Zpráva ad hoc pracovního výboru 23. zvláštního zasedání Valného shromáždění OSN (Peking +5)

Poznámka:
Symboly dokumentů Spojených národů se skládají z velkých písmen kombinovaných s číslicemi. Zmínka o těchto symbolech znamená odkaz na dokumenty Spojených národů.

Kapitola I - úvod

 1. Na prvním plenárním zasedání svého 23. zasedání dne 5. června 2000 ustavilo Valné shromáždění ad hoc pracovní výbor 23. zvláštního zasedání a aklamací zvolilo paní Christinu Kapalata (Spojená republika Tanzanie) za jeho předsedkyni.
 2. Ad hoc pracovní výbor se sešel třikrát, 5., 9. a 10. června 2000, vyslechl zástupce systému Spojených národů a nevládních organizací a posoudil otázky přezkoumání a vyhodnocení pokroku dosaženého v 12 kritických oblastech zájmu uvedených v Pekingské akční platformě (bod pořadu jednání č.8) a otázky dalších akcí a iniciativ směřujících k překonání překážek při provádění Pekingské akční platformy (bod pořadu jednání č. 9).
 3. Na svém prvním zasedání dne 5. června zvolil ad hoc pracovní výbor aklamací tyto své místopředsedy: Aicha Afifi (Maroko), Asith Bhattacharjee (Indie), Patricia Flor (Německo), Misako Kaji (Japonsko), Sonja R. Leonce-Carryl (St. Lucia), Monica Martínez (Ekvádor), Kirsten Mlačak (Kanada), Rasa Ostrauskaité (Litva) a Dubravka Šimonović (Chorvatsko). Ad hoc výbor dále rozhodl, že paní Martínez bude také zpravodajkou.
 4. V souvislosti s posouzením bodů pořadu jednání č.8 a 9 byla ad hoc pracovnímu výboru předložena zpráva Komise pro postavení žen, která působila jako přípravný výbor pro 23. Zvláštní zasedání Valného shromáždění, které se sešlo pod názvem "Ženy 2000: genderová rovnost, rozvoj a mír pro 21. století" na svém třetím a obnoveném třetím zasedání (A/S-23/2 a Add. 1 a 2 (Parts I-IV a IV/Corr.1)).
 5. Na první schůzi přednesla předsedkyně projev.
 6. K ad hoc výboru promluvil též zvláštní poradce generálního tajemníka pro genderové otázky a povznesení žen.
 7. Na stejné schůzi vystoupil v zastoupení jihoafrické komunity pro rozvoj zástupce státu Mauricius.
 8. Na první schůzi rovněž vystoupili výkonný ředitel společného programu Spojených národů pro HIV/AIDS, regionální manažer Světového potravinového programu, ředitel Mezinárodního výzkumného a výcvikového institutu pro posílení postavení žen, zástupce Úřadu pro kontrolu drog a prevenci kriminality se sídlem v New Yorku a náměstek výkonného tajemníka Hospodářské a sociální komise pro západní Asii.
 9. Na stejném zasedání přednesli svá vystoupení ředitel odboru lidských zdrojů Mezinárodního měnového fondu, pomocník generálního ředitele Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství, zvláštní zástupce generálního ředitele Mezinárodní organizace práce a pomocník generálního ředitele Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu.
 10. Na stejném zasedání vystoupila také zástupkyně Celoindické konference žen, což je nevládní organizace s poradním hlasem u Hospodářské a sociální rady OSN, která mluvila v zastoupení několika nevládních organizací.
 11. Na druhém zasedání 9. června vystoupili generální ředitel Světové zdravotnické organizace, vysoký komisař Spojených národů pro lidská práva, výkonný tajemník Hospodářské komise pro Evropu a zástupci Světové banky, Úřadu vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky a Mezinárodního fondu pro rozvoj zemědělství.
 12. Zazněla rovněž vystoupení zástupců následujících nevládních organizací akreditovaných u Zvláštního zasedání: Výbor pro otázky násilí vůči ženám; Výbor pro otázky žen v beznadějné situaci; Hlídka žen Asie a Pacifiku; Výbor pro média; NGO výbor pro duševní zdraví, mezinárodní síť dívek a světovou vizi; Výzkumná agencie pro informování a výcvik žen; Mezinárodní agencie žen pro spoléhání se na sebe sama; Soroptimist International (jménem několika nevládních organizací); Světové sdružení komunální rozhlasové vysílání; a Síť pro rozvoj afrických žen. (Originální názvy organizací v angličtině a francouzštině jsou ve výše citovaném dokumentu).

Kapitola II - kroky podniknuté ad hoc pracovním výborem

 1. Na svém třetím zasedání 10. června posoudil ad hoc pracovní výbor návrh své zprávy (A/S-23/AC.1/L.1 a Add.1-42) a dva návrhy rezolucí, které předložila předsedkyně v dokumentu A/S-23/AC.1/L.2.
 2. Vystoupili zástupci následujících států: Honduras, Kolumbie (rovněž jménem Bolívie, Brazílie, Chile, Kostariky, Ekvádoru, El Salvadoru, Guatemaly, Mexika, Paraguaye, Peru, Uruguaye a Venezuely), Gabon, Kuba, Mauretánie, Nigérie (rovněž jménem členských států Spojených národů, které jsou členy skupiny 77 a Číny), Libyjská arabská Jamahiriya, Islámská republika Irán, Nikaragua, Sudán, Kuvajt, Spojené arabské emiráty, Kanada (jménem JUSCANZ), Argentina, Irák, Bangladéš, a Saudská Arábie.
 3. Ad hoc pracovní výbor potom přijal svou zprávu a doporučil, aby Valné shromáždění přijalo dva připojené návrhy rezolucí, k nimž jsou připojeny texty s názvem "Politická deklarace" a "Další akce a iniciativy k provádění Pekingské deklarace a Akční platformy" (viz odstavec 16 níže).

Kapitola III - doporučení ad hoc pracovního výboru

Ad hoc pracovní výbor doporučuje Valnému shromáždění, aby přijalo následující návrhy rezolucí:

Návrh rezoluce I

Politická deklarace

Valné shromáždění přijímá politickou deklaraci připojenou k této rezoluci.

Návrh rezoluce II

Další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace a Akční platformy

Valné shromáždění přijímá další akce a iniciativy k provedení Pekingské deklarace5) a Akční platformy6) připojené k této rezoluci.

Poznámky pod čarou

5)Zpráva z 4. Světové konference o ženách, Peking 4.-15. září 1995 ( Publikace Spojených národů, č. E. 96.IV.13), rezoluce 1, příloha 1.

6)Zpráva z 4. Světové konference o ženách, Peking 4.-15. září 1995 ( Publikace Spojených národů, č. E. 96.IV.13), rezoluce 1, příloha 2.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020