Záznam z 2. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace

konaného dne 13. března 2007, od 10.00 do 12.30 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (77.55 kB)

Program:

 1. Úvodní slovo předsedy a místopředsedy Rady
 2. Zpráva o činnosti Rady za rok 2006
 3. Návrh plánu činnosti Rady na rok 2007 a priority pracovních skupin
 4. Příprava nového programu přípravy na stárnutí
 5. Návrh opatření v oblasti rozvoje geriatrické péče v České republice
 6. Využití modelu WHO „Age-friendly Primary Health Care Centres“ v České republice
 7. Domácí násilí a zneužívání seniorů
 8. Různé

1. Úvodní slovo předsedy a místopředsedy Rady

RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady zahájil zasedání Rady a seznámil přítomné s prioritami Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti působnosti Rady a hlavními úkoly Rady pro rok 2007. Zdůraznil, že problematiku v působnosti Rady je třeba řešit v komplexnějším měřítku v rámci odborné a věcné diskuse. Upozornil na kulturní stereotyp týkající se starších lidí a jejich diskriminace na trhu práce. Uvedl, že pokud chceme v souladu s rostoucí střední délkou života prodlužovat dobu odchodu do důchodu, musí se odbourávat bariéry na trhu práce a podporovat příležitosti pro celoživotní učení a rozvoj podnikání.

RNDr. Petr Nečas dále zdůraznil potřebu zlepšovat zdravotní stav starší populace a přizpůsobit zdravotní a sociální služby potřebám starších osob. Klíčová je podpora rodiny nejen ve vztahu k mladé generaci, ale také ve smyslu posílení mezigeneračních vazeb. Další prioritou je přizpůsobení veřejných služeb potřebám a omezením starších osob. Mezi hlavní úkoly Rady pro rok 2007 patří zpracování nového programu pro starší osoby, který by se měl zaměřit na vybrané oblasti a navrhnout konkrétní opatření. RNDr. Petr Nečas vyzval členy Rady k aktivní spolupráci na přípravě nového programu.

RNDr. Petr Nečas dále informoval o přípravě zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK OSN ke stárnutí, která byla přijata v roce 2002 na ministerské konferenci v Berlíně. Plnění strategie bude zhodnoceno na konferenci EHK OSN ke stárnutí v Leónu ve Španělsku ve dnech 6. až 8. listopadu 2007. Zpráva je příležitostí upozornit na aktivity a projekty v České republice a také na některé nedostatky. Uvedl, že očekává spolupráci se seniorskými organizacemi na přípravě této zprávy. Zprávu musí Česká republika zaslat sekretariátu EHK OSN do 16. dubna 2007.

MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí a místopředseda Rady uvedl, že v následujícím období lze očekávat aktivnější činnost Rady a jejích pracovních skupin, jejichž složení by se mělo aktualizovat v návaznosti na jmenování nových členů Rady. Pracovní skupiny by měly poskytnout podklady a podněty pro činnost Rady. Uvedl, že v říjnu 2007 bude Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládat do vlády souhrnnou zprávu o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 a identifikovat priority pro další období.

Následně pan MUDr. Marián Hošek seznámil přítomné s návrhem Programu a jednotlivými body. Program zasedání byl poté schválen.

2. Zpráva o činnosti Rady za rok 2006

JUDr. Štefan Čulík, vedoucí sekretariátu Rady seznámil přítomné s obsahem a strukturou návrhu výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2006, která je předkládána v předepsané osnově. Zpráva zahrnuje přehled členů Rady, informace o hlavních aktivitách, informace o sekretariátu Rady a informace o pracovních skupinách Rady, jejich zaměření a prioritách. Součástí zprávy je Návrh plánu činnosti Rady na rok 2007. Materiál obdrželi členové v předstihu v písemné i el. verzi. Návrh zprávy, byl poté schválen v poměru 26 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z.

3. Návrh plánu činnosti Rady na rok 2007 a priority pracovních skupin

Návrh plánu činnosti Rady na rok 2007 byl předložen jako součást Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2006 a členové jej obdrželi v předstihu v písemné i el. verzi. Návrh plánu činnosti Rady na rok 2007 byl po krátké diskusi schválen v poměru 26 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z.

4. Příprava nového programu přípravy na stárnutí a zprávy

Mgr. Petr Wija, tajemník Rady představil prezentaci (viz příloha), ve které informoval přítomné o harmonogramu přípravy a o struktuře zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK ke stárnutí (dále jen „RIS“). Zprávu za Českou republiku zpracovává Ministerstvo práce a sociálních věcí. Současně uvedl možné priority hodnocení plnění RIS v České republice. K hodnocení plnění RIS mají být využity kvantitativní indikátory navržené Evropským centrem pro sociální politiku a výzkum se sídlem ve Vídni, resp. zapojení starších osob do hodnocení a formulace priorit a opatření (tzv. „bottom-up participatory approach“). Zprávu má Česká republika předložit do 16. dubna 2007.

Členové Rady byli vyzváni, aby zaslali náměty či návrhy k obsahu zprávy nejpozději do 30. března 2007, a to na adresu petr.wija@mpsv.cz.

Mgr. Petr Wija dále seznámil přítomné s harmonogramem a hlavními prioritami nového programu pro problematiku stárnutí a starší osoby. Informoval o tom, že ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr Nečas oslovil v souladu s usnesením vlády ze dne 15. května 2002 č. 485 příslušné resorty, hejtmany a primátory největších statutárních měst s žádostí o poskytnutí podkladů o plnění priorit Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (dále jen „Program“) a realizovaných aktivitách v jednotlivých oblastech a nabídl jim spolupráci na přípravě nového programu. Za účelem zpracování návrhu nového programu byli příslušní ministři požádáni o nominování zástupce do otevřené pracovní skupiny, která by měla přispět ke zpracování návrhu nového programu. Klíčovou roli ve stanovení priorit a opatření v novém programu by měli sehrát členové Rady a její pracovní skupiny. První návrh struktury programu by měl být předložen na 3. zasedání Rady, tj. na konci května resp. počátkem června 2007. Program má být v souladu s výše uvedeným usnesením vlády předložen vládě společně se souhrnnou zprávou o plnění dosavadního Programu do konce října 2007. Nová koncepce by měla být adresnější, konkrétní a měla by se zaměřit na nejzávažnější problémy a otázky.

MUDr. Marián Hošek zdůraznil potřebu zaměřit se v novém Programu pouze na nejdůležitější otázky, aby bylo možné prosadit potřebné změny. Priority Programu jsou věcí diskuse a jejich stanovení je na Radě a jejích pracovních skupinách.

Bylo dohodnuto, že jednotlivé pracovní skupiny projednají návrhy priorit a úkolů, které by měly být zahrnuty do nového programu a nejpozději do konce dubna 2007 je zašlou sekretariátu Rady, aby mohly být poté zpracovány a předloženy jako jednotný souhrnný návrh na 3. zasedání Rady.

K některým prioritám programu a nastíněným problémům následně proběhla diskuse členů Rady.

MUDr. Marián Hošek mimo jiné upozornil na ekonomické příčiny oddělenosti péče a význam rozvoje sociálních služeb.

MUDr. Zdeněk Kalvach uvedl, že situace v oblasti zdravotně sociálního pomezí je velmi závažná a má dopady etické i ekonomické. Problémem je diskontinuita péče, nekomplexnost, sektorializace péče o starého člověka. Dochází k překládání starých lidí ze zařízení do zařízení a vznikají území nikoho, která se spíše zvětšují.

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. zdůraznila potřebu legislativního řešení dlouhodobé péče, která v České republice prakticky právně neexistuje a proto je neuspokojivě suplována systémem sociálních služeb.

Ing. Pavel Dušek zopakoval návrh z 1. zasedání Rady a upozornil na potřebu ekonomické analýzy systému sociálních a zdravotních služeb. Uvedl, že k zajištění efektivity je potřebná ekonomická analýza.

PhDr. Ludmila Vostřáková uvedla, že návrhům, které byly zpracovány Meziresortní komisí integrované péče, nebyla následně věnována dostatečná pozornost. Rada jako poradní orgán je v tomto smyslu příležitostí. Uvedla, že se jedná o palčivý problém a že Ministerstvo zdravotnictví v této oblasti podniká dílčí kroky. Dále navrhla, aby se Rada přihlásila k Evropskému roku rovných příležitostí.

Mgr. Lorman upozornil na využití moderních technologií v dlouhodobé péči, která by měla být poskytována zejména v domácím prostředí. Navrhl, aby Rada dostala zprávu o Evropském roku rovných příležitostí.

Mgr. Karel Petrželka upozornil na problematiku preseniorskou a postavení starších osob na trhu práce. Informoval o projektu k aktivnímu stárnutí, do kterého je zapojeno několik nových členských zemí EU.

RSDr. Zdeněk Pernes zdůraznil nezbytnost projednávat v Radě legislativní návrhy, které mohou mít významný dopad na životní podmínky seniorů.

JUDr. Vít Samek uvedl, že je třeba zvolit si jedno téma, které by mělo být důkladně analyzováno. Zdůraznil potřebu řešení situace ve zdravotní a sociální péči. Upozornil na to, že v souvislosti se stárnutím populace bude přibývat osamělých starých lidí a na to, že rodiny samy nebudou schopny zajistit péči o tyto osoby.

Ing. Vladimír Zeman, zdůraznil význam toho, co považují staří lidé sami za důležité. Priority by měly být voleny v souladu s tím. Zpětná vazba by měla vycházet od obcí. Uvedl, že situace a kvalita péče v různých obcích je odlišná a není to vždy jen otázka peněz, ale také otázka přístupu. Otázkou je, zda legislativa ve vztahu ke krajům a k obcím je dostatečně motivační. Upozornil na zažitý názor, že hlavní je vztah občana ke státu, důležitý je však také vztah k dané komunitě, ve které člověk žije a vztah k volené samosprávě.

Prof. Jan Solich zdůraznil význam podílení se seniorů na rozhodování o záležitostech, které se jich dotýkají. Uvedl, že 90 % seniorů nepotřebuje sociální služby, ale podporu svých aktivit jak je tomu např. v Německu či Belgii. Zdůraznil význam přátelských vztahů a rodinného zázemí pro seniory a význam svépomoci seniorů podle hesla „senioři pomáhají seniorům“.

JUDr. Václav Roubal mimo jiné zdůraznil význam napomáhání a podpory těm, kteří pomáhají, ať se jedná o rodiny nebo organizace. Informoval také o regionální konferenci Unie evropských seniorů, která se uskuteční letos v Praze a bude se věnovat tématu evropského roku rovných příležitostí.

Ing. Bohdana Holá uvedla, že otázka motivace obcí není jen otázkou Ministerstva vnitra, ale také Ministerstva financí. Upozornila na zákon o rozpočtovém určení daní, podle kterého je dnes výhodnější mít v obci např. 5001 obyvatel než 4999 obyvatel. Finanční prostředky by neměly být přidělovány jen podle počtu obyvatel, ale také podle toho, na co obec prostředky vynakládá, jaké poskytuje služby či jak se stará o seniory.

Ing. Bohdan Hejduk uvedl, že se připravují změny v rozpočtovém určení daní. Uvedl, že je poměrně obtížné zachytit, jaké aktivity daná obec dělá a že se jedná spíše o plošný a obecný nástroj.

Ing. Pavel Komárek, CSc. zdůraznil význam finanční analýzy v jednotlivých oblastech. Upozornil, že rok 2007 je přelomový také hlediska čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Upozornil také na význam informačních technologií.

Na základě proběhlé diskuse byly ustaveny dvě ad hoc pracovní skupiny a zvoleni jejich předsedové:

 1. Ad hoc pracovní skupina pro dlouhodobou péči
  - předsedkyně MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 2. Ad hoc pracovní skupina pro informační a komunikační technologie (ICT)
  - předseda Mgr. Jan Lorman

Vzhledem k tomu, že nebyl zvolen předseda pracovní skupiny pro bydlení a residenční sociální služby, jejímž předsedou byl pan Ing. Zbyněk Pražák, který již není členem Rady, bylo dohodnuto, že problematika residenčních služeb by měla být řešena v rámci 1. pracovní skupiny, tj. Pracovní skupiny pro zdravotní a sociální politiku, zdravotní a sociální služby. Začleněním problematiky bydlení do činnosti Rady byl dočasně pověřen sekretariát Rady.

5. Návrh opatření v oblasti rozvoje geriatrické péče v České republice

MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. přednesla hlavní principy poskytování geriatrické péče, které by měly být v České republice rozvíjeny a vymezila z odborného hlediska základní specifika geriatrického pacienta a priority pro dlouhodobou péči.

6. Využití modelu WHO „Age-friendly Primary Health Care Centres“ v České republice

MUDr. Zdeněk Kalvach představil principy a zásady modelu „Age-friendly Primary Health Care Centres“ a seznámil přítomné se strukturou a heterogenitou seniorské populace z různých hledisek. Informoval o projektu WHO v České republice Zdravé stáří na komunitní úrovní. Upozornil mimo jiné na rozdíl mezi komunitní zdravotní péčí a komunitními centry, která se zaměřují spíše na aktivity seniorů a age-mainstreaming na lokální úrovni. (viz prezentace v příloze záznamu)

7. Domácí násilí a zneužívání seniorů

Mgr. Jan Lorman přednesl prezentaci k problematice domácího násilí, představil základní statistické údaje případů zneužívání podle jednotlivých typů, seznámil členy Rady se základními charakteristikami zneužívání a situací, ve kterých k nim dochází. Informoval o současných a plánovaných aktivitách (viz více prezentace v příloze záznamu).

Termín 3. zasedání Rady byl předběžně stanoven na konec května, resp. počátek června 2007.

Zapsal: Mgr. Petr Wija

Za správnost: JUDr. Štefan Čulík

Schválil: RNDr. Petr Nečas, předseda Rady, v. r.

Přílohy:

Příloha k bodu 4. (187 kB) – Prezentace „Příprava zprávy o plnění Regionální implementační strategie EHK pro stárnutí a nového programu pro stárnutí a starší osoby“

Příloha k bodu 6. (3.66 MB) – Prezentace „Geriatrická komunitní centra“

Příloha k bodu 7. (1.1 MB) - Prezentace „Týrání, zanedbávání a zneužívání seniorů v ČR“