Změny v oblasti důchodového pojištění provedené zákonem č. 189/2006 Sb., které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 12. 12. 2006 schválila návrh zákona předloženého vládou do Poslanecké sněmovny dne 1. 9. 2006, jímž vláda zmírňovala rozpočtové dopady snížené sazby pojistného na nemocenské pojištění, a to ve znění pozměňovacích návrhů Senátu Parlamentu ČR.

Hlavním z těchto pozměňovacích návrhů je odložení účinnosti nového zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) a dále odložení účinnosti zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 189/2006 Sb.) na 1. leden 2008.

Přesto u některých dílčích změn, které přináší zákon č. 189/2006 Sb., zůstává zachována jejich původní účinnost, tj. 1. leden 2007. V oblasti důchodového pojištění a jeho provádění jde o tyto změny:

1. V zákoně č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

 • v § 9 odst. 2, který vymezuje, kdo se považuje za osobu samostatně výdělečně činnou, se doplňuje, že musí jít o osobu, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let (čl. XXXIII bod 13 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • v § 9 odst. 8 se doplňuje povinnost osoby samostatně výdělečně činné doložit skutečnosti o vedlejší samostatné výdělečné činnosti nejpozději při podání přehledu o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který chce být považována za osobu samostatně výdělečně činnou vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (čl. XXXIII bod 20 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • doplňuje se nové ustanovení § 105a, které upravuje převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství; toto ustanovení se týká možnosti za stanovených podmínek převést důchodová práva pojištěnců, kteří se stali úředníky nebo ostatními zaměstnanci Evropských společenství, z českého důchodového pojištění do důchodového systému Evropských společenství a obdobně možnosti převodů jejich důchodových práv po skončení služby nebo zaměstnání v Evropských společenstvích z důchodového systému Evropských společenství do českého důchodového pojištění. Touto úpravou bylo implementováno nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968. (čl. XXXIII bod 45).

2. V zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 • do § 5, který upravuje kompetence České správy sociálního zabezpečení, se doplňuje, že Česká správa sociálního zabezpečení rozhoduje o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody (čl. XIII bod 6 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • do § 14 odst. 3 se doplňuje povinnost orgánů sociálního zabezpečení poskytovat Celní správě České republiky údaje o druhu a výši jimi vyplácených dávek a další stanovené údaje v rozsahu nezbytném pro účely poskytování výsluhového příspěvku podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (čl. XIII bod 66 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • do § 50, který upravuje povinnosti příjemců dávek důchodového pojištění, se doplňuje povinnost oprávněného nebo jiného příjemce dávky důchodového pojištění písemně ohlásit plátci důchodu změnu adresy místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště v cizině, je-li mu dávka vyplácena na účet u banky (čl. XIII bod 144 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • ustanovení § 82, které upravuje podávání žádostí o dávky důchodového pojištění, se podstatně mění tak, že tyto žádosti sepisují s občany okresní správy sociálního zabezpečení, a dále se v § 83 stanoví, jaké údaje je povinen zaměstnavatel sdělit okresní správě sociálního zabezpečení sepisující žádost o dávku důchodového pojištění na její výzvu (čl. XIII body 157 až 159 zákona č. 189/2006 Sb.). Právní úprava podávání žádostí o dávky důchodového pojištění příslušníky ozbrojených sil se nemění.
 • nové ustanovení § 86 odst. 4 upravuje možnost oprávněného písemně požádat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty; takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu, a dále může požádat o změnu data uvolnění výplaty starobního důchodu nebo zařízení výplaty starobního důchodu, která nebyla zařízena ode dne přiznání tohoto důchodu; takovou žádost však může podat pouze jednou po tomtéž uvolnění nebo zařízení výplaty (čl. XIII bod 164 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • doplňuje se nový § 107a, který stanoví doby, o které se prodlužují lhůty pro vydání rozhodnutí v řízení podle tohoto zákona kromě dob uvedených ve správním řádu (čl. XIII bod 181 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • doplňuje se nový § 116d, který umožňuje poživateli důchodu vypláceného v hotovosti, jehož pobyt v ústavní péči ve zdravotnickém zařízení trvá déle než jeden kalendářní měsíc, požádat prostřednictvím tohoto zařízení kteroukoli provozovnu držitele poštovní licence o výplatu důchodu do tohoto zdravotnického zařízení. Zdravotnické zařízení je povinno po dobu ústavní péče poživatele důchodu takto vyplacený důchod převzít a předat jeho poživateli, přijatý důchod nebo jeho část uložit, pokud o to poživatel důchodu požádá nebo není-li schopen důchod převzít, částky přijatého důchodu poživateli důchodu na jeho žádost písemně vyúčtovat a oznamovat provozovně držitele poštovní licence, která důchod do zdravotnického zařízení poukazuje, ukončení pobytu poživatele důchodu v ústavní péči zdravotnického zařízení (čl. XIII bod 189 zákona č. 189/2006 Sb.);
 • v § 120a se doplňuje odstavec 2, podle kterého je lhůta stanovená zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení k předložení předepsaného tiskopisu, ke splnění oznamovací povinnosti nebo jinému úkonu zachována, použije-li se služba dodání datové zprávy prostřednictvím portálu veřejné správy a správce tohoto portálu převezme datovou zprávu nejpozději v poslední den této lhůty (čl. XIII bod 198 zákona č. 189/2006 Sb.).