obecními úřady, které se se svými projekty zapojily do výzvy č. 03_16_128. Ze strany obecních úřadů byla poskytnuta součinnost při tvorbě odborných textů, výstupů a podkladů pro další metodickou a koncepční činnost MPSV. Hlavním výstupem je Zpravodaj sociální práce. Dosud bylo vydáno 6 čísel Zpravodaje a jeho publikování bude ukončeno během roku 2019, kdy bude vydáno ještě poslední sedmé číslo.

Zahraniční cesty

V rámci projektu byly realizovány 4 zahraniční cesty za účelem získání zkušeností, inspirace a informací ze sousedních zemí (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko). Zprávy o účasti a přenosu zahraniční zkušenosti sociálními pracovníky z výzvy 03_16_128 se stanou součástí Příručky praxe sociální práce v obci, která bude vydaná v první polovině roku 2021.

Odborné workshopy/konference

Celkem bylo realizováno 6 workshopů, jejichž obsahem byla konkrétní odborná témata vyplývající z průběžných výsledků projektu s cílem podpory vzájemného předávání informací, spolupráce a hledání řešení. Publikovaný Zpravodaj sociální práce přináší odborné příspěvky a výstupy z diskuzí z těchto workshopů.

Návrh vzdělávacího programu pro sociální pracovníky

Obsahem této aktivity proběhla identifikace vzdělávacích potřeb sociálních pracovníků z výzvy 03_16_128 prostřednictvím průběžného hodnocení a cíleného zjišťování informací. Jednalo se zejména o zpětnou vazbu a hodnocení absolvovaných vzdělávacích programů/kurzů a vyjádření vlastní zkušenosti dotazovaných sociálních pracovníků. Na základě této spolupráce byl vytvořen návrh vzdělávacího programu pro sociální pracovníky obecních úřadů, který bude v roce 2019 pilotně ověřen. Zrealizování prvního běhu tohoto vzdělávacího programu se předpokládá v první polovině roku 2020.

Na co se můžete těšit ve druhé navazující fázi projektu:

Publikace, výstupy/podklady

Hlavním výstupem bude Příručka praxe sociální práce v obci, která bude tvořena na základě získaných podkladů a výstupů ze všech aktivit projektu. Předpokládaný rozsah příručky je 200 – 250 stran a předpokládaný počet výtisků je 7 000.

Hlavními výstupy spolupráce bude podklad pro stanovení minimálního standardu činností sociální práce na obecních úřadech a na základě praktického ověření bude vytvořen modelový návrh typových pozic sociálních pracovníků na obecních úřadech. Činnost pracovní skupiny Standardy byla prodloužena do konce roku 2020, v případě potřeby bude činnost pracovní skupiny prodloužena až do konce projektu.

Ze získaných podkladů a výstupů z aktivit projektu bude zahájena informační a osvětová činnost, která bude zaměřena zejména na předávání dobré praxe formou letáčků, brožur apod.

Odborné workshopy a konference

Je plánováno celkem pět nových jednodenních workshopů. Každého workshopu by se mělo zúčastnit 50 sociálních pracovníků. Workshopy budou zaměřeny na aktuální témata z oblasti výkonu sociální práce ve veřejné zprávě. Půjde o práci ve skupině pod facilitací zástupců z MPSV nad konkrétním tématem. První workshop z této série již proběl, a to dne 14. 6. 2019 v Brně. Tento workshop se uskutečnil na téma „Dluhová problematika“.
Dále ve druhé fázi projektu proběhnou dvě konference. V listopadu roku 2019 bude realizována mezinárodní dvoudenní konference s panelovou diskuzí. Program bude obsahovat prezentaci aktuálních výsledků projektu MPSV ve spolupráci se spolupracujícími obcemi, dále se konference aktivně zúčastní zahraniční hosté ze zařízení navštívených v rámci zahraničních cest. Druhá konference je plánována na březen 2021 a jejím obsahem bude celkové zhodnocení realizace projektu MPSV, bude se jednat o závěrečnou konferenci projektu.

Pilotní ověření vzdělávacího programu

Na základě zpětné vazby od sociálních pracovníků bude realizován vzdělávací program v celkovém rozsahu 42 hodin (56 vyučovacích hodin). První běh vzdělávacího programu je plánován na první polovinu roku 2020. Celkově se počítá s realizací 15 běhů po 15 účastnících. Každý běh bude trvat 7 dní a každý den bude obsahovat v průměru 7 hodin školení. Ukončení realizace vzdělávacího programu je plánováno na první polovinu roku 2021.

Metodická podpora sociálním pracovníkům

Prostřednictvím krajských oblastních metodických kanceláří (Praha, Hradec Králové, Olomouc) budou pořádána metodická školení k aktuálním tématům v oblasti výkonu činností sociální práce na obecních úřadech. Celkem bude realizováno 12 metodických školení, tedy 4 školení v každé krajské oblasti. Kapacita jednoho školení bude 50 účastníků a délka je plánovaná na 3-5 hodin.

Kazuistické semináře

V rámci této činnosti budou probíhat pravidelná setkání mezi zástupci MPSV, sociálními pracovníky či zástupci příbuzných profesí za účelem sdílení dobré praxe sociálních pracovníků na obecních úřadech. Kapacita jednoho kazuistického semináře bude 20 účastníků. Každá krajská kancelář uspořádá 10 kazuistických seminářů, celkem tedy proběhne 30 seminářů v ČR.

Vzdělávací web

Vzdělávací web bude přístupný všem sociálním pracovníkům na základě jejich dobrovolné volby a registrace. Na webu budou dostupné metodické a koncepční materiály MPSV vztahující se k výkonu sociální práce, novinky v této oblasti, akce pořádané projektem apod.

Evaluace projektu

V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat během realizace projektu.

Rok 2015 byl prvním rokem aplikace dotačního titulu (příspěvku) na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytované obcím II. a III. typu a krajům na výkon přenesené působnosti v oblasti sociální práce. Projekt by měl pomoci více specifikovat činnosti a podmínky, na které a za nichž bude dotace poskytována v dalších letech. Projekt by měl dále přispět ve vztahu k obecním úřadům k určení optimálního počtu sociálních pracovníků k výkonu zákony uložených povinností.

Výsledkem realizace projektu bude rovněž identifikace limitů výkonu sociální práce na obecních úřadech, která poslouží k další metodické a koncepční činnosti MPSV, včetně nastavování optimálního modelu výkonu sociální práce na obecních úřadech.

 

Poslední aktualizace: 22. 10. 2020