Záznam z 4. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace

konaného dne 23. října 2007, od 10.00 do 13.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (79.75 kB)

Program:

  1. Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007
  2. Návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
  3. Různé

Před začátkem jednání členové Rady uctili minutou ticha památku zesnulého pana PhDr. Zdeňka Szpaka, člena Rady a radního Zlínského kraje.

Pan ministr RNDr. Petr Nečas, předseda Rady, zahájil jednání Rady a uvítal přítomné nové členy Rady. Následně seznámil účastníky zasedání s programem zasedání. Program byl schválen bez návrhů na doplnění či změnu.

Rada poté schválila zápis z 3. zasedání Rady. K zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky.

ad 1) Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady seznámil přítomné s obsahem Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (dále jen „Informace“). Uvedl, že Informace shrnuje důležité aktivity jednotlivých resortů k plnění cílů Programu v letech 2005 až 2007 a v souhrnu pak také některé aktivity a informace za celou dobu platnosti Programu.

Informace je členěna do deseti částí podle kapitol Programu a dále podle aktivit jednotlivých resortů. Součástí materiálu je příloha obsahující informace o aktivitách k plnění Programu na regionální a místní úrovni, která byla zpracována na základě informací dodaných hejtmany krajů, primátorem hl. města Prahy a primátory měst Brna, Ostravy a Plzně.

Materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 1. října 2007 s termínem pro sdělení připomínek do 15. října 2007. Vypořádání proběhlo dne 18. října 2007.

V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili někteří členové Rady.

RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR prezentoval stanovisko Rady seniorů ČR k Informaci. Upozornil mimo jiné na neúplnost informací o plnění Programu a jeho jednotlivých opatření a na odlišný přístup resortů. Požádal o doplnění Informace v souladu s připomínkami Rady seniorů ČR a navrhl, aby vláda požádala resorty, které neposkytly dostatečné informace o plnění Programu, o doplnění.

Ing. Jaroslav Ulma mimo jiné uvedl, že zpráva neobsahuje stanovisko magistrátu hl. města Prahy, ale pouze některých městských částí hl. města Prahy.

JUDr. Vít Samek uvedl, že informace je neúplná a že postrádá informace o aktivním stárnutí a rekvalifikacích pro starší osoby. Současně navrhl, aby v materiálu (Informaci) bylo konstatováno, že samosprávy neplní cíle Programu dostatečně. JUDr. Vít Samek dále uvedl, že se nevyužívá možnost nařízením vlády valorizovat příspěvek na péči daná zákonem o sociálních službách.

JUDr. Štefan Čulík uvedl, že zpráva je retrospektivní materiál a zahrnuje informace o hlavních aktivitách a opatřeních v jednotlivých oblastech, a to včetně opatření na podporu zvýšení zaměstnanosti starších osob.

Pan ministr RNDr. Petr Nečas mimo jiné poukázal na dramatický nárůst výdajů na sociální služby po zavedení příspěvku na péči. Uvedl, že příspěvek často neplní svůj účel a není využíván k nákupu sociálních služeb a že systém nastavený zákonem o sociálních službách je třeba reformovat. MPSV si je vědomo nedostatků v zákonu o sociálních službách a připravuje odpovídající změny v systému sociálních služeb.

MUDr. Gríša Vodička uvedl, že v oblasti zdravotnictví není využívání sociálních služeb úspěšné tak jako uzavíraní smluv na poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Uvedl, že hlavním důvodem je obava zdravotnických zařízení z nedostatku finančních prostředků poskytovaných prostřednictvím dotačního systému a jejich zpoždění. Požádal všechny zúčastněné o podporu řešení tohoto problému.

MUDr. Marián Hošek uvedl, že v případě poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních se jedná spíše o problémy administrativního charakteru a že MPSV hledá způsob jak administrativní náročnost zjednodušit. Uvedl, že posouzení žadatele o příspěvek na péči a jeho přiznání je zdlouhavé a že zdravotnická zařízení se mohou obávat, zda uspějí v dotačním řízení.

Závěr:

Rada hlasováním schválila materiál. Všichni přítomní byli pro schválení materiálu, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti (23 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z).

ad 2) Návrh Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady seznámil přítomné se stavem přípravy nového Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (dále jen „Program“). Uvedl, že Program by měl být hlavní strategií k realizaci cíle vlády, kterým je „Zvláštní pozornost věnovat zvýšení kvality života seniorů“. Uvedl, že pan ministr RNDr. Petr Nečas v rámci meziresortního připomínkového řízení požádal příslušné resorty o zaslání návrhů na stanovení gescí a termínů plnění u jednotlivých úkolů. Dále uvedl, že na přípravě materiálu se podílela Pracovní skupina pro přípravu nového programu přípravy na stárnutí, jejímiž členy jsou zástupci jednotlivých resortů na expertní úrovni.

JUDr. Štefan Čulík uvedl, že materiál byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dne 27. září 2007 s termínem pro sdělení připomínek do 15. října 2007.

V rámci meziresortního připomínkového řízení MPSV obdrželo řadu zásadních a často protichůdných připomínek a návrhů. Až na dva resorty, a to Ministerstvo vnitra a Ministerstvo kultury, Ministerstvo práce a sociálních věcí neobdrželo žádné návrhy na stanovení gescí a termínů plnění pro jednotlivá opatření návrhu Programu.

JUDr. Štefan Čulík dále uvedl, že vypořádání připomínek proběhlo dne 18. října 2007. Vzhledem k tomu, že v rámci vypořádání meziresortního připomínkového řízení se nepodařilo vyřešit některé zásadní rozpory související jak s určením gescí, spolugescí, popř. odpovědností resortů za plnění jednotlivých opatření, tak i rozpory s formulací některých opatření samotných, bude nezbytné pokračovat v jednáních. Uvedl, že cílem MPSV je dosáhnout maximální shody při schvalování nového Programu a z tohoto důvodu bude vhodné požádat o odložení termínu předložení návrhu Programu vládě.

V rozpravě k tomuto bodu programu vystoupili někteří členové Rady.

Ing. Bohdan Hejduk, vrchní ředitel skupiny Správa státního rozpočtu Ministerstva financí prezentoval zásadní připomínky Ministerstva financí k návrhu Programu. Uvedl mimo jiné, že je třeba rozlišovat gestory přípravy opatření a gestory realizace opatření. V reakci na návrh opatření Programu uvedl, že MF je proti zřizování nových fondů a proto nesouhlasí s opatřením vytvořit fond dalšího vzdělávání. Dále uvedl, že MF nesouhlasí s individuálními daňovými zvýhodněními a proto MF nesouhlasí s opatřením motivovat zaměstnavatele a zaměstnance k dalšímu vzdělávání prostřednictvím daňových úlev. Uvedl, že vláda by měla rozhodnout o strategických prioritách v daňové politice.

RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR požádal, aby byly zapracovány připomínky Rady seniorů ČR. Informoval, že Rada seniorů ČR předala u příležitosti dne seniorů panu prezidentovi materiál s názvem „Zásadní problémy generace třetího věku v České republice na počátku třetího tisíciletí“ a požádal o zapracování priorit a problémů formulovaných v tomto materiálu do návrhu Programu. Dále podpořil návrh, aby byl odložen termín předložení materiálu vládě tak, aby mohl být Program dopracován.

Mgr. Jan Lorman, předseda sdružení Život 90 kladně hodnotil návrh Programu a zdůraznil význam zajištění finančních zdrojů na realizaci programu a zejména potřebu využití zdrojů z evropských strukturálních fondů.

Ing. Jaroslav Ulma podpořil návrh na odložení termínu předložení Programu vládě. Zdůraznil potřebu zabezpečení institucionálního zajištění plnění Programu a roli samosprávy. Doporučil, aby opatření Programu byla co nejstručnější, kontrolovatelná a financovatelná.

Ing. Jan Srb, vrchní ředitel Sekce demografie a sociálních statistik ČSÚ uvedl, že ČSÚ má připomínky ke znění některých opatření v gesci ČSÚ, a navrhl jejich projednání na pracovním jednání se zástupci MPSV.

JUDr. Václav Roubal, předseda Sdružení křesťanských seniorů uvedl, že otázka stárnutí a stáří není v lidské historii nová. Zdůraznil, že témata v Programu nejsou pouze úkolem vlády, ale jak vystihuje název „národní program“, úkolem celospolečenským. Uvedl, že by se do Programu měly zapojit církve, biskupská rada, Ekumenická rada církví ČR a další subjekty. Dále uvedl, že je důležité myslet na vlastní stáří a proto je žádoucí více zdůraznit vlastní odpovědnost za přípravu na stáří. Zdůraznil také potřebu vytváření komunitních center jako míst setkávání a uvedl příklad Německa (Lužice), kde jsou po restitucích církevního majetku některé bývalé farnosti uzpůsobovány na komunitní centra.

MUDr. Gríša Vodička k návrhu Programu a opatření, zejména v části zdraví a zdravotní péče, uvedl, že systém zdravotní péče a sociálních služeb je značně odlišný a oba systémy lze integrovat jen za předpokladu příslušných legislativních změn. Uvedl, že je potřeba nejprve integrovat systémy a pak poskytovatele.

PhDr. Jindřich Kadlec, prezident České asociace pečovatelské služby, v této souvislosti podpořil návrh opatření na integraci zdravotních a sociálních služeb jako moderní trend.

MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí a místopředseda Rady uvedl, že integrace je možná například prostřednictvím dvojí registrace jednoho subjektu, a to jako zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb.

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady uvedl, že k zajištění plnění a monitorování Programu je vhodné stanovit pravidelný, nejlépe roční mechanismus hodnocení plnění. Resorty by měly každoročně zasílat ministrovi práce a sociálních věcí, který je současně předsedou Rady, hodnotící zprávy o přijatých opatřeních. Ministr práce a sociálních věcí by pak jako předseda Rady měl jedenkrát ročně informovat Radu o plnění Programu. Pokud Rada na základě obdržené zprávy o plnění Programu dospěje k závěru, že některé opatření není plněno, může doporučit vládě, aby přijala opatření k naplnění daného úkolu. V tomto smyslu je také potřebné upravit usnesení vlády.

Ing. Bohdan Hejduk, vrchní ředitel skupiny Správa státního rozpočtu MF, podpořil navržený mechanismus plnění a odpovídající úpravu usnesení vlády.

PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních programů MZ, která na zasedání zastupovala náměstkyni ministra zdravotnictví MUDr. Markétu Hellerovou, informovala členy Rady o tom, že MZ připravuje legislativní a jiná opatření v oblasti zdravotnictví. Vzhledem k tomu MZ navrhuje, aby termíny opatření Programu a termín předkládání zpráv o plnění Programu místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, byly přizpůsobeny plánovaným aktivitám MZ. Uvedla, že MZ za vhodný termín předávání hodnotící zprávy o plnění Programu za předcházející rok považuje květen, popř. červen.

Závěr:

Rada se jednomyslně shoduje na potřebě dopracování návrhu Programu tak, aby byl přijat konsensuálně, a doporučuje zpracovateli požádat o odložení termínu předložení návrhu Programu vládě.

ad 3) Různé

RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR a předseda Pracovní skupiny Rady pro zdravotní a sociální politiku, zdravotní a sociální služby navrhl, aby Rada na svém příštím zasedání, tj. na 5. zasedání, projednala Zprávu veřejného ochrance práv z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory.

RSDr. Zdeněk Pernes uvedl, že Rada seniorů ČR vydává noviny „Doba seniorů“, prostřednictvím kterých je poskytováno seniorům občansko právní poradenství v různých oblastech, a že noviny vychází bez podpory z veřejných zdrojů. Navrhl, aby se Rada podílela na vydávání a financování těchto novin.

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady v reakci na návrh RSDr. Zdeňka Pernese uvedl, že Rada nedisponuje vlastními finančními prostředky. Sekretariát Rady je financován z prostředků MPSV, které na finanční podporu vydávání novin nemá dotační titul.

Mgr. Jan Lorman, předseda sdružení Život 90 uvedl, že sdružení Život 90 vydává časopis poskytující mimo jiné informace a poradenství seniorům, který je každoročně podporován prostřednictvím dotací Ministerstva zdravotnictví. O finanční podporu je možné požádat Ministerstvo zdravotnictví.

PhDr. Ludmila Vostřáková, ředitelka odboru zdravotně sociálních programů MZ uvedla, že informace a metodika k poskytování dotací, včetně dotací na ediční činnosti jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Mgr. Petr Wija informoval o publikacích ČSÚ „Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu 2006 výběrového šetření pracovních sil“ a „A léta běží...“, které od ČSÚ obdržel sekretariát Rady. Dále poděkoval za připomínky k návrhu Leónské deklarace, která bude přijata na ministerské konferenci EHK v Leónu dne 8. listopadu 2007, a informoval přítomné o možnosti zasílat materiály, které členové navrhují zveřejnit na webových stránkách Rady, sekretariátu Rady.

Závěr:

Rada na příštím zasedání projedná Zprávu veřejného ochrance práv z návštěv zařízení sociálních služeb pro seniory. Zprávu zajistí a členům Rady distribuuje sekretariát Rady.

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady