Změny podmínek v poskytování dotací

V souvislosti s přijetím dodatku č. 2 k příkazu ministra č. 22/2009 „Dokumentace pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“, který je platný od 23. prosince 2010, upozorňujeme na některé změny v dotačním řízení a podmínkách pro poskytování neinvestičních dotací z kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu.

Změny se vztahují výhradně k dotačnímu řízení pro rok 2011 s výjimkou části XII., bodu 16 druhého odstavce Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen „metodika“), jehož aktualizovaná verze zní:

„Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku, na který je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku na který je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou proplaceny do 31. ledna roku následujícího po roce, na který byla dotace poskytnuta.“

Toto ustanovení poskytovatelům sociálních služeb tedy i pro rok 2010 umožňuje náklady vzniklé v prosinci roku 2010 a proplacené v lednu 2011 uhradit z dotace poskytnuté pro rok 2010.

Změny týkající se roku 2011 zahrnují např. následující:

  • žadatel o výsledku dotačního řízení nebude informován samostatným dopisem ředitele odboru sociálních služeb a sociálního začleňování (část X, body 4. a 5. metodiky)
  • povinnost dodat výrok/vyjádření auditora se vztahuje na poskytovatele, kteří obdrží dotaci ve výši 3 mil. Kč a více (část XI, bod 13. metodiky)
  • úpravu formy výroku/vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace a sankce za jejich nedodání (část XI, body 14. a 15. metodiky)
  • aktualizaci formuláře hlášení změn
  • aktualizace termínů jednotlivých kroků procesu dotačního řízení v roce 2011

Úplné znění metodiky, vzor rozhodnutí, formulář hlášení změn naleznete v sekci „Finanční prostředky pro rok 2011“.

V návaznosti na výše uvedené změny bude všem příjemcům dotace ze státního rozpočtu v týdnu od 17.1.2011 rozeslán dodatek k rozhodnutí. Tento dodatek odráží výše uvedené změny a je zásadním doplněním rozhodnutí z hlediska změn v čerpání dotace, některých povinností příjemce a možných finančních kontrol, resp. kontrol finančních úřadů.