Změna systému DPH od 1.1.2012

Od 1.1.2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací podle § 92e zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

Režim se uplatní výlučně mezi plátci daně z přidané hodnoty a znamená, že povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu je přenesena na příjemce plnění.

K režimu přenesení daňové povinnosti vydalo Generální finanční ředitelství a Ministerstvo financí České republiky informaci. Informace je zveřejněna na stránkách MF ČR www.mfcr.cz, sekce Daně a cla. Další informace o režimu přenesení daňové povinnosti byla zveřejněna ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů číslo 5, ročník 2011.

Pověřená banka (UniCredit Bank Czech Republic, a.s.) provede převod DPH na bankovní účet příjemce dotace (v případě, že DPH je způsobilým výdajem) po předložení faktury, na které plátce DPH v režimu přenesené působnosti doplní údaj o vypočtené výši DPH a vyplněného formuláře Pokyn k proplacení DPH.

Postup pro vyplnění formulářů EDS bude doplněn po vydání metodiky ze strany Ministerstva financí ČR.