Záznam z 13. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konaného

dne 10. června 2010 od 10.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (80.57 kB)

Program:

  1. Návrh na zřízení dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských organizací s celostátní působností“
  2. Předběžná zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 – hodnocení a aktualizace Programu
  3. Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace na zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice (projednání návrhu materiálu pro jednání vlády)
  4. Různé

* * *

Jednání Rady zahájil a řídil MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu a místopředseda Rady. MUDr. Hošek v úvodu omluvil pana ministra.

Rada schválila návrh programu zasedání a zápis z 12. zasedání Rady. K zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky.

ad 1) Návrh na zřízení dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských organizací s celostátní působností“

MUDr. Hošek informoval o přípravě dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských organizací s celostátní působností“. Členové Rady obdrželi materiál v elektronické verzi před zasedáním Rady po vypořádání připomínek z meziresortního připomínkového řízení, v rámci kterého byl materiál zaslán také členům Rady. Materiál byl předložen Radě za účelem vypořádání rozporu ve věci vymezení příjemců (žadatelů) dotačního programu, tedy zda má být výhradně pro seniorské organizace (sdružení seniorů) nebo i pro proseniorské organizace s celostátní působností.

V rámci diskuse k tomuto bodu RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, připomenul, že návrh dotačního programu byl připraven na základě jednání zástupců občanských sdružení Rada seniorů ČR a Život 90 s MUDr. Hoškem. Rada seniorů ČR přitom navrhovala, aby dotační program byl určen pro seniorské organizace sdružené v Radě seniorů ČR a sdružení Život 90, které není součástí Rady seniorů ČR, tak, aby seniorské organizace nebyly diskriminovány oproti organizacím osob se zdravotním postižením, které se mohou ucházet o dotaci v rámci zvláštního dotačního programu pro tyto organizace. Předpokládaná výše prostředků na realizaci zamýšleného dotačního programu naprosto nedostačuje k tomu, aby z něj mohly být podporovány i proseniorské organizace, které mohou být podporovány i prostřednictvím jiných dotačních programů.

Mgr. Petr Wija, Ph.D., tajemník Rady, poznamenal, že v Radě jsou dle statutu Rady zastoupeny tři seniorské a tři proseniorské organizace. Omezení příjemců žadatelů je dáno mimo jiné podmínkou celostátní působnosti organizace.

Mgr. Jan Lorman, předseda občanského sdružení Život 90, uvedl, že rozšíření příjemců dotačního programu o proseniorské organizace by zvýšilo počet žadatelů o sto až dvě stě organizací a jeho efekt by tak byl (při předpokládané částce 5 až 6 mil. na realizaci programu) zanedbatelný. Jedním z cílů Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 je podpora participace seniorů a jejich aktivit, tedy aktivního života ve stáří, a z tohoto důvod by měl být dotační program zaměřen pouze na seniorské organizace, obdobně jako je tomu u organizací osob se zdravotním postižením.

MUDr. Hošek požádal členy, aby vyjádřili své stanovisko k předložené verzi návrhu hlasováním.

Závěr:

Rada schválila Návrh na zřízení dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských organizací s celostátní působností“. (18 – ANO/ 0 – NE/ 4 – Z).

ad 2) Předběžná zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 – hodnocení a aktualizace Programu

MUDr. Hošek požádal Mgr. Wiju, aby stručně představil zprávu o plnění Programu.

Mgr. Wija uvedl, že sekretariát Rady byl v obtížné situaci, protože podklady od jednotlivých resortů obdržel pouze několik dnů před zasedáním Rady. Zpráva zahrnuje informace o plnění všech opatření Programu, které Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytly jednotlivé resorty. Současně byly osloveny všichni hejtmani a primátoři statutárních měst (Ostravy, Praha, Brna, Plzně). Tyto informace budou zpracovány a předloženy Radě na jejím dalším zasedání.

V současné době se nacházíme v polovině období platnosti Programu. Je zřejmé, že jeho obsah je velmi široký a je třeba ho realizovat v rámci konkrétních dílčích koncepcí, včetně koncepce dlouhodobé péče, celoživotního učení, prevence násilí a zneužívání seniorů atd.

Rozsah informací uvedených ve zprávě je značný, je proto otázkou, zda by měl Program i nadále komplexně řešit i všechny specifické otázky, jako je např. péče o válečné veterány, podpora kulturních aktivit apod., resp. které oblasti a priority by měl zahrnovat, aby šíře problematiky nesnižovala možnost a konkrétnost jejich řešení. Je vhodné zvážit, jak postupovat, jak koncepci upravit nebo aktualizovat. Zpráva již není předkládána vládě a tato otázka je tudíž v kompetenci Rady, řada úkolů je přitom stanovena samotné Radě. Po doplnění některých údajů a informací do zprávy sekretariát Rady navrhuje zprávu zveřejnit na internetových stránkách Rady. Pokud jde o indikátory plnění Programu, je třeba hledat takové indikátory, které mají smysl a které jsou sledovatelné.

MUDr. Hošek poděkoval všem resortům za poskytnutí podkladů. Uvedl, že se nacházíme na půli cesty plnění Programu, druhá polovina bude zřejmě náročnější vzhledem k tomu, že úkoly a problémy bude nutné řešit v odlišné ekonomické i společenské situaci a některé otázky bude třeba více akcentovat. Bude na nové vládě, bude-li Program vůbec, popř. jakým způsobem modifikován.

Mgr. Lorman uvedl, že Rada v Programu uložila sama sobě úkoly, které dosud nesplnila. Na řadu činností je třeba mít finanční prostředky. Rada však nemá žádné vlastní prostředky a i v dalším období bude narážet na tento problém. Rada má například vytvářet pozitivní obraz společnosti a k tomu jsou zapotřebí nástroje a finanční prostředky. Na plnění úkolů Programu by proto měly být v rozpočtech jednotlivých resortů na roky 2011 a 2012 alokovány prostředky, což by měla Rada navrhnout a doporučit vládě.

Mgr. Lorman dále požádal o doplnění zprávy o informaci, že Rada se zabývala problematikou rozvoje a využití ICT ve službách pro seniory a že Ministerstvo zdravotnictví podpořilo film o týrání a zneužívání seniorů, který bude představen při příležitosti Světového dne zvyšování povědomí o násilí na seniorech dne 15. června.

Pokud jde o indikátory, Mgr. Lorman navrhl utvořit užší pracovní tým, který by zpracoval návrh sady indikátorů, které umožní monitorování a vyhodnocování plnění Programu. Je také důležité, aby Rada připomínkovala zásadní legislativní návrhy materiálů, jako např. návrh nového občanského zákoníku nebo návrh důchodové reformy.

Ing. Jan Srb z Českého statistického úřadu uvedl, že ČSÚ samo nemůže indikátory plnění Programu a ukazatele vývoje v oblasti života seniorů definovat. To musí připravit odborníci na tuto problematiku.

Mgr. Wija informoval, že sekretariát Rady je připraven poskytnout zázemí pro činnost pracovní skupiny pro přípravu uvedených indikátorů, nicméně samotný úkol je v gesci Rady. Pokud jde o připomínkování návrhů legislativních a dalších materiálů, sekretariát Rady pravidelně zasílá členům Rady návrh plánu činnosti Rady, ke kterému je možné uplatnit připomínky a navrhnout zařazení konkrétního materiálu na program zasedání Rady, pokud se takový materiál často i dlouhodobě připravuje.

MUDr. Hošek tlumočil nabídku Mgr. Jiřího Krále, vrchního ředitele Sekce sociální a rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí na prezentaci výsledků práce tzv. Bezděkovy komise, pokud o to Rada požádá. Výsledky této komise byly zveřejněny na stránkách MPSV. MUDr. Hošek uvedl, že je to problém nejen seniorský, ale celospolečenský, zejm. mladé generace.

Ing. Jaroslav Ulma, předseda Asociace důchodců odborářů ČR a zástupce ČMKOS, ke zprávě o plnění Programu uvedl, že opatření na str. 2, které ukládá vyhodnocovat dopady reforem v oblasti zdravotnictví, bydlení, důchodů a v dalších oblastech na situaci starších osob, je důležité a mělo by být označeno jako prioritní opatření.

RSDr. Pernes požádal o doplnění statistických údajů, které umožňují mezinárodní srovnání v oblasti důchodů. Dále požádal o doplnění informace, že sekretariát Rady zpracovává také zprávy o plnění Programu. Rada seniorů ČR považuje Program za zásadní a kvalitní dokument. Pokud k němu resorty přistoupí odpovědně, dá se pro seniory jeho prostřednictvím učinit mnoho. RSDr. Pernes požádal o to, aby příslušná ministerstva při vyhlašování dotačních programů zohledňovala cíle a opatření Programu.

Pokud jde o statistické informace, RSDr. Pernes požádal, aby členům Rady byly poskytovány statistické publikace z resortu MPSV, resp. odkaz na elektronickou verzi těchto materiálů na stránkách MPSV.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP a České alzheimerovské společnosti požádala o doplnění zprávy o informaci, že vznikl obor „medicína dlouhodobé péče“.

MUDr. Hošek k jednotlivým připomínkám uvedl, že Rada není monolitním orgánem a měla by sloužit hlavně k diskusi různých subjektů v ní zastoupených. Rada se neschází tak často, aby se mohla zabývat a připomínkovat všechny stěžejní dokumenty. Rada může a také předkládá podněty a doporučení vládě. Jednotlivé subjekty zastoupené v Radě mohou uplatnit připomínky k legislativním návrhům samy. Pokud jde o úhradu expertní činnosti v rámci působení v Radě, je možné takové aktivity podpořit a najít finanční prostředky. Žádný poradní orgán vlády však nedisponuje zvláštním rozpočtem a finančními prostředky. Většina úkolů Programu je v gesci jednotlivých resortů, které na jejich realizaci musí vyčlenit prostředky v rámci své kapitoly.

Závěr:

Rada vzala na vědomí Zprávu o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (18 – ANO/ 0 – NE/ 4 – Z).

Rada doporučila ustavení expertní pracovní skupiny, která připraví návrh sady indikátorů plnění Programu a kvality života seniorů.

ad 3) Doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace na zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice (projednání návrhu materiálu pro jednání vlády)

MUDr. Hošek požádal MUDr. Holmerovou, aby uvedla tento bod jednání.

MUDr. Holmerová uvedla, že podnět Rady byl zpracován v návaznosti na doporučení Evropského parlamentu uvedeném v deklaraci č. 80/2008 ze dne 6. února 2009 k prioritám v boji proti Alzheimerově chorobě s tím, že by měl být nejprve zpracován konkrétní plán s měřitelnými indikátory tak, aby se na něj mohly alokovat potřebné finanční prostředky. Pak je možné tento plán realizovat. Jiný postup a příprava pouze deklarativního plánu by neměla význam a byla by mařením času všech zúčastněných. MUDr. Holmerová uvedla, že problém je třeba řešit, protože počet osob s demencí by se měl v České republice do roku 2040 zvýšit na 250 tis. osob.

MUDr. Hošek připomenul, že problematika demence byla prioritou také francouzského i švédského předsednictví. Jedná se o specifické téma, které se dotýká dlouhodobé péče a na kterém by se mělo pracovat vzhledem k tomu, že jeho význam bude se stárnutím populace narůstat.

Mgr. Monika Válková, Bc., poradkyně ministra práce a sociálních věcí pro oblast dlouhodobé péče a koordinátorka Expertního panelu pro problematiku dlouhodobé péče, zdůraznila, že v České republice je v současnosti řada domovů pro seniory přestavována pro pacienty s Alzheimerovou demencí, a proto je nutné tuto problematiku řešit a stanovit závazné postupy a pokyny v této oblasti.

Závěr:

Rada schválila návrh Doporučení Rady vládě na zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice („Plán Alzheimer ČR“) a pověřila předsedu Rady, aby materiál v souladu se statutem Rady předložil k projednání vládě (22 – ANO/ 0 – NE/ 0 – Z).

ad 4) Různé

Mgr. Irena Lintnerová, která na zasedání zastupovala Ing. Jiřího Horeckého, B.A, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, informovala o projektu „Šťastné stáří“. V rámci projektu probíhá výtvarná soutěž pro děti. Výsledky soutěže budou vyhlášeny při zahájení 2. ročníku Týdne v sociálních službách v říjnu 2010. Na projektu se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Svaz měst a obcí ČR. Více informací o projektu lze nalézt na adrese www.stastne-stari.cz.

Členové Rady dále poukázali na objevující se prezentace mezigeneračního konfliktu v mediích v souvislosti se stárnutím populace a shodli se na potřebě aktivní mediální strategie Rady zaměřené na zlepšení této situace.

JUDr. Petr Šimerka, ministr práce a sociálních věcí a předseda Rady, na závěr jednání poděkoval členům Rady za jejich práci ve prospěch seniorů jak v rámci Rady, tak mimo ni. JUDr. Šimerka také mimo jiné informoval o výsledcích činnosti tzv. Bezděkovy komise a o dalších aktivitách Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti důchodové reformy. Dále informoval o stavu přípravy dotačního programu k řešení kompenzace nákladů některých skupin seniorů na bydlení v souvislosti s deregulací nájemného.

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.
Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady