Záznam z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace

konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (78.45 kB)

Program:

  1. Návrh obsahu nového programu přípravy na stárnutí
  2. Návrhy pracovních skupin Rady na opatření nového programu přípravy na stárnutí
  3. Upřesnění složení pracovních skupin Rady
  4. Různé

Zasedání zahájil a řídil MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí a místopředseda Rady, který omluvil pana ministra RNDr. Petra Nečase, předsedu Rady, který se z důvodu zasedání vlády nemohl jednání zúčastnit.

MUDr. Marián Hošek seznámil přítomné s programem zasedání, který byl schválen bez návrhů na doplnění a změny.

Poté Rada schválila zápis z 2. zasedání Rady, ke kterému nebyly uplatněny žádné připomínky.

MUDr. Marián Hošek uvedl, že hlavním bodem 3. zasedání Rady je návrh struktury a obsahu nového programu přípravy na stárnutí, který členové obdrželi v el. verzi. Program by měl být dopracován na základě doporučení a návrhů členů Rady.

1. Návrh obsahu nového programu přípravy na stárnutí

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady seznámil přítomné se stavem přípravy nového programu přípravy na stárnutí. Návrh obsahu a opatření nového programu byl zpracován na základě podkladů resortů a měl by sloužit jako východisko pro diskusi o prioritách a opatřeních nového programu. Opatření by měla být upravena a doplněna na základě návrhů pracovních skupin Rady a členů Rady. Je možné doplnit další témata dle priorit a doporučení Rady.

2. Návrhy pracovních skupin Rady na opatření nového programu přípravy na stárnutí

V rámci bodu 2 programu vystoupili předsedové pracovních skupin Rady, kteří informovali Radu o výsledcích jednání pracovních skupin a představili priority a návrhy opatření nového programu přípravy na stárnutí z pohledu pracovních skupin.

RSDr. Zdeněk Pernes informoval o činnosti Pracovní skupiny pro zdravotní a sociální politiku, zdravotní a sociální služby. Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo dne 3. května 2007 na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Pracovní skupina doporučuje zaměřit se v rámci přípravy nového programu na problematiku dlouhodobé péče a zdravého stárnutí, komunitní služby, vzdělávání s důrazem na rodinu a zvyšování informovanosti prostřednictvím medií, např. pokud jde o zapojení dobrovolníků do projektů zaměřených na podporu a poskytování služeb starším lidem. RSDr. Zdeněk Pernes upozornil na potřebu využívání mezinárodních dokumentů k problematice stárnutí při koncepci nového programu a na nezbytnost naplnění závazků v nich obsažených. Program je třeba aktualizovat tak, aby nebyla vypuštěna ta opatření, která dosud nebyla uspokojivě realizována a naplněna. RSDr. Zdeněk Pernes dále mimo jiné uvedl, že zápis z 1. jednání pracovní skupiny bude členům Rady a sekretariátu Rady poskytnut v nejbližší době. Doporučení v oblasti dlouhodobé péče budou zpracována a poskytnuta sekretariátu Rady Ad hoc pracovní skupinou k dlouhodobé péči.

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., vedoucí Ad hoc pracovní skupiny k dlouhodobé péči seznámila účastníky s pojetím a vymezením dlouhodobé péče v zahraničí, s principy poskytování a financování dlouhodobé péče a se situací a hlavními problémy v této oblasti v České republice. Zdůraznila, že vícezdrojové financování při poskytování služeb pro seniory je v praxi obtížně realizovatelné. Pro dlouhodobou péči je proto žádoucí zavedení paušální úhrady. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D uvedla, že při koncepci geriatrické péče a dlouhodobé péče je nezbytné vycházet z koncepce geriatrie dostupné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví, která dosud nebyla zavedena do praxe. Pouze moderní přístupy v dlouhodobé a zdravotní péči o starší osoby mohou být účinné a současně ekonomicky efektivní. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. zdůraznila preventivní a rehabilitační charakter moderní geriatrie a upozornila na kompetenci a nástroje geriatrie pro hodnocení soběstačnosti a funkčního zdraví, kterých je třeba využít a uplatnit v praxi. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., která je předsedkyní České gerontologické a geriatrické společnosti, dále informovala přítomné o připravovaném jednání s panem MUDr. Pavlem Horákem, CSc., MBA, ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí k problematice rozvoje geriatrie a dlouhodobé péče.

Mgr. Jan Lorman, předseda Pracovní skupiny pro podporu informovanosti, společenské participace a odstraňování diskriminace starších lidí, informoval o setkání této pracovní skupiny a předal přítomným zprávu z 1. jednání skupiny, která obsahuje priority a návrhy opatření pro nový program přípravy na stárnutí v oblastech v působnosti pracovní skupiny. Zpráva se zabývá diskriminací v jednotlivých oblastech života, včetně bydlení, zdravotní péče, zaměstnání, zvýšením informovanosti seniorů a doporučuje opatření v těchto oblastech. Mgr. Jan Lorman zdůraznil význam podpory participace starších lidí ve společnosti jako jednu z priorit nového programu. Mgr. Jan Lorman, který je předsedou Ad hoc pracovní skupiny k ICT dále informoval přítomné o sdělení Komise KOM(2007) 332 „Důstojné stáří v informační společnosti - Iniciativa i2010 - Akční plán pro informační a komunikační technologie a stárnutí“ a zdůraznil význam informačních a komunikačních technologií při podpoře nezávislosti a důstojnosti života starších lidí v domácím prostředí (např. využitím ICT v rámci tísňové péče).

PhDr. Zdeněk Szpak, předseda Pracovní skupiny pro trh práce, celoživotní učení a hmotné zabezpečení uvedl, že připravuje setkání skupiny, které by se mělo uskutečnit v nejbližší době. Pracovní skupina by měla přispět k formulaci opatření v oblastech v působnosti pracovní skupiny.

V diskusi k návrhům opatření nového programu členové Rady mimo jiné zdůraznili nutnost reagovat na potřeby starších lidí v rámci koncepce výzkumu. Zdůraznili potřeby soustředění podkladů a výsledků výzkumů, které lze využít při koncepční činnosti v této oblasti.

Ing. Pavel Komárek, CSc., náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy navrhl zahrnout výzkumné priority v této oblasti do národního programu výzkumu a využít možnosti finanční podpory ze strukturálních fondů. Upozornil na to, že informace o realizovaných výzkumech jsou povinně zveřejňovány od roku 1993 na internetových stránkách Rady pro výzkum a vývoj.

MUDr. Zdeněk Kalvach doporučil odlišovat problematiku zdravotní péče, dlouhodobé péče a širší problematiku přípravy na stárnutí a aktivního života ve stáří a zdůraznil potřebu podrobněji strukturovat nový program v souladu s těmito hlavními tématy. Zdůraznil potřebu zaměřit se v rámci přípravy nového programu na problematiku dlouhodobé péče, která není legislativně upravena, dále na rozvoj komunitních služeb a center a také na rozvoj výzkumu.

PhDr. Jindřich Kadlec, předseda České asociace pečovatelské služby, který na jednání zastupoval Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR zdůraznil, že chybí výzkumy a data v oblasti kvality života ve stáří a potřeb starších lidí.

Ing. David Kafka, zástupce Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR zdůraznil, že je důležité brát v úvahu to, jak si kvalitu života představují senioři a zda takový život žijí.

MUDr. Holmerová, Ph.D. zdůraznila potřebu řešit koncepčně a legislativně problematiku ochrany osob závislých na péči a navrhla, aby bylo přeloženo a uplatněno doporučení Rady Evropy č. 4 (99) o principech týkajících se právní ochrany dospělých osob s omezenou způsobilostí k právním úkonům (Rec(99)4E on principles concerning the legal protection of incapable adults).

3. Upřesnění složení pracovních skupin Rady

JUDr. Štefan Čulík uvedl, že vzhledem ke změnám ve složení Rady došlo také ke změnám ve složení pracovních skupin a uvedl, že je třeba dořešit otázku vedení a složení Pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby.

PhDr. Pavel Čáslava, zástupce Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR, projevil zájem o pokračování činnosti pracovní skupiny a byl pověřen místopředsedou Rady MUDr. Mariánem Hoškem jejím vedením. PhDr. Pavel Čáslava vyzval zájemce o problematiku v působnosti této pracovní skupiny, aby se do její činnosti zapojili.

4. Různé

Mgr. Jan Lorman, předseda sdružení Život 90, informoval přítomné o několika proběhlých i připravovaných aktivitách a událostech. Dne 11. června 2007 se uskutečnila veřejná diskuse v Domě Portus na téma „Proč se (ne)daří pomáhat týraným a zanedbávaným seniorům“, která se konala pod záštitou ministryně MUDr. Džamily Stehlíkové. Mgr. Jan Lorman předal přítomným výstupy z této diskuse. Dne 14. června se v Ženevě konalo Globální sympozium o zneužívání starších osob, které uspořádala Světová zdravotnická organizace a Mezinárodní organizace pro prevenci zneužívání starších osob (INPEA). V roce 2008 by se v České republice měla uskutečnit mezinárodní konference k tomuto tématu. Mgr. Jan Lorman požádal Radu a Ministerstvo práce a sociálních věcí o podporu konání této události. Mgr. Jan Lorman dále přítomným předal výsledky dvou mezinárodních projektů zaměřených na problematiku sociálního začleňování seniorů. Projekty probíhaly od roku 2005 a byly podpořeny Evropskou komisí v rámci programu na výměnu zkušeností v oblasti sociálního začleňování. Na projektech spolupracovalo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

JUDr. Václav Roubal, předseda Sdružení křesťanských seniorů informoval přítomné o konferenci k Evropskému roku rovných příležitostí pro všechny, která se uskutečnila v Praze dne 1. června 2007. Konferenci uspořádalo Sdružení křesťanských seniorů ČR ve spolupráci s Unií evropských seniorů (ESU), Zastoupením Evropské komise v ČR a Konrad Adenauer Stiftung v Praze. JUDr. Václav Roubal poděkoval panu ministrovi RNDr. Petru Nečasovi za převzetí záštity nad konferencí a panu náměstkovi MUDr. Mariánu Hoškovi za osobní účast a vystoupení na této konferenci. Informoval o hlavních závěrech konference, jejíž účastníci položili důraz na osobní odpovědnost za přípravu na stáří, na výchovu k osobní odpovědnosti ve společnosti oproti spoléhání na stát. JUDr. Václav Roubal zdůraznil význam mezigeneračních vztahů a nezastupitelnou roli starší generace v předávání hodnot a zkušeností mladší generaci.

Závěr: Bylo dohodnuto, že předsedové pracovních skupin dodají sekretariátu návrhy priorit a opatření pro nový program přípravy na stárnutí. Na základě doporučení Rady a jejích pracovních skupin zpracuje sekretariát Rady další verzi programu a to ve spolupráci s otevřenou odbornou pracovní skupinou složenou z pověřených zástupců jednotlivých resortů a dalších expertů. Sekretariát bude vycházet také ze zpráv a návrhů resortů, krajů a největších statutárních měst, které obdržel v rámci informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007. Konečný návrh programu bude projednán na 4. zasedání Rady, které je naplánováno na říjen 2007. Do konce října pak RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady předá v souladu s usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 485 návrh nového programu vládě.

Zapsal: Mgr. Petr Wija

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady, v. r.