Záznam z 8. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konaného dne

16. prosince 2008 od 13.30 do 16.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (79.62 kB)

Program:

 1. Informace o aktivitách k realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
 2. Výstupy a návrhy Ad hoc pracovní skupiny pro informační a komunikační technologie
 3. Situace v oblasti geriatrické a dlouhodobé péče
 4. Informace o stavu příprav aktivit v rámci českého předsednictví v Radě EU
 5. Různé

Před zasedáním se uskutečnila prezentace systému a projektu tísňové péče provozované sdružením Život 90. Prezentaci pro členy Rady uspořádal Život 90 za podpory partnerů projektu.

Jednání zahájil a řídil pan MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu a místopředseda Rady.

MUDr. Hošek představil program zasedání. Na návrh předsedkyně České gerontologické a geriatrické společností ČLS JEP a Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči MUDr. Ivy Holmerové, Ph.D. bylo na program zasedání zařazeno projednání situace v oblasti geriatrické a dlouhodobé péče. Rada následně schválila program zasedání.

Rada poté schválila zápis ze 7. zasedání Rady. K zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky.

ad 1) Informace o aktivitách k realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

Tajemník Rady Mgr. Petr Wija, Ph.D. ve stručnosti seznámil přítomné s informacemi o realizaci aktivit jednotlivých resortů k plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (dále jen „Program“). O poskytnutí informace o způsobu a harmonogramu plnění Programu požádal odpovědné resorty místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady RNDr. Petr Nečas.

Mgr. Wija mimo jiné zdůraznil, že Rada má hlavní odpovědnost za vyhodnocování a aktualizaci Programu, včetně za iniciaci konkrétních kroků k jeho realizaci. První informace o stavu plnění Programu bude Radě předložena v souladu s usnesením vlády č. 8 ze dne 9. ledna 2008 do 30. června 2009.

V souvislosti s poskytnutou informací RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, uvedl, že Program ukládá seniorským organizacím spolupracovat při realizaci Programu a požádal, aby seniorské organizace obdobně jako organizace osob se zdravotním postižením obdržely finanční dotaci na svou činnost. Tento návrh podpořil předseda občanského sdružení Život 90 Mgr. Jan Lorman a 1. místopředseda Rady seniorů ČR prof. Jan Solich. Dotační program Úřadu vlády by podle uvedených členů měl být rozšířen o seniorské organizace.

Závěr:

Rada vzala na vědomí informaci sekretariátu Rady o aktivitách resortů při realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012.

ad 2) Výstupy a návrhy Ad hoc pracovní skupiny pro informační a komunikační technologie

Předseda Ad hoc pracovní skupiny pro informační a komunikační technologie Mgr. Lorman představil projekt rozvoje tísňové péče v České republice. Cílem projektu je transformace tísňové péče v komplexní portfolio služeb. Mgr. Lorman informoval Radu o předpokladech dostupnosti tísňové péče ve všech regionech České republiky a zdůraznil, že tísňová péče je efektivní a úsporná forma podpory nezávislého života seniorů v jejich přirozeném prostředí.

Rada přijala následující usnesení.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

 1. schvaluje návrh projektu „Podpora rozvoje a implementace asistenčních technologií pro zdravé stárnutí (Ambient Assited Living for ageing well)“
 2. doporučuje vládě České republiky, aby uložila místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministru zdravotnictví a ministru vnitra, aby zpracovali a předložili vládě návrh koncepce rozvoje služeb asistovaného života
 3. doporučuje vládě České republiky, aby zvážila podporu rozvoji informačních a komunikačních technologií pro zdravé stárnutí a uložila ministru práce a sociálních věcí /ministru vnitra
  1. zapojit Českou republiku do programů rozvoje služeb asistovaného života (Ambient Assited Living ) Evropské komise, především AAL 169 a vytvořit podmínky pro efektivní využití evropských fondů pro zmíněný účel;
  2. podpořit praktickou realizaci služeb asistovaného života, tísňové péče, vytvoření digitální datové sítě a potřebnou nabídku koncových prvků „inteligentního domova“ (smart homes) vhodných pro užití staršími a zdravotně postiženými lidmi
  3. ke splnění tohoto úkolu alokovat potřebné zdroje, připravit a vyhlásit výběrové řízení
 4. doporučuje vládě České republiky, aby uložila Radě vlády pro informační společnost věnovat stálou pozornost segmentu asistenčních technologií pro zdravé stárnutí a život se závažným zdravotním postižením a zejména připravit návrhy opatření k 
  1. zmírnění bariér, bránících rozvoji a zavádění tohoto segmentu v ČR
  2. vytvoření pobídek pro rychlejší výzkum, vývoj a zavádění inovativních technologií do praxe
  3. podpoře součinnosti veřejného a soukromého sektoru pro rozvoj těchto technologií a provázanosti řešení
  4. veřejné kampani podporující zavádění tohoto segmentu do praxe
 5. doporučuje ministru průmyslu a obchodu vytvořit program podpory technologického rozvoje služeb asistovaného života
 6. doporučuje vládě, aby uložila Radě vlády pro seniory a stárnutí populace věnovat stálou pozornost segmentu ICT pro zdravé stárnutí, zejména připravit návrhy opatření k dodržení etických a legislativních principů, důstojnosti a zabránění zneužívání technologií proti starším a zdravotně postiženým uživatelům
 7. žádá předsedu Rady, aby v souladu s článkem 2 odst. 2 písm. a) a článkem 4 odst. 3 písm. c) Statutu Rady toto usnesení předložil vládě.
Závěr:

Rada přijala usnesení (viz níže) a pověřila sekretariát Rady, aby v součinnosti s Ad hoc pracovní skupinou pro informační a komunikační technologie zajistil zpracování a předání doporučení Rady vládě (z přítomných 17 osob bylo oprávněno hlasovat 15 osob; usnesení bylo přijato v poměru 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z).

ad 3) Situace v oblasti geriatrické a dlouhodobé péče

Předsedkyně Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. informovala Radu o situaci v oblasti geriatrické a dlouhodobé péče. MUDr. Holmerová současně prezentovala stanovisko České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP k této situaci.

Rada přijala následující usnesení.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace

 1. doporučuje vládě, aby uložila ministru zdravotnictví zařadit do vyhlášky o vzdělávání lékařů:
  • gerontologii jako specializační (atestační obor)
  • praktickou geriatrii jako certifikovaný kurz pro lékaře pracující v geriatrické následné a dlouhodobé péči.
  Zdůvodnění: Ministr zdravotnictví navrhuje zařazení geriatrie mezi malé a nevýznamné obory a vzdělání lékařů pouze na úrovni certifikovaného kurzu. To by vedlo k zániku oboru a zhoršení poskytované kvality služeb. Z historického pohledu by se jednalo o krok zpět v době, kdy populace významně stárne. V České republice byla světově první geriatrická klinika a geriatrie je samostatným atestačním oborem od roku 1983.
 2. vítá skutečnost, že VZP uskutečnila neohlášené kontroly LDN. Doporučuje, aby stejná metodika kontrol byla aplikována na další segmenty péče poskytující zdravotní péči převážně seniorům, zejména na gerontopsychiatrická oddělení psychiatrických léčeben a interní oddělení s delší průměrnou dobou pobytu.

  Zdůvodnění: Odborné společnosti jsou známy četné stížnosti a poznatky o nedostatečné kvalitě péče o seniory ve výše uvedených segmentech péče.
 3. doporučuje řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny, aby zajistil společně s odbornými společnostmi (ČGGS, ČALS) implementaci systému kvality následné a dlouhodobé péče, a to s pilotním využitím již dostupných materiálů (Standardy gerontologických pracovišť, Strategie P-PA-IA) a s rozpracováním dalších.

  Zdůvodnění: Odborné společnosti připravily podklady pro sledování kvality některých typů následné a dlouhodobé. Tyto podklady je možné využít v implementaci systému kvality v následné a dlouhodobé péči a na základě těchto pilotních zkušeností je možné vytvořit komplexní systém sledování kvality péče.
 4. vyzývá vládu, aby bez dalšího prodlení a s adekvátní alokací prostředků řešila situaci ve zdravotní následné péči a v dlouhodobé zdravotně sociální péči.

  Zdůvodnění: zkušenosti z terénu i ze setkání s pracovníky následné péče stejně tak jako stále pokračující mediální kauzy upozorňují na současnou kritickou situaci v tzv. následné zdravotní péči. V současné době je tento segment péče již prakticky v kolapsu, chybí tu odborný personál a úroveň služeb přímo ohrožuje zdraví pacientů, kvalitu života a lidskou důstojnost pacientů.
 5. žádá příslušné resorty (MZ, MPSV), aby implementovaly koncepci geriatrie a dlouhodobé péče ve smyslu koncepce oboru geriatrie a zásad dlouhodobé péče schválených na minulém zasedání Rady.

  Zdůvodnění: Zásady geriatrické péče a péče dlouhodobé jsou známy a byly opakovaně schváleny jak Radou tak resortními ministerstvy. Je třeba je nyní zapracovat do příslušných legislativních norem a dalších předpisů.
 6. žádá vládu, aby MŠMT a Rada vlády pro výzkum a vývoj předložily vládě přehled o alokaci prostředků do výzkumu Alzheimerovy choroby a do problematiky stárnutí ve srovnání s ostatními obdobně významnými zdravotními problémy.

  Zdůvodnění: Z hlediska parametru DALY je v současné době je Alzheimerova choroba významnější (zejména u žen) než kardiovaskulární a onkologická onemocnění. Alokace prostředků na výzkum však tomuto významu neodpovídá.
Závěr:

Rada pověřila sekretariát Rady, aby zajistil předání usnesení a doporučení Rady vládě (z přítomných 17 osob bylo oprávněno hlasovat 15 osob. Usnesení bylo přijato v poměru 15 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z).

ad 4) Informace o stavu příprav aktivit v rámci českého předsednictví v Radě EU

Vedoucí sekretariátu Rady JUDr. Štefan Čulík seznámil členy Rady s vybranými akcemi českého předsednictví Radě EU. Informoval o konferencích v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí a jejich prioritách z hlediska problematiky seniorů. Mezi aktivitami v gesci MPSV uvedl mimo jiné konferenci na téma „Sociální služby - nástroj mobilizace pracovní síly a posílení sociální soudržnosti“ (Praha 22. - 23.4.2009) a 17. Evropskou konferenci o sociálních službách, kterou pořádá European Social Network (Praha, 22. – 24. červen 2009).

Mgr. Lorman doplnil informaci o konferenci v gesci ministryně pro lidská práva na téma ochrana důstojnosti a ohroženosti starších lidí (Praha 25. - 26.05.2009).

Závěr:

Rada vzala na vědomí informace o aktivitách v rámci českého předsednictví v Radě EU.

ad 5) Různé

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., místopředseda Gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, navrhl, aby se Rada zaměřila na vybrané priority Programu a formulovala strategii jejich řešení. Zdůraznil roli obcí a potřebu zařazení komunitní a dlouhodobé péče do agendy veřejné správy obcí.

Mgr. Lorman vystoupil k situaci v sociálních službách. Uvedl, že ve státním rozpočtu na rok 2009, který schválila Poslanecká sněmovna, chybí 2 mld. Kč na dotace pro poskytovatele sociálních služeb a hrozí krach mnoha poskytovatelů. Dále konstatoval, že návrh novely zákona o sociálních službách počítá se snížením výše příspěvku na péči v I. stupni (lehká závislost) ze 2 000 Kč na 800 Kč. Příjemci I. stupně příspěvku na péči z 80% starší lidé a klient s příspěvkem na péči v I. stupni závislosti využívá pečovatelskou službu a tísňovou péči, k jejichž úhradě potřebuje v průměru 1 500 Kč. Příspěvek v prvním stupni by proto měl zůstat minimálně v této výši.

MUDr. Hošek v této souvislosti poznamenal, že novela zákona o sociálních službách je navrhována mimo jiné v důsledku nárůstu výdaju na sociální služby. Navrh novely obsahuje také zvýšení příspěvku na péči ve 4. stupni, což je správný princip. Průměrné výdaje příjemců na sociální služby u osob s příspěvkem na péči v I. stupni činí asi 400,- Kč. Návrh je projednáván v Poslanecké sněmovně a může se ještě změnit.

Rada přijala následující usnesení (z přítomných 17 osob bylo oprávněno hlasovat 15 osob. Usnesení bylo přijato v poměru 14 – ANO/ 0 – NE/ 1 – Z):

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace vyzývá vládu, aby se uvedenou situací vážně zabývala a našla co nejrychlejší způsob řešení nedostatku finančních prostředků v sociálních službách.

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady