Závěrečná zpráva a vyúčtování

Závěrečná zpráva a vyúčtování

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2016

podpořeného z

„Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017“

Finanční prostředky poskytnuté z uvedeného dotačního programu MPSV na rok 2017 je možné používat do 31. prosince 2017 a k datu 31. ledna 2018 je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro Dotační program na podporu samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2017“ musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2017 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 15. února 2017 (rozhodující je přitom datum razítka pošty).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evidenční číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá z následujících částí:

  • Část A a B - Závěrečná zpráva o realizaci projektu podpořeného z „Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí“ na rok 2017
  • Část C – Přehled jednotlivých zdrojů na financování projektu v roce 2017
  • Část D – Přehled čerpání neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR pro rok 2017 (údaje uvádějte v Kč)
  • Část E – finanční vypořádání dotací (Příloha č. 4A k vyhlášce č. 367/2015 Sb.)