Problematika restriktivních opatření

Problematikou omezování pohybu uživatele v zařízení sociálních služeb se Ministerstvo práce a sociálních věcí dlouhodobě koncepčně zabývá již od roku 2002 v souvislosti se Zprávou o stavu lidských práv v ČR Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Tato zpráva mimo jiné poukazovala na zneužívání klecových lůžek s mříží či sítí v zařízeních sociální péče v ČR a upozorňovala na absenci kontroly vycházející z neexistence pravidel.

Již na počátku koncepce MPSV v problematice práce s klientem s rizikem v chování vycházela ze dvou základních hledisek. Prvním je ochrana práv a důstojnosti uživatelů sociálních služeb a druhým je podpora poskytovatelům v postupném odstraňování omezovacích prostředků ze zařízení sociální péče.

V červenci 2004 MPSV zveřejnilo Metodické opatření pro mimořádné použití klecových lůžek se sítí v zařízeních sociální péče, které mělo pouze ráz doporučení. To označilo klecová lůžka s mříží za nepřípustná a nastavilo požadavek evidence používání klecových lůžek se sítí. V říjnu 2005 vešla v účinnost novela zákona o sociálním zabezpečení č. 218/2005 Sb. Novela označila užívání prostředků omezující pohyb osob za nepřípustné, s výjimkou případů přímého ohrožení jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných osob, a to pouze po dobu nezbytně nutnou. Dále nastavila povinnost evidence a požadavek souhlasu lékaře s použitím prostředků omezujících pohyb uživatelů.

1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který v § 89 upravuje problematiku Opatření omezujících pohyb osob. Problematikou ochrany práv uživatelů včetně zajištění svobody pohybu a pobytu se v rámci zákona o sociálních službách zabývá také § 88 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, § 97-§ 99 Inspekce kvality sociálních služeb a § 107 - § 108 Správní delikty. V návaznosti na zákon o sociálních službách je klíčovým materiálem také příloha č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. (Obsah standardů kvality sociálních služeb).

Český právní řád vychází z principu, že osobní svoboda každého je zaručena, proto zásahy do osobní svobody lze činit pouze v případech a za podmínek výslovně zákonem vyjmenovaných. Touto oblastí je tedy § 89 zákona o sociálních službách, který umožňuje užít opatření omezující pohyb pouze v případě, že člověk ohrožuje svoje zdraví a život. Problematika opatření omezujících pohyb osob podle § 89 zákona o sociálních službách se týká všech druhů sociálních služeb.