Změny v oblasti zprostředkování zaměstnání agenturami práce

Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), účinné ke dni 1. 1. 2024, dochází k úpravám v oblasti zprostředkování zaměstnávání agenturami práce. Přijaté změny se týkají procesu a podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě, úpravy důvodů pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání a povinností, které musí agentury práce, zejména na úseku agenturního zaměstnávání, plnit. O jaké konkrétní změny se jedná?

1. Vydání povolení

S účinností ode dne 1. 1. 2024 dochází ke změně § 60 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, podle kterého povolení ke zprostředkování zaměstnání vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby.

2. Odborná praxe fyzické osoby

Podle § 60 odst. 8 zákona o zaměstnanosti se za odborně způsobilou považuje fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání či vyšší odborné vzdělání v konzervatoři a odbornou praxi v zákoně o zaměstnanosti požadované délce.

Odbornou praxí fyzické osoby se rozumí soustavný osobní výkon činnosti v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být zprostředkování zaměstnání povoleno, v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Odbornou praxi je fyzická osoba povinna získat v době 10 let bezprostředně předcházejících podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

3. Nové podmínky vydání povolení

Bezúhonnost

Podle § 60 odst. 10 zákona o zaměstnanosti je novou podmínkou vydání povolení právnické osobě splnění podmínek podle § 60 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, s výjimkou odborné způsobilosti, a § 60 odst. 4 až 6 zákona o zaměstnanosti fyzickou osobou, která je členem jejího statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby v takovém orgánu; podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 musí splňovat i právnická osoba, která je členem statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby.

Pokuta za přestupek

Podle § 60 odst. 13 zákona o zaměstnanosti podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je, že žádající osobě, odpovědnému zástupci žádající právnické osoby, osobě, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupci právnické osoby v tomto statutárním orgánu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za přestupek, který by představoval důvod pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti. Podmínka podle věty první platí také pro odpovědného zástupce, osobu, která je členem statutárního orgánu žádající právnické osoby, nebo zástupcem právnické osoby v tomto statutárním orgánu, jestliže byli odpovědným zástupcem, členem statutárního orgánu nebo zástupcem právnické osoby ve statutárním orgánu u jiné právnické osoby v době, kdy byl touto právnickou osobou spáchán takový přestupek.

Bezdlužnost

Podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání je bezdlužnost žádající osoby, a to již při podání žádosti. Osoba, které bylo vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, musí být bezdlužná po celou dobu trvání platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání. Bezdlužnost ověřuje ministerstvo, přičemž v době platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání tak činí nejméně jednou za 6 měsíců.

Za bezdlužnou se pro účely zprostředkování zaměstnání agenturami práce považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky u orgánů Finanční správy České republiky, u orgánů Celní správy České republiky, na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

4. Závazné stanovisko Ministerstva vnitra

I nadále je podmínkou pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě souhlasné závazné stanovisko Ministerstva vnitra vydané na základě žádosti ministerstva.

Nově ministerstvo informuje bez zbytečného odkladu Ministerstvo vnitra o změnách údajů uvedených v žádosti o závazné stanovisko a současně mu poskytne veškeré informace, které mohou mít vliv na posouzení osoby z hlediska veřejného pořádku, bezpečnosti a dodržování práv třetích osob.

Sídlo žádající osoby a prostory podle § 61 odst. 2 písm. c) a odst. 4 písm. c) zákona o zaměstnanosti musí být před podáním žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání a po celou dobu jeho platnosti viditelně označeny jejím jménem a identifikačním číslem osoby, bylo-li jí přiděleno, a jde-li o podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku, obchodní firmou.

5. Kauce

Podle § 60b odst. 1 a 2 zákona o zaměstnanosti právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti je povinna poskytnout kauci ve výši 1 000 000 Kč, a to na výzvu ministerstva. Poskytnutí kauce je poslední podmínkou vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání a podmínkou pro výkon zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) žádající osobou.

6. Nová příloha žádosti o vydání povolení právnické osobě

Právnická osoba je povinna k žádosti připojit doklad o vzniku pracovního poměru s odpovědným zástupcem, nejde-li o člena statutárního orgánu, pokud takový pracovní poměr vznikne nejpozději ke dni právní moci rozhodnutí o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání, s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně.

7. Opakované povolení a doba platnosti

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu 3 let. V případě podání další žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání ve formě dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto formou, se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované, za podmínky, že předchozí povolení nezaniklo podle § 63 odst. 1 písm. a), b) nebo d) tohoto zákona. Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou uvedenou v § 14 odst. 1 písm. a) a c) se stále vydává na dobu neurčitou.

8. Dopad novely na stávající platná povolení a jejich zánik

Kauce

Osoba, které bylo přede dnem 1. 1. 2024 vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, tj. do 1. 4. 2024, doplatit kauci do výše podle § 60b odst. 1 zákona o zaměstnanosti, a to složením částky na zvláštní účet ministerstva č. 16010-2229001/0710. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

Bezdlužnost

Osoba, které bylo přede dnem 1. 1. 2024 vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání, je povinna do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti, tj. do 1. 4. 2024 splnit podmínku bezdlužnosti podle § 60 odst. 15 zákona o zaměstnanosti, a prokázat bezdlužnost ministerstvu. Marným uplynutím této lhůty povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká.

9. Odejmutí povolení

Novela zákona o zaměstnanosti upravuje rovněž důvody pro odejmutí povolení. Podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti ministerstvo povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže právnická nebo fyzická osoba:

  1. zprostředkovává zaměstnání v rozporu s povolením ke zprostředkování zaměstnání,
  2. umožní výkon nelegální práce,
  3. zastřeně zprostředkuje zaměstnání nebo zastřené zprostředkování zaměstnání umožní,
  4. poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle tohoto zákona,
  5. opakovaně neposkytne orgánům inspekce práce součinnost při kontrole.

Zároveň dochází k úpravě znění § 63 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, podle kterého ministerstvo může rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmout, jestliže osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s dobrými mravy nebo poruší jinou povinnost podle zákona o zaměstnanosti nebo povinnost podle § 307b, 308 nebo § 309 odst. 2, 3, 5 nebo 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

10. Překážka vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání

Podle § 63 odst. 5 zákona o zaměstnanosti, bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až e) nebo g), odstavce 3 nebo 4 zákona o zaměstnanosti, může být osobě vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. O odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání zahájeného na žádost osoby, jíž bylo povolení vydáno, nelze rozhodnout dříve, než bude dokončeno řízení o odejmutí povolení z moci úřední

11. Zákaz činnosti

Za přestupek dle § 139 odst. 1 písm. d), f) nebo h) a § 140 odst. 1 písm. c), e) nebo f) zákona o zaměstnanosti lze uložit zákaz činnosti, a to nejdéle na 2 roky.

12. Dočasné přidělení k výkonu práce u uživatele

V oblasti agenturního zaměstnávání, kterou upravuje ust. § 307a až § 309 zákoníku práce, dochází k úpravě práv a povinností.

Podle novelizovaného znění § 308 odst. 1 písm. g) zákoníku práce dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce musí obsahovat podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, jednostranným písemným prohlášením zaměstnance nebo uživatele; není však možné sjednat podmínky pro ukončení doby dočasného přidělení před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno pouze ve prospěch uživatele.

V § 309 odst. 3 zákoníku práce se upravují podmínky skončení dočasného přidělení. Podle tohoto ustanovení dočasné přidělení končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno; před uplynutím této doby končí dohodou mezi agenturou práce a dočasně přiděleným zaměstnancem skončením základního pracovněprávního vztahu, popřípadě jednostranným prohlášením uživatele nebo dočasně přiděleného zaměstnance podle podmínek sjednaných v dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce. Jednostranné prohlášení uživatele musí být doručeno též zaměstnanci, přičemž dočasné přidělení skončí nejdříve 14. den po doručení tohoto prohlášení.

 

Poslední aktualizace: 3. 1. 2024