Záznam z 10. zasedání Rady vlády pro seniory a stárnutí populace konaného

dne 5. října 2009 od 13.00 hod.
v budově Ministerstva práce a sociálních věcí, zasedací místnost „klub“

Přítomni: dle presenční listiny (71.79 kB)

Program:

  1. Informace o opatřeních k realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
  2. Doporučení Rady v oblasti dlouhodobé péče a ICT
  3. Informace o přípravě koncepce oboru geriatrie a gerontologie a podnět na vypracování metodiky ke komunitním službám pro seniory
  4. Různé

* * *

Jednání zahájil a řídil pan MUDr. Marián Hošek, náměstek ministra práce a sociálních věcí pro sociální služby, veřejnou správu a sociálně-právní ochranu a místopředseda Rady.

MUDr. Hošek úvodem sdělil přítomným, že v současnosti je Rada bez předsedy, neboť podle jejího statutu předsedu jmenuje a odvolává svým usnesením vláda a stávající vláda tak dosud neučinila. Vzhledem k tomu, že podle statutu Rady může členy Rady jmenovat a odvolat pouze její předseda, nemohou být z formálních důvodů v dané situaci jmenováni noví členové Rady, kteří byli nominováni. Do doby jmenování nového předsedy bude řízení činnosti Rady vykonávat její místopředseda MUDr. Hošek.

MUDr. Hošek představil přítomným návrh programu zasedání. Návrh byl schválen bez připomínek.

Rada schválila zápis z 9. zasedání Rady. K zápisu nebyly uplatněny žádné připomínky.

ad 1) Informace o opatřeních k realizaci Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012

MUDr. Hošek stručně uvedl materiál „První průběžná zpráva o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012“ (dále jen „Program“), který byl členům Rady rozeslán v el. verzi před jednáním. Poukázal na to, že je třeba, aby Rada v následujícím období zaměřila pozornost na několik vybraných klíčových priorit, mezi jiným na problematiku dlouhodobé péče, aby daná problematika, a to i přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci, zůstala prioritou.

Mgr. Petr Wija, Ph.D., tajemník Rady stručně seznámil členy Rady s obsahem dokumentu.

Zpráva byla zpracována a předložena Radě na základě plnění bodu II. 2. b) usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 8. a shrnuje podklady oslovených resortů. Nelze ji tudíž považovat za vyhodnocení plnění opatření Programu. Rada by se měla hodnocení plnění Programu, který je základním koncepčním dokumentem v dané oblasti, věnovat i na dalších jednáních, a to včetně případné aktualizace a konkretizace jednotlivých opatření. Mgr. Wija rovněž doporučil, aby si Rada zvolila několik priorit, kterými by se mohla ve své činnosti výrazněji zabývat.

Mgr. Wija poté shrnul oblasti, na které se zpráva a resorty zaměřily. Výstupy některých již realizovaných projektů mohou být členům Rady podrobněji prezentovány na některém z dalších zasedání. Jedná se např. o výstupy výzkumu s názvem „BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku“. Dále informoval o výzkumném projektu a publikaci „Špatné zacházení s osobami pokročilého věku – se zvláštním zřetelem k domácímu násilí“, které realizoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci.

K obsahu zprávy byla některými členy Rady vznesena řada výhrad a připomínek.

Mgr. Jan Lorman, předseda sdružení ŽIVOT 90, požádal o doplnění údajů k tísňové péči a údajů umožňujících srovnání vývoje poskytování dotací na tísňovou péči. Dotace na tísňovou péči jsou podle Mgr. Lormana o 68 % nižší oproti předchozímu roku. Mgr. Lorman současně požádal o informaci, podle jakých kritérií budou přerozdělovány dotace na sociální služby, pokud v rámci úsporných opatření dojde k významnému snížení celkových dotací na sociální služby. Zpráva by měla obsahovat také informaci o tom, která opatření dosud nebyla splněna.

Mgr. Lorman dále k problematice tísňové péče uvedl, že Rada v prosinci 2008 schválila návrh doporučení vládě v oblasti využití ICT, které jsou pro rozvoj dostupnosti tísňové péče klíčové. Materiál však dosud nebyl předložen vládě. Mgr. Lorman uvedl, že Program ukládá MPSV a MZ zpracovat do konce roku 2009 koncepci rozvoje systému zdravotních a sociálních služeb pro starší osoby („bílou knihu o službách pro seniory“), která dosud nebyla připravena.

Mgr. Lorman požádal o doplnění zprávy o plnění Programu o informace ministra pro lidská práva a menšiny, jemuž Program ukládá podílet se a realizovat některá opatření.

RSDr. Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR, požádal o doplnění informací týkajících se oblasti důchodového pojištění a situace důchodců, konkrétně o mezinárodní srovnání ukazatelů, jakými jsou náhradový poměr a podíl výdajů na důchodové pojištění na HDP. RSDr. Pernes nabídl doplnění hodnocení o pohled Rady seniorů ČR a seniorských organizací a varoval před formálním plněním Programu. RSDr. Pernes zároveň poskytl členům Rady materiál „Sociální postavení a životní úroveň seniorů“ a dokument „Programové priority a další úkoly Rady seniorů ČR na období let 2009 až 2013“ a požádal o jejich využití při hodnocení Programu.

Mgr. Lorman a RSDr. Pernes dále uvedli, že seniorské organizace by se měly podílet na plnění jednotlivých opatření Programu, a proto by měla být činnost seniorských organizací finančně podporována obdobně, jako je tomu v případě organizací osob se zdravotním postižením.

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, uvedla, že ne všechny informace uvedené ve zprávě se týkají opatření Programu a zpráva by tedy mohla být stručnější. Současně uvedla, že hodnocení opatření by mělo být lépe kvantifikováno.

Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. uvedl, že zpráva obsahuje informace od jednotlivých resortů, které by měly být objektivně vyhodnoceny. Chybí vyhodnocení dopadu na seniory a zapojení seniorů, včetně do hodnocení Programu, a zapojení na úrovni samosprávy.

Ing. František Hinz, který zastupoval Ing. Jaroslava Ulmu, vyjádřil výhrady k informacím poskytnutým MF, týkajícím se penzijního připojištění.

Členové Rady dále vyjádřili výhradu vůči krátkosti termínu pro prostudování zprávy a požádali sekretariát Rady, aby materiály pro jednání byly zasílány členům Rady v dostatečném předstihu v souladu s Jednacím řádem Rady.

MUDr. Hošek v souvislosti s přednesenými připomínkami poukázal na omezené možnosti a kapacitu sekretariátu Rady, který je v hodnocení odkázán na údaje a informace poskytnuté dalšími resorty a útvary. MUDr. Hošek přislíbil doplnění zprávy a zasílání podkladů v dostatečném předstihu před zasedáním Rady.

Mgr. Wija se omluvil za opožděné zaslání zprávy. Informace o plnění Programu v rámci MPSV budou doplněny a zpřesněny podle požadavků členů Rady. Pokud jde o roli samosprávy, MPSV předpokládá využití projektu a publikace „Města přátelská seniorům: průvodce“ pro posílení spolupráce se samosprávou v této oblasti.

Závěr:
Rada vzala na vědomí První průběžnou zprávu o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 a požádala o doplnění a dopracování zprávy s důrazem na vyhodnocení plnění všech opatření Programu a na využití dostupných indikátorů a dat.

ad 2) Doporučení Rady v oblasti dlouhodobé péče a ICT

MUDr. Hošek představil paní Mgr. Moniku Válkovou, koordinátorku Expertního panelu pro problematiku dlouhodobé péče, která byla přizvána na zasedání Rady k tomuto bodu.

Mgr. Válková přítomným představila složení a činnost Expertního panelu pro problematiku dlouhodobé péče, včetně harmonogramu další činnosti. Cílem panelu je připravit analytický podklad a návrhy opatření v oblasti dlouhodobé péče, tj. v oblasti průniku zdravotního a sociálního sektoru a služeb, včetně modelu financování. Do konce října 2009 by měla být dokončena analýza obsahující doporučení k přijetí okamžitých opatření a zahrnující výhled na deset let. Panel vedle MZ spolupracuje také s dalšími institucemi, jako např. ÚZIS a ČSÚ. Tato spolupráce vedla mj. k přípravě šetření zaměřeného na neformální péči, tedy zejm. péči v rámci rodin. Panel bude spolupracovat také se zástupci regionální a místní samosprávy, jejichž kompetencí se tato problematika dotýká. Koncepce LTC by měla být v souladu s koncepcí geriatrie a gerontologie.

Mgr. Válková dále uvedla, že podle mezinárodních studií jsou finanční prostředky vynakládány zejména na ústavní dlouhodobou péči, z dlouhodobějšího hlediska je však žádoucí zejm. rozvoj terénních a ambulantních služeb.

Doc. MUDr. Holmerová, Ph.D. v návaznosti na tyto informace uvedla, že panel zpracuje analytický podklad a několik variant řešení. Volba řešení bude nicméně závislá na politickém rozhodnutí a podpoře. Zdůraznila, že pro koncepční řešení této problematiky je nezbytné přijetí a realizace koncepce geriatrie a gerontologie, včetně řešení problematiky posuzování zdravotního stavu.

MUDr. Gríša Vodička, který na zasedání zastupoval MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA, ředitele VZP, uvedl, že VZP činnost panelu a koncepci geriatrie podporuje. Jedná se o dlouhodobě potřebnou koordinaci obou resortů (MPSV a MZ). MUDr. Vodička připomněl snahu o řešení této problematiky v minulosti v rámci „Meziresortní komise integrované péče“ a zdůraznil, že VZP nyní bude požadovat nezpochybnitelné záruky finanční participace resortu MPSV a MZ na dohodnutém řešení.

MUDr. Hošek sdělil stanovisko MPSV k oblasti dlouhodobé péče a využití ICT. MPSV preferuje zpracování jednotné koncepce dlouhodobé péče, zahrnující jako integrální součást asistenční služby, včetně ICT. MUDr. Hošek v této souvislosti dále zdůraznil potřebu propojení činnosti Rady a Ad hoc pracovní skupiny pro dlouhodobou péči na straně jedné a expertního panelu na straně druhé tak, aby návrhy na opatření v této oblasti byly ve vzájemném souladu. Připomněl také konferenci na téma zdravého a důstojného stárnutí, která se konala v rámci předsednictví Švédského království Radě EU ve dnech 15. až 16. září 2009 ve Stockholmu a která také poukázala na určitý nesoulad a nedostatečné propojení mezi zdravotním a sociálním sektorem a službami v zemích EU.

Závěr:

  1. Rada vzala na vědomí informaci o činnosti Expertního panelu pro problematiku dlouhodobé péče.
  2. Rada vzala na vědomí stanovisko a připomínky MPSV k problematice dlouhodobé péče a ICT.
  3. Rada požaduje, aby bylo dopracováno a předloženo do meziresortního připomínkového řízení Doporučení Rady ze dne 16. prosince 2008 „Podpora rozvoje a implementace asistenčních technologií pro zdravé stárnutí (Ambient Assited Living for ageing well)“.
ad 3) Informace o přípravě koncepce oboru geriatrie a gerontologie

Doc. MUDr. Holmerová, Ph.D. stručně informovala o koncepci geriatrie a gerontologie. Koncepce byla dne 20. srpna 2009 předána Ministerstvu zdravotnictví a také Expertnímu panel pro dlouhodobou péči k připomínkám a stanovisku. Koncepce je předpokladem pro odborné a medicínské řešení problematiky a potřeb seniorů.

PhDr. Ludmila Vostřáková, která na zasedání zastupovala náměstkyni ministryně zdravotnictví MUDr. Markétu Hellerovou, k této informaci doplnila, že vedení Ministerstva zdravotnictví doporučilo, aby byla zpracována pouze koncepce geriatrie jako specializovaného medicínského oboru, na který by navazovala opatření v oblasti dlouhodobé péče, včetně výstupů expertního panelu. PhDr. Vostřáková v této souvislosti uvedla, že v oblasti zdravotnictví dosud chybí moderní právní norma, která by řešila moderní péči o seniory. Ministerstvo zdravotnictví v současnosti zpracovává návrhy a připomínky ke koncepci geriatrie, které následně předá České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP.

Pokud jde o realizaci koncepce geriatrie a opatření v oblasti dlouhodobé péče, za více problematickou lze vzhledem k potřebě změn v příslušných zákonech považovat oblast dlouhodobé péče.

Závěr:
Rada vzala na vědomí informaci o stavu přípravy koncepce geriatrie a gerontologie.

ad 4) Různé

MUDr. Vodička požádal, aby byly provedeny změny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jehož dopad je z hlediska pacientů hospitalizovaných ve zdravotnických zařízeních diskriminační. Důvodem je současná situace, kdy se po dobu hospitalizace zastavuje řízení ve věci žádosti o příspěvek na péči mj. z důvodu, že nelze provést sociální šetření v domácím prostředí. Hospitalizovaným pacientům je rovněž po dobu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení vyplácení příspěvku na péči zastaveno.

MUDr. Hošek v této souvislosti požádal, aby Ministerstvu práce a sociálních věcí byl předán písemný podnět a návrh.

Bc. Jan Sembdner, který na zasedání zastupoval Ing. Jiřího Horeckého, B.A, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, informoval členy Rady o probíhajícím „Týdnu sociálních služeb“ (ve dnech 5. 10. až 11. 10. 2009), během kterého jsou zařízení sociální služeb otevřena veřejnosti, konají se doprovodné akce (veletrhy sociálních služeb) apod. Současně informoval, že ve dnech 8. a 9. října 2009 se uskuteční v Táboře 1. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb.

Bc. Sembdner dále uvedl, že pokud dotace na sociální služby budou dosahovat úrovně 44% stavu z roku 2009, bude to znamenat ohrožení řady služeb. Je proto důležité, jakým způsobem by v této situaci byly přerozdělovány dotace na sociální služby.

Zapsal: Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Schválil: MUDr. Marián Hošek, místopředseda Rady