Brexit

Vystoupení Spojeného království z EU a jeho dopady na zaměstnání britských občanů v ČR a sociální zabezpečení osob migrujících mezi ČR a UK

Dne 31. ledna 2020 opustilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen "UK") Evropskou unii (dále jen „EU“) na základě podmínek sjednaných v tzv. Výstupové dohodě, která vstoupila v účinnost 1. 2. 2020. Tato dohoda zajišťuje, že osobám, které jsou vymezeny v osobním rozsahu Výstupové dohody, budou zachována až do konce života (při splnění určitých podmínek) práva v oblasti pobytu, přístupu na pracovní trh a sociálního zabezpečení.

Výstupová dohoda rozlišuje období do konce přechodného období, tj. do 31. 12. 2020, kdy obě strany Výstupové dohody (EU a UK) plně aplikují unijní právo, a období od 1. 1. 2021, kdy mezi UK a EU nebude existovat volný pohyb osob (pracovníků), ale jsou zachována pobytová a pracovní práva a práva v sociálním zabezpečení, která byla založena před koncem přechodného období.

Rozhodující pro to, zda si jako britský občan zachováte právo pobytu či zaměstnání v ČR i nadále, je, zda můžete Vy nebo Vaši rodinní příslušníci doložit svůj pobyt nebo zaměstnání v ČR před koncem roku 2020 (tedy před koncem přechodného období). Podrobný výklad k implementaci Výstupové dohody naleznete ZDE (530.58 kB).

Před koncem roku 2020 se podařilo Evropské unii a Spojenému království vyjednat novou dohodu, která bude upravovat vztahy mezi oběma stranami do budoucna. Tato dohoda byla nazvána Dohoda o obchodu a spolupráci a bylo také dojednáno, že bude aplikovatelná již od 1. 1. 2021.

Narozdíl od Výstupové dohody, která má působnost shodnou s koordinačními nařízeními, Dohoda o obchodu a spolupráci se nevztahuje na státy EHP, Švýcarsko a také na  území Gibraltaru.Narozdíl od Výstupové dohody, která má působnost shodnou s koordinačními nařízeními, Dohoda o obchodu a spolupráci se nevztahuje na státy EHP, Švýcarsko a také na  území Gibraltaru.

Nová Dohoda neupravuje podmínky vstupu na pracovní trh. To znamená, že britští občané, kteří od 1. 1. 2021 budou chtít vycestovat za prací do ČR, budou pro práci v ČR muset disponovat určitou formou pracovního oprávnění stejně jako občané jiných třetích zemí. Stejně to bude platit i pro české občany pro vstup na britský pracovní trh.

Nová Dohoda o obchodu a spolupráci upravuje pouze určité formy pracovní mobility pro obchodní účely, konkrétně:

  • umožňuje převod zaměstnanců ze společností se sídlem v EU/Spojeném království, aby pracovali v přidružené společnosti se sídlem ve Spojeném království/EU po dobu maximálně 3 let (tzv. osoby převedené v rámci společnosti).
  • usnadňuje pohyb „dodavatelů smluvních služeb“ nebo „nezávislých odborníků“
  • umožňuje tzv. "návštěvám za obchodním účelem", které neposkytují služby, vstup, krátkodobý pobyt a provádění určité činnosti.

Přestože Dohoda o obchodu a spolupráci ponechává podmínky vstupu na pracovní trh obou stran národním předpisům, stanoví podrobná pravidla koordinace sociálního zabezpečení.

Dohoda zajišťuje přístup k sociálnímu zabezpečení pro všechny osoby, které podléhaly nebo podléhají předpisům smluvních stran.  Zároveň je stanovena podmínka, že se Dohoda použije pouze na osoby v tzv. přeshraniční situaci, tj. situaci, která zahrnuje jak jeden nebo více ČS na jedné straně, tak UK na straně druhé. Na soby, jejichž situace je omezena ve všech ohledech pouze na jednu stranu Dohody, se ustanovení Dohody nevztahuje.

Dohoda o obchodu a spolupráci upravuje přístup k dávkám v nemoci a mateřství, všem druhům důchodů, dávkách při pracovních úrazech a nemocích  povolání a  dávkám v nezaměstnanosti. Výslovně jsou vyloučeny rodinné dávky, dávky dlouhodobé péče a některé další dávky. To znamená, že jejich poskytování se bude řídit výlučně národními předpisy obou stran, nikoli Dohodou.

Vstup Dohody o obchodu a spolupráci v účinnost však nemá za následek konec aplikace Výstupové dohody. V oblasti mobility osob a koordinace sociálního zabezpečení působí obě dohody vedle sebe, každá však s odlišným osobním a věcným rozsahem.

Více informací nejen o otázkách pobytu a zaměstnání, ale i o zachování nároků v oblasti sociálního zabezpečení, naleznete v dokumentu s nejčastěji pokládanými otázkami.

Další informace lze nalézt také na stránkách www.brexitinfo.cz

Poslední aktualizace: 28. 6. 2021