Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče

se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích se zřetelem na:

  1. výběr, podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin
  2. standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny

MPSV je výlučným vlastníkem autorských práv. Informace ze závěrečné zprávy je možné využívat pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.