Závěrečná zpráva a vyúčtování

Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2016

podpořeného z

„Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016“

Finanční prostředky poskytnuté z uvedeného dotačního programu MPSV na rok 2016 je možné používat do 31. prosince 2016 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2016“ musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2016 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2017 (rozhodující je přitom datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá ze čtyř částí:

  • Část A – potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
  • Část B – závěrečná zpráva o realizaci projektu
  • Část C – přehled jednotlivých zdrojů použitých na financování projektu
  • Část D – tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2016