7. výzva - oblast intervence 3.1, aktivita a) investiční podpora transformace pobytových zařízení sociálních služeb (ve znění metodického pokynu ze dne 4. 11. 2015)

logo IOP   logo EU   logo MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

vyhlašuje dne 7. července 2011
7. výzvu

k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci

Integrovaného operačního programu

Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace

Aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Číslo výzvy 7
Způsob příjmu projektů Kontinuální výzva
Operační program Integrovaný operační program
Prioritní osa 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Podporovaná aktivita 3.1a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb
Typ projektů Individuální projekt
Alokovaná částka pro výzvu 1 034 440 000,- Kč (879 274 000,- Kč strukturální fondy, 155 166 000,- Kč státní rozpočet ČR)
Poskytovatel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Specifický cíl 3.1a) Zajištění sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů vybraných pobytových zařízení, které jim umožní život v přirozeném prostředí a jejich podporu při vstupu na trh práce

PODPOROVANÉ DRUHY ČINNOSTÍ

V rámci aktivity a) bude podpora zaměřena na:

 • domácnosti uživatelů,
 • zázemí pro ambulantní služby a denní programy,
 • zázemí pro terénní služby,
 • zázemí pro management,
 • humanizaci - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních,

a to za podmínek, které jsou stanoveny Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (viz příloha č. 1b Příručky pro žadatele a příjemce).

Zvolený druh činnosti žadatel uvede do žádosti v části Projekt - Stručný obsah projektu.

Proces pilotního ověřování transformace je dále podporován z Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb), a to prostřednictvím projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“, který je zaměřen především na tvorbu transformačních plánů, vzdělávání pracovníků a evaluaci efektivnosti procesů transformace. Cílem této podpory je také nastavení jednotného systému transformace pobytových zařízení sociálních služeb, která bude nadále realizována v samostatné působnosti krajů.

VYMEZENÍ OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ

Oprávněnými žadateli jsou:

 • kraje (zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů);
 • obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).

PARTNERSTVÍ

V rámci této výzvy jsou přípustní partneři žadatele při přípravě, realizaci nebo udržitelnosti předloženého projektu. Za činnosti sjednané v partnerské smlouvě nesmí být v rámci projektu poskytnuty žádné finanční prostředky.

Za partnera není považován subjekt, který je v dodavatelském či odběratelském vztahu k příjemci dotace (např. o. p. s., která poskytuje příjemci za úhradu sociální služby, dodavatel materiálu, odběratel výrobků/služeb).

ÚZEMNÍ ZAMĚŘENÍ PODPORY/MÍSTO REALIZACE PROJEKTŮ

Území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle Konvergence, mimo region hl. m. Prahy. Ve 13 krajích ČR bylo vybráno 26 konkrétních zařízení. Způsob výběru je popsán v Příručce pro žadatele a příjemce (viz příloha Výzvy).

Vybraná zařízení pro aktivitu 3.1 a)

č. Název zařízení IČ organizace Území dopadu
1 Srdce v domě, příspěvková organizace 48452751 Jihomoravský kraj
2 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Domov Pístina 75011191 Jihočeský kraj
3 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace 71175296 Karlovarský kraj
4 Domov pro osoby se zdravotním postižením „Pata“ v Hazlově, příspěvková organizace 71175318 Karlovarský kraj
5 Barevné domky Hajnice – Vínový dům Markoušovice 00194972 Královéhradecký kraj
6 Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší 13583212 Královéhradecký kraj
7 Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace 48282936 Liberecký kraj
8 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace 48282944 Liberecký kraj
9 Marianum, příspěvková organizace 71197061 Moravskoslezský kraj
10 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 Moravskoslezský kraj
11 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 Moravskoslezský kraj
12 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace 75004429 Olomoucký kraj
13 Domov sociálních služeb Slatiňany 15053814 Pardubický kraj
14 Domov pro osoby se zdravotním postižením Stod, příspěvková organizace 48333841 Plzeňský kraj
15 Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 71229051 Středočeský kraj
16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany 75149541 Ústecký kraj
17 Ústav sociální péče Lobendava, příspěvková organizace 47274549 Ústecký kraj
18 Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace 71184601 Vysočina
19 Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace 00511676 Vysočina
20 Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková organizace 71184473 Vysočina
21 Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová, příspěvková organizace 49562827 Zlínský kraj
22 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace – Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad – Salašská 00092096 Zlínský kraj
23 Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou 75070758 Liberecký kraj

FORMA PODPORY

Podpora je poskytována formou nevratné přímé pomoci (dotace) prostřednictvím principu financování ex-ante.

FINANCOVÁNÍ

Podporu lze získat do výše 100% způsobilých výdajů projektu, tyto prostředky budou hrazeny z 85% ze strukturální fondů (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) a z 15% ze státního rozpočtu ČR.

OMEZENÍ VÝŠE PODPORY NA JEDEN PROJEKT

Minimální výše podpory na jeden projekt není stanovena.

Maximální výše podpory na jeden projekt: 90 000 000,- Kč.

Výší podpory se rozumí částka poskytnutá projektu z veřejných zdrojů (nikoli celkové náklady projektu, pokud je projekt financován také z jiných zdrojů).

PRINCIP FINANCOVÁNÍ EX-ANTE

Princip financování ex-ante spočívá v průběžném předkládání originálních faktur příjemcem zprostředkujícímu subjektu ke kontrole a průběžném hrazení vzniklých nákladů příjemce z tzv. rozpočtového limitu otevřeného u pověřené banky (podrobněji viz Příručka pro žadatele a příjemce).

Výdaje, které není možné uhradit formou ex-ante budou hrazeny ex-post platbami po ukončení etapy. Bližší informace o financování jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

PŘÍJMY PROJEKTU

Výstupy projektů podávaných v rámci výzvy č. 7 IOP, oblasti intervence 3.1 mohou vytvářet příjmy. Jejich výše může ovlivnit výši přiznané podpory, a z tohoto důvodu musí být příjmy vyčísleny a sledovány. Období, po které se příjmy sledují, je stanoveno na 15 let od počátku realizace projektu, respektive od jeho podání. Žadatelé uvádějí předpokládané příjmy již při podávání projektu. Následně je jako příjemci podpory sledují a dle pravidel nastavených v Příručce pro žadatele a příjemce dokládají.

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí výdaje být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým) a být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

 • hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu),
 • účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
 • efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

Dále musí způsobilé výdaje splňovat zejména následující podmínky:

 • musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí bezprostředně souviset s realizací projektu,
 • musí vzniknout a být uhrazeny nejdříve v den registrace žádosti (registrace proběhne maximálně do 2 dnů od podání žádosti na P-CRR), s výjimkou výdajů na projektovou dokumentaci nebo objemovou studii, investiční záměr, je-li zpracován někým jiným než investorem/žadatelem a všechny v investičním záměru předepsané náležitosti, jsou-li zpracovány někým jiným než investorem, tedy všechny výdaje, které tvoří součást vstupní ceny pořizovaného majetku, které jsou předepsány výzvou, stavebním zákonem, případně příslušným stavebním úřadem, nebo projektantem, správní poplatky hrazené ve stavebním řízení, pořízení nemovitostí a transformační plán. Všechny výše uvedené výdaje jsou způsobilé od 1. ledna 2008,
 • musí být řádně doloženy průkaznými doklady (účetními či daňovými).

Způsobilými výdaji v členění jsou:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení drobného dlouhodobého hmotného (pořizovací cena od 3*-40 tisíc Kč) a nehmotného majetku (pořizovací cena od 7*-60 tisíc Kč),
 • výdaje na nákup služeb souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, tedy služeb tvořících součást ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a nákladů na zaškolení pracovníků,
 • výdaje na propagační opatření, které byly vynaloženy v přímé vazbě na projekt a v souvislosti s požadavky uvedenými v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření;
 • výdaje na přípravu transformačního plánu v maximální výši 200.000,- Kč,
 • mzda/plat projektového a/nebo finančního manažera;
 • výdaje na nákup služeb projektového a/nebo finančního manažera;
 • daň z přidané hodnoty u neplátců DPH;
 • daň z přidané hodnoty plátců DPH, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně na vstupu.

* Žadatel může mít pro pořízení majetku vnitřní směrnicí stanoveny dolní limity nižší, než jsou výše uvedeny. Tyto limity musí být v souladu s platnými účetními předpisy.

Způsobilé výdaje a jejich maximální limity výdajů jsou blíže specifikovány v Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy, v Kritériích transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče (viz příloha č. 1b. Příručky pro žadatele a příjemce) a Pravidlech způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 uveřejněných na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz.

Pro kontrolu a správné zařazení výdajů v žádosti využijte Popis řádků EDS (viz příloha č. 11c. Příručky pro žadatele a příjemce).

VEŘEJNÁ PODPORA

V oblasti intervence 3.1 není poskytována veřejná podpora.

U oblasti 3.1 aktivity a) se jedná o podporu poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které jako služby v obecném hospodářském zájmu nelze pod veřejnou podporu zařadit. Zařízení podporovaná v rámci aktivity 3.1 a) jsou zařízení krajů, popř. obcí. V těchto případech se proto jedná o služby, které byly prostřednictvím veřejné moci určeny k poskytování těchto služeb v obecném hospodářském zájmu.

Aktivity realizované v rámci oblasti podpory 3.1 a) nenarušují ani neohrožují hospodářskou soutěž a v žádném případě neohrožují obchod mezi členskými státy.

DOBA TRVÁNÍ REALIZACE PROJEKTU

Maximální doba realizace projektu není stanovena, projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. 6. 2015. Prodloužení realizace projektů za toto datum bude umožněno pouze ve výjimečných případech s podmínkou řádného zdůvodnění tohoto požadavku příjemcem a za předpokladu schválení Řídícím orgánem IOP (MMR) a ZS MPSV. Projekty se schválenou prodlouženou dobou realizace musí být dokončeny nejpozději do 31. 12. 2015. Činnosti související s projektem mohou být zahájeny před podáním žádosti. Projekt však nesmí být ukončen před schválením Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

KRITÉRIA PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

Na dotaci z programu IOP není právní nárok. Poskytnutí dotace předchází proces hodnocení a výběru projektů. V tomto procesu budou všechny přijaté projektové žádosti posuzovány z hlediska: kritérií přijatelnosti, kontroly formálních náležitostí, hodnocení kvality a rizikovosti. Posledním stupněm posouzení je výběr projektů. Výsledkem posouzení je doporučení ke schválení projektu nebo jeho vyřazení.

U projektů, které splní všechna kritéria přijatelnosti a všechny formální náležitosti, bude provedeno vlastní hodnocení kvality projektu externími hodnotiteli, prostřednictvím hodnotících kritérií. Systém hodnocení je založen na souboru otázek, které jsou bodově hodnoceny na základě informací uvedených v Žádosti o poskytnutí dotace, popř. v jejích přílohách. Projekty úspěšně splní hodnocení kvality, jestliže budou ohodnoceny minimálním počtem 65 bodů.

Po zhodnocení bude u každého projektu provedena analýza rizik projektu, případně kontrola, která má za cíl odstranění či minimalizaci identifikovaných rizik.

Posledním krokem tohoto procesu je doporučení projektů k financování Výběrovou komisí. Návrh konečného seznamu doporučených žádostí je omezen alokací pro výzvu.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce.

POVINNOSTI PŘÍJEMCE

Příjemce je povinen řídit se Registrací akce, včetně jejích Podmínek, Rozhodnutím o poskytnutí dotace, jeho Podmínkami a pokyny stanovenými ve Výzvě, Příručce pro žadatele a příjemce, která je přílohou této výzvy, a jejích přílohách.

PRAVIDLA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

Zadavatelé zakázek spolufinancovaných z prostředků IOP, kteří jsou zadavateli veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou povinni postupovat při zadávání veřejných zakázek v plném rozsahu podle tohoto zákona, s výjimkou případů, kdy zákon umožňuje zadavatelům některých veřejných zakázek podle zákona nepostupovat (výjimky jsou uvedeny v § 18–20 zákona). Zadavatelé jsou dále povinni postupovat podle pravidel pro výběrová řízení stanovených v Metodice zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.1 a 3.3 (příloha č. 8 a 8.1 Příručky pro žadatele a příjemce).

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace je zveřejněn na webovém portálu www.eu-zadost.cz. Po vyplnění a finálním uložení této žádosti v internetové aplikaci Benefit7 ji žadatel doručí 1x v originále v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě s ohledem na místo realizace projektu na adresu místně příslušné pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR (viz níže). Žadatel k Žádosti o poskytnutí dotace přikládá povinné přílohy, jejichž výčet, bližší popis a podmínky jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce. Přílohy se také dokládají 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

TERMÍNY VÝZVY

Datum vyhlášení výzvy: 7. července 2011
Datum zahájení příjmu žádostí: 7. července 2011
Příjem žádostí: v pracovní dny od 9 do 14:00 hodin v sídlech poboček Centra pro regionální rozvoj ČR
Ukončení příjmu žádostí: 6. května 2013
Datum konání první výběrové komise: 14. srpna 2011

Termíny výběrových komisí jsou dále zveřejňovány na http://www.mpsv.cz/cs/11024.

Kontaktní místo pro podávání informací:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR – konzultace projektových žádostí před jejich podáním
oddělení ERDF
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Baldová, oddělení realizace programů – sociální integrace a služby
tel.: 221 922 026, e-mail: soc.integraceIOP@mpsv.cz, lenka.baldova@mpsv.cz

Centrum pro regionální rozvoj – regionální pobočky - technické dotazy týkající se zpracování projektové žádosti v programu Benefit7, kontakty viz příloha č. 2. Příručky pro žadatele a příjemce

Další informace

Upozorňujeme žadatele, že je povinen při zpracování žádosti postupovat dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh. Tyto dokumenty obsahují podrobné informace vztahující se k přípravě projektů v rámci této výzvy. Informace o Integrovaném operačním programu jsou uvedeny v Programovém dokumentu IOP.

Žadatel připravuje žádost na základě transformačního plánu zařízení. Transformační plán, který je v souladu s Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a je schválen MPSV, zahrnuje vedle dalších informací také údaje o financování z IOP, především kdo je žadatelem a na co žádá podporu z IOP.

Tyto dokumenty jsou žadatelům k dispozici na internetových stránkách MPSV - www.mpsv.cz, podrobněji v sekci: Evropská unie a evropské fondy / Evropské fondy / IOP / Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop a dále na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR: www.crr.cz.

EVIDENCE VYDÁNÍ VÝZVY 3.1 A

Vydání č. Platné od Zpracoval: Schválil:
Jméno Podpis Jméno Podpis
1 7. 7. 2011 Mgr. Ivana Příhonská   PhDr. Karel Vít, Ph.D.  
    Ing. Vendulka Zmeškalová  
1.1 26.8.2013 Mgr. Lenka Baldová   PhDr. Karel Vít, Ph.D.  

EVIDENCE REVIZE VÝZVY 3.1 A

Revize č. Předmět revize Platné od
1 Upřesnění vybraných zařízení pro aktivitu 3.1a)
(vyňato – Domov sociálních služeb Skřivany, Bellevue, poskytovatel sociálních služeb, Ústav sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvková organizace, Zámek Nová Horka, příspěvková organizace).
Změna - Kontaktní místo pro podávání informací pro zpracování žádostí.
Změna kontaktní osoby MPSV
26.8.2013

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024