Žádost o udělení oprávnění (evidence poskytovatelů)

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

 1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
 2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu -  více zde (94.77 kB)  /informační materiál Přehled požadavků požární ochrany z hlediska požární bezpečnosti staveb (PODMÍNKY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI DĚTSKÝCH SKUPIN) ke dni 1.8.2022 (192.14 kB)/,
 3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
 4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,
 5. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec),
 6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině -  více zde (81.81 kB).

Žádost včetně všech povinných příloh lze podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně podat osobně v podatelně MPSV.

 
NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY při podávání žádosti o oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině dle zák. 247/2014 Sb.
 
 • Zaslání kopií místo originálu/autorizované konverze,
 • v nájemní smlouvě chybí v účelu dětská skupina,
 • smlouva není platná a účinná v době zaslání na MPSV,
 • chybí přílohy, které jsou jako nedílné součásti smluv,
 • dokumenty nejsou podepsané,
 • v pojistné smlouvě chybí pojištěná dětská skupina dle zák. 247/2014 sb.,
 • požárně bezpečností řešení je zasláno bez úředního razítka.

Poslední aktualizace: 30. 4. 2024