Záznam z 6. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

konaného dne 25. března 2008 od 10.00 do 13.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (80.92 kB)

Program:

  1. Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a jejích pracovních skupin v roce 2007 (včetně plánu činnosti Rady na rok 2008)
  2. Závěry Ministerské konference EHK OSN o stárnutí (Leónská ministerská deklarace)
  3. Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k tématům předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí roku 2009
  4. Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze na podzim roku 2010
  5. Návrhy pracovních skupin na opatření k realizaci doporučení veřejného ochránce práv uvedených ve Zprávě z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory
  6. Návrhy opatření Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči v oblasti dlouhodobé péče
  7. Různé

Jednání zahájil a řídil pan MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast sociální politiky, sociálních služeb a rodinné politiky a místopředseda Rady, který uvítal přítomné a omluvil pana ministra.

MUDr. Marián Hošek následně uvítal prof. Ing. Vlastimila Růžičku, CSc., náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy a prof. Ing. Petra Vavřína, DrSc., předsedu Asociace univerzit třetího věku, nové členy Rady.

Poté MUDr. M. Hošek informoval členy Rady o tom, že MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a předsedkyně Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči v oblasti dlouhodobé péče se omluvila a nemůže se jednání zúčastnit a navrhl proto, aby byl bod 6 odložen na 7. zasedání Rady. Rada následně schválila program zasedání a zápis z 5. zasedání Rady.

ad 1) Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a jejích pracovních skupin v roce 2007 (včetně plánu činnosti Rady na rok 2008)

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady, seznámil přítomné s obsahem Zprávy o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a jejích pracovních skupin v roce 2007. Sekretariát Rady zpracoval zprávu podle závazné osnovy pro výroční zprávy poradního orgánu vlády a s využitím podkladů pracovních skupin Rady. Sdělil, že ke zprávě je možné ještě uplatnit připomínky.

V rámci rozpravy k tomuto bodu Mgr. Jan Lorman, předseda sdružení Život 90 navrhl doplnění plánu činnosti Rady na rok 2008 (7. zasedání) o následující body: Zpráva o výsledcích anketního šetření v domovech pro seniory, Informace o stavu příprav aktivit v rámci českého předsednictví v Radě EU, Zpráva SENIORSKÝ MAJÁK; transformace tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené občany v komplexní portfolio občanských služeb.

Další členové Rady navrhli, aby byly Radě předloženy ke stanovisku důležité legislativní návrhy, a to včetně novely zákona o sociálních službách.

Závěr:

Rada s navrženými úpravami členů schválila Zprávu o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2007 (z přítomných 19 osob bylo oprávněno hlasovat 14 osob, z nichž 13 bylo pro a 1 se zdržela hlasování).

ad 2) Závěry Ministerské konference EHK OSN o stárnutí (Leónská ministerská deklarace)

Mgr. Petr Wija, Ph.D., tajemník Rady, představil výstupy Ministerské konference EHK OSN o stárnutí, která se konala ve dnech 6. až 8. listopadu 2007 v Leónu ve Španělsku a doporučení Leónské ministerské deklarace (viz. prezentace (1.28 MB)).

Konference se zaměřila na plnění Regionální implementační strategie k Madridskému mezinárodnímu akčnímu plánu pro problematiku stárnutí, která byla přijata v roce 2002 v Berlíně.

Poslední den konference přítomné ministryně a ministři vystoupili ve dvou tematických panelech zaměřených na „společnost pro osoby v každém věku“ a „přizpůsobení systémů sociální ochrany, práce a vzdělávání stárnutí populace“.

Na závěr konference byla přijata misterská deklarace s názvem „Společnost pro osoby v každém věku: výzvy a příležitosti“, v níž země regionu EHK OSN formulují společné základní priority, problémy a žádoucí opatření v reakci na demografické stárnutí a na situaci starších osob v různých oblastech života.

Ministerská deklarace (viz příloha) zdůrazňuje zejména tyto oblasti a priority: lidská práva (zabránění věkové diskriminaci a zneužívání seniorů), dále celoživotní přístup ke stárnutí („life-course approach“), mezigenerační solidaritu a spravedlnost, aktivní stárnutí a celoživotní učení, pokračování přizpůsobování systémů sociální ochrany, zlepšení prevence, terapie a péče u nemocí spojených se stářím, křehkostí (frailty) a „disabilitou“, potřebu flexibilnějších přechodů mezi vzděláváním, prací a penzionováním, zlepšení přístupu seniorů ke zboží a službám, včetně ICT („technologické pomoci“), politiku přátelskou rodině a pečovatelům umožňující sladění práce a rodinného života, včetně rodičovství, mateřství, výzkum a další. Deklarace rovněž vyzývá ke spolupráci s nevládními organizacemi.

Zprávu z konference, ministerskou deklaraci, prezentace přednesené v rámci tematických panelů a další materiály lze najít na stránkách konference (stránkách EHK OSN, Sekce populačních aktivit).

Pan náměstek MUDr. M. Hošek v návaznosti na přednesenou prezentaci konstatoval, že priority a doporučení ministerské deklarace jsou v souladu s prioritami Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 a V této souvislosti také poděkoval členům Rady za spolupráci na přípravě Programu, který schválila vláda usnesením ze dne 9. ledna 2008 č. 8.

Závěr:

Rada vzala na vědomí výstupy Ministerské konference EHK OSN o stárnutí a doporučení Leónské ministerské deklarace.

ad 3) Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k tématům předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí roku 2009

JUDr. Š. Čulík informoval členy Rady o průběhu přípravy doporučení. Materiál zpracoval sekretariát Rady na základě závěrů 5. zasedání Rady. Materiál následně sekretariát Rady rozeslal členům Rady k připomínkám. Definitivní verzi doporučení Rady by měla schválit Rada. Po schválení materiálu Radou bude doporučení jako materiál pro jednání vlády nejprve rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a následně prostřednictvím pana ministra jako předsedy Rady předán vládě k projednání. Zároveň zdůraznil, že všechna další doporučení Rady by měla být předkládána v podobě stávajícího doporučení a proto by pracovní skupiny a členové Rady měli své návrhy předkládat v podobě tohoto doporučení.

V rozpravě k bodu 3 Mgr. J. Lorman doplnil aktuální informace o stavu přípravy konference o problematice lidských práv seniorů a dlouhodobé péči a požádal o spolupráci Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví.

Pan náměstek MUDr. M. Hošek následně uvedl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí je připraveno po věcné a odborné stránce na konferenci participovat.

Závěr:

Rada schválila s úpravami Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k tématům předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v 1. pololetí roku 2009. (Z přítomných 19 osob bylo oprávněno hlasovat 14 osob, z nichž všechni hlasovaly pro)

ad 4) Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze na podzim roku 2010

JUDr. Š. Čulík informoval členy Rady o průběhu přípravy doporučení Rady (materiálu pro jednání vlády). Materiál prošel obdobným procesem jako doporučení Rady k tématům předsednictví ČR v Radě EU. Byl zpracován sekretariátem Rady na základě závěrů 5. zasedání Rady a s využitím podkladů dodaných Mgr. J. Lormanem. Materiál byl rovněž rozeslán členům Rady k připomínkám.

JUDr. Š. Čulík informoval, že Sekretariát Rady obdržel připomínky, aby byly doplněny podrobnější informace o finančních nárocích a obsahu konference. Informace budou doplněny ve spolupráci s Mgr. J. Lormanem.

Mgr. J. Lorman poděkoval členům Rady za podporu této konference a poskytl doplňující informace. Konference by se mělo zúčastnit přibližně 3000 delegátů z celého světa. Paralelně s konferencí vždy probíhá ministerská konference, které se pravidelně zúčastňuje 40 až 50 ministrů, do jejichž kompetence spadá problematika stárnutí a seniorů. Konferenci již vyjádřila podporu řada osobností a institucí, např. paní Livia Klausová a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém, Česká gerontologická a geriatrická společnost, Rada seniorů ČR, Česká asociace pečovatelské služby, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí a další.

Závěr:

Rada schválila s uvedenými úpravami Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace k podpoře globální konference Mezinárodní federace pro stárnutí v Praze na podzim roku 2010. (Z přítomných 19 osob bylo oprávněno hlasovat 14 osob, z nichž všechni hlasovaly pro)

ad 5) Návrhy pracovních skupin na opatření k realizaci doporučení veřejného ochránce práv uvedených ve Zprávě z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory

Materiál předložil Mgr. J. Lorman, předseda Pracovní skupiny pro podporu informovanosti, společenské participace a odstraňování diskriminace starších lidí jako společný návrh pracovních skupin Rady. Mgr. J. Lorman na úvod projednávání tohoto bodu stručně představil hlavní návrhy obsažené v materiálu.

V rozpravě k tomuto bodu uplatnil k jednotlivým návrhům zásadní připomínky Jiří Horecký, B.A., prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, který vyjádřil nesouhlas se stávajícím zněním návrhů. Někteří členové Rady následně doporučili, aby byl materiál dopracován a předložen Radě na příštím zasedání. Materiál by měl být projednán v pracovních skupinách Rady.

MUDr. M. Hošek zdůraznil, že ne všechna doporučení je nutné a možné upravit formou zákona. Proto je třeba zvážit formu realizace daného doporučení.

JUDr. Š. Čulík uvedl, že materiál byl rozeslán členům Rady pár dnů před jednáním, což ztěžuje jeho kvalitní projednání. Doporučil, aby byl materiál zpracován v takové kvalitě, aby mohl být využit jako jeden z podkladů pro návrh novelizace zákona o sociálních službách s tím, že by bylo z hlediska procesního a časového vhodné, aby k těmto návrhům byla předložena také vyjádření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí, tj. stanoviska dotčených resortů. Novelizací zákona o sociálních službách by se Rada měla zabývat na svém 7. zasedání.

Pan J. Horecký, B.A dále požádal, aby byly pozvánky na setkání pracovních skupin zasílány všem členům Rady, aby měli příležitost se těchto zasedání zúčastnit, jak vyplývá z čl. 5 odst 2 statutu Rady.

Závěr:

Rada doporučila „Návrhy pracovních skupin na opatření k realizaci doporučení veřejného ochránce práv uvedených ve Zprávě z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory“ dopracovat a předložit Radě na jejím 7. zasedání.

ad 6) Návrhy opatření Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči v oblasti dlouhodobé péče

Projednání bodu 6 bylo přesunuto na 7. zasedání Rady.

ad 7) Různé

JUDr. Š. Čulík informoval o aktualizaci složení a zaměření pracovních skupin Rady s ohledem na zhodnocení dosavadní efektivity a změny ve složení Rady. Cílem pracovních skupin je připravovat odborné návrhy a podklady pro zasedání Rady. Pracovní skupiny, které nejsou dostatečně aktivní mohou být zrušeny, popř. sloučeny s jinou skupinou.

V následné diskusi vyjádřil J. Horecký, B.A. zájem o zachování a rozvoj činnosti Pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby. Prof. Ing. P. Vavřín, DrSc. zdůraznil význam celoživotního vzdělávání v kontextu stárnutí populace a v rámci Pracovní skupiny pro trh práce, celoživotní učení a hmotné zabezpečení.

MUDr. M. Hošek následně požádal J. Horeckého, B.A. a prof. Ing. P. Vavřína, DrSc., aby ve spolupráci se sekretariátem Rady formulovali priority a zaměření činnosti Pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby, resp. Pracovní skupiny pro trh práce, celoživotní učení a hmotné zabezpečení.

Ing. Bohdana Holá, vedoucí samostatného oddělení specifických statistik obyvatelstva Českého statistického úřadu (ČSÚ) seznámila členy Rady s materiálem „Indikátory stárnutí - obecné principy a zásady“, který připravil ČSÚ a který formuluje zásady a návrh postupu přípravy indikátorů a dalších úkolů v oblasti statistiky vyplývající z Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012. Členové Rady tento materiál a aktivitu ČSÚ uvítali a projevili zájem o spolupráci na realizaci tohoto úkolu.

RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR a Pracovní skupiny Rady pro zdravotní a sociální politiku, zdravotní a sociální služby informoval o plánu činnosti této skupiny. Upozornil mimo jiné na otázku dopadu zdravotní reformy na seniory, dopad zdravotnických poplatků na osoby v residenčních zařízeních a na situaci starších osob na trhu práce.

Prof. Ing. P. Vavřín, Drsc. informoval členy Rady o konferenci s názvem „Vzdělávání seniorů – věc veřejná“, která se uskuteční ve dnech 11. až 13. června v Praze. Současně požádal o záštitu a vystoupení na této konferenci pana ministra RNDr. Petra Nečase a pana náměstka MUDr. M. Hoška.

Mgr. J. Lorman informoval o konferenci a panelové diskusi zaměřené na problematiku osob starších 50 let, která se uskuteční dne 19. května 2008 v Praze. Současně požádal o záštitu a účast vicepremiéra RNDr. Petra Nečase a náměstka MUDr. M. Hoška. Konference se bude konat v návaznosti na Evropský rok rovných příležitostí a zúčastní se jí mimo jiné PhDr. Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti a MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.

Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc., předseda Svazu důchodců ČR, zdůraznil, že naprostá většina seniorů nepotřebuje sociální péči, ale podporu aktivivního a společenského života a Rada by se měla zaměřovat také na podporu aktivního života těchto seniorů.

Závěr:
  1. Místopředseda Rady MUDr. M. Hošek pověřil členy Rady J. Horeckého, B.A. a prof. Ing. P. Vavřína, DrSc., aby ve spolupráci se sekretariátem Rady přehodnotili a formulovali priority činnosti Pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby a Pracovní skupiny pro trh práce, celoživotní učení a hmotné zabezpečení.
  2. Rada vzala na vědomí dokument „Indikátory stárnutí - obecné principy a zásady“ zpracovaný ČSÚ a uvítala a podpořila aktivitu ČSÚ.

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady