Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2012

podpořeného z dotačního programu

„Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“

Finanční prostředky poskytnuté z uvedeného dotačního programu MPSV na rok 2012 je možné používat do 31. prosince 2012 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. V souladu s Pravidly použití finančních prostředků dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ (dále jen „Pravidla“) musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2012 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2013 (rozhodující je přitom datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evid. číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá ze čtyř částí:

  • Část A – potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
  • Část B – závěrečná zpráva o realizaci projektu
  • Část C – přehled jednotlivých (zejména veřejných) zdrojů použitých na financování projektu
  • Část D – tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2012

Poslední aktualizace: 31. 3. 2021