Záznam z 9. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konaného dne

28. dubna 2009 od 9.00 do 12.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (79.24kB)

Program:

 1. Zpráva o činnosti Rady v roce 2008 a plán činnosti Rady na rok 2009 2. Principy koncepce zdravotních a sociálních služeb (dlouhodobá péče)
 2. Analýza inspekcí poskytování sociálních služeb
 3. Stanovisko k prioritám a realizaci podpory vědy a výzkumu
 4. Informace o aktivitách v rámci českého předsednictví v Radě EU
 5. Různé

* * *

Jednání zahájil a řídil pan MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu a místopředseda Rady, který omluvil předsedu Rady pana ministra RNDr. Petra Nečase.

MUDr. Hošek představil návrh programu zasedání. Návrh byl schválen bez připomínek. Rada následně schválila zápis z 8. zasedání Rady. K zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky.

ad 1) Zpráva o činnosti Rady v roce 2008 a plán činnosti Rady na rok 2009

Tajemník Rady Mgr. Petr Wija, Ph.D. ve stručnosti seznámil účastníky zasedání s obsahem Zprávy o činnosti Rady v roce 2008. Povinnost předložit vládě zprávu o činnosti za uplynulý rok dle závazné osnovy v termínu do 31. května ukládá předsedům poradních a pracovních orgánů vlády bod II. 2. usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002 k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády.

Zpráva obsahuje informace o členech Rady ve sledovaném období, o sekretariátu Rady, činnosti a hlavních výstupech Rady, zahraniční spolupráci a další informace dle závazné osnovy. Zpráva obsahuje také Plán činnosti Rady na rok 2009. Mgr. Wija uvedl, že rámcový plán činnosti je možno doplnit dle aktuální situace, což je současná praxe, a v této souvislosti nabídl členům Rady doplnění plánu o plánované aktivity resortů či jiných subjektů, o jejichž projednání by členové Rady měli zájem. Mgr. Wija zdůraznil, že Rada by se měla v roce 2009 zaměřovat mimo jiné na iniciaci konkrétních kroků k plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 a na jeho průběžné vyhodnocování a aktualizaci, jak to předpokládá usnesení vlády č. 8 ze dne 9. ledna 2008, kterým byl Program přijat.

Závěr:
Rada schválila návrh Zprávy o činnosti Rady v roce 2008 a plán činnosti Rady na rok 2009 a pověřila předsedu Rady předložením této zprávy vládě v nejbližším možném termínu.

ad 2) Principy koncepce zdravotních a sociálních služeb (dlouhodobá péče)

Předsedkyně Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči a České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. přednesla prezentaci (viz příloha) zaměřenou na situaci, problémy a východiska poskytování zdravotních a sociálních služeb osobám se sníženou soběstačností založeného na modelu služeb dlouhodobé péče. Doc. Holmerová s využitím podkladů Kulatého stolu o budoucnosti zdravotnictví a dalších materiálů představila předpoklady řešení současné situace v jednotlivých oblastech (akutní a následná geriatrická péče, posuzování zdravotního stavu, dostupnost terénních služeb atd.) s důrazem na zachování a podpory soběstačnosti a kvalitního života v domácím prostředí. Doc. Holmerová dále informovala, že za účelem řešení této problematiky pan ministr RNDr. Petr Nečas ustavil Panel pro dlouhodobou péči s účastí expertů a zainteresovaných resortů a subjektů. Koordinací panelu byla pověřena Mgr. Monika Válková, poradkyně pana ministra pro tuto problematiku a doc. Holmerová.

Členové Rady k tomuto bodu dále obdrželi materiál „Nástin Centra (Systému) integrovaných podpůrných služeb jako komunitního rámce long-term care“ (viz příloha), který zpracoval MUDr. Zdeněk Kalvach, CSC., místopředseda České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP.

Rada po diskusi k tomuto bodu přijala následující usnesení (z přítomných 23 osob bylo oprávněno hlasovat 17 osob. Usnesení bylo přijato v poměru 17 – ANO, 0– NE, 0–Z).

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

 1. vítá představené zásady a priority modelu služeb dlouhodobé péče a ustavení expertního panelu pro dlouhodobou péči
 2. doporučuje příslušným resortům a subjektům zapracovat tyto zásady a priority do legislativy v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, a to včetně do metodických opatření a doporučení
 3. vyzývá příslušné resorty, aby alokovaly potřebné zdroje pro činnost expertního panelu k dlouhodobé péči
 4. doporučuje přijmout a realizovat aktualizovanou koncepci gerontologie a geriatrie
 5. doporučuje dbát na to, aby v návrzích zdravotní legislativy a dalších předpisech nedocházelo k přijímání opatření, která znevýhodňují seniory
 6. žádá, aby navrhované legislativní změny v oblasti zdravotnictví respektovaly zásady moderní gerontologie a geriatrie (jak jsou obsaženy v koncepci oboru zpracované odbornou společností ČLS JEP).
ad 3) Analýza inspekcí poskytování sociálních služeb

Jiří Horecký, B. A. et B. A. (Hons), president Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) a předseda Pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby představil materiál „Analýza inspekcí poskytování sociálních služeb“, který zpracovala APSS ČR.

Zpráva poukazuje na nedostatky a problémy v oblasti inspekce kvality sociálních služeb, včetně subjektivity hodnocení, formálního pojetí hodnocení a administrativní zátěže spojené s naplňováním standardů sociálních služeb, nedodržování či nejednotného výkladu metodického pokynu k inspekcím, potenciálního střetu zájmů či podjatosti na straně inspektora, absence nestranného aktéra v podobě odvolacího orgánu a další.

V rámci diskuse členové Rady upozornili na konkrétní situace nevhodného jednání inspektorů, často neodpovídající kvalifikaci inspektorů (např. nedostatečnou zkušenost z předchozí praxe), důraz na kvalitu z pohledu poskytovatele spíše než z pohledu uživatele, různé způsoby a pojetí kvality apod.

Rada po diskusi k tomuto bodu přijala následující usnesení (z přítomných 23 osob bylo oprávněno hlasovat 17 osob. Usnesení bylo přijato v poměru 17 – ANO, 0– NE, 0–Z):

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

 1. doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí realizovat závěry uvedené v bodě 2 až 4 Analýzy poskytování sociálních služeb (viz příloha), to jest
  1. V roce 2009 zintenzivnit počet tzv. ministerských inspekcí ve všech krajích jako protipól k tzv. krajským inspekcím mimo jiné i za účelem příkladů dobré praxe a možností komplexního posouzení funkčnosti celého systému inspekcí (a to alespoň v rozsahu 3 inspekce/kraj/rok). Zvážit vznik samostatného oddělení v rámci odboru 22, jehož existence by zajistila nejen zintezivnění inspekční činnosti, ale – na rozdíl od splnění této povinnosti formou outsourcingu – její kontinuitu (vzniklou organizační složku nelze zrušit tak jednoduše jako obnovení smluv či dohod s externími inspektory).
  2. Zadat výzkum, jehož předmětem by bylo posouzení fungování inspekcí a celkových přínosů zavedení standardů kvality a inspekcí sociálních služeb se zaměřením na vnímání kvality ze strany uživatelů (komparací obou období) a zhodnocení efektivity vstupů a výstupů (korelace mezi náklady a výstupy). Součástí výzkumu by byla komparace se zahraničními státy, které aplikují podobné úrovně sociální politiky jako ČR.
  3. Při další novele zákona o sociálních službách upravit jeho znění tak, aby námitky proti inspekčním zprávám byly podávány na MPSV ČR.
 2. doporučuje orgánům zodpovědným za inspekce kvality sociálních služeb, aby inspekce byly prováděny věcně a odpovědně v intencích zákona, byly orientovány ke zkvalitnění služeb a nikoliv převážně na kontrolu dokumentace a aby inspekce plnily také funkci podpůrnou a přispívaly tak k rozvoji sociálních služeb.
 3. pověřuje Pracovní skupinu pro bydlení a residenční sociální služby a Ad hoc pracovní skupinu pro dlouhodobou péči, aby na dalším, tj. 10. zasedání Rady, předložily členům Rady další doporučení v oblasti inspekce kvality sociálních služeb a seznámily je s různými přístupy k pojetí a monitorování kvality v oblasti sociálních a zdravotních služeb.
ad 4) Stanovisko k prioritám a realizaci podpory vědy a výzkumu

Doc. Holmerová uvedla priority v oblasti výzkumu v kontextu stárnutí populace na mezinárodní úrovni a zdůraznila, že problematice spojené se stárnutím populace, včetně oblasti zdraví a nemocí ve stáří a organizaci a efektivitě poskytování služeb není v rámci podpory výzkumu resortů a dalších institucí věnována dostatečná pozornost.

Doc. Holmerová dále připomněla a vyzdvihla přínos francouzského předsednictví EU, které si za jednu ze svých priorit stanovilo řešení problematiky spojené s Alzheimerovou chorobou, zejména v oblasti výzkumu a zajištění kvalitní péče a služeb pro osoby s demencí a pečovatele (pečující rodiny).

Rada po diskusi k tomuto bodu přijala následující usnesení (z přítomných 23 osob bylo oprávněno hlasovat 17 osob. Usnesení bylo přijato v poměru 17 – ANO, 0– NE, 0–Z).

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace doporučuje

 1. Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Radě vlády pro výzkum a vývoj zmapovat výzkum o stárnutí a zajistit adekvátní alokaci zdrojů na výzkum v oblasti stárnutí populace a využití programů EU v oblasti výzkumu, včetně k řešení problematiky Alzheimerovy choroby
 2. Ministerstvu zdravotnictví a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, aby zajistily a zkvalitnily monitorování poskytování geriatrických služeb a dlouhodobé péče a výskyt geriatrických syndromů a významných diagnóz ve vyšším věku, včetně Alzheimerovy choroby, osteoporózy a dalších
 3. Ministerstvu práce a sociálních věcí maximálně využít a zpracovávat data získaná v rámci systému posuzování zdravotního stavu, včetně jednotlivých položek soběstačnosti
ad 5) Informace o aktivitách v rámci českého předsednictví v Radě EU

Mgr. Wija seznámil členy Rady s výsledky konference „Sociální služby – nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“ (Praha, 22. až 23. 4. 2009). Závěry konference budou projednány na červnové Radě ministrů EU odpovědných za oblast práce a sociálních věcí (Rada EPSCO). Konference zdůraznila potenciál vytváření nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb v kontextu demografického vývoje. Účastníci konference se shodli na tom, že sociální služby jsou jedním ze základních nástrojů sociální politiky a sociálního začleňování a jejich role v kontextu současné krize narůstá. Konference zdůraznila význam sociálních služeb při podpoře neformálních pečovatelů a tzv. sdílené péče. Z konference byl pořízen audio a video záznam. Mgr. Wija přislíbil členům Rady zaslání informací o výstupech konference a odkaz na záznam konference.

Mgr. Jan Lorman, předseda Ad hoc skupiny pro ICT informoval účastníky o „Evropské konferenci o důstojnosti a ohroženosti starších lidí“ (Praha, 25. až 26. 5. 2009) a pozval členy Rady na tuto konferenci. Mgr. Lorman informoval o širokém záběru a programu konference, která se bude mimo jiné věnovat zásadní otázce pojetí zdraví a nemoci ve stáří, křehkosti (frailty), pojetí a organizaci zdravotní a dlouhodobé péče, aktivnímu stárnutí, důstojnosti ve stáří a lidským právům, včetně např. evropské strategii proti zneužívání a násilí na seniorech („elder abuse“).

ad 6) Různé

Mgr. Wija informoval o tom, že pan ministr RNDr. Petr Nečas požádal příslušné resorty o zaslání první hodnotící zprávy o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Usnesení vlády č. 8 ze dne 9. ledna 2008, kterým byl Program přijat, ukládá příslušným resortům zaslat ministru práce a sociálních věcí hodnotící zprávu do konce května. První informace o plnění Programu má být v souladu s uvedeným usnesením předložena Radě do 30. června 2009.

Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc., místopředseda Rady seniorů ČR uvedl, že Rada se nedostatečně věnuje problematice 90% seniorů, kteří žádné zdravotní a sociální služby nepotřebují a požádal proto o zařazení bodu na toto téma na program 10. zasedání Rady (tj. bod týkající se pohledu seniorů a seniorských organizací na současnou situaci a priority pro její řešení).

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady