Zasedala Pracovní skupina pro seniory a otázky stárnutí

Vznikla a poprvé zasedala Pracovní skupina pro seniory a otázky stárnutí Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

Dne 28. července 2022 bylo na 46. zasedání RVS odsouhlaseno zřízení Pracovní skupiny pro seniory a otázky stárnutí. Pracovní skupina, která je složená ze zástupců jednotlivých resortů a expertů z řad externích spolupracovníků, se stane východiskem pro vznik Kontaktních míst pro stárnutí na dotčených resortech. Pracovní skupina, resp. Kontaktní místa by dle zkušeností ze zahraničí měla usnadnit meziodvětvovou koordinaci. Diskutovanými tématy v rámci Pracovní skupiny bude např. podpora rozvoje politik a přijatých opatření v rámci organizací zřizovaných resorty; podpora tvorby koncepčních materiálů a identifikace výzev a potřeb pro holistickou/ interdisciplinární přípravu na stárnutí; definice výzkumných potřeb; podpora osvětové činnosti v oblasti stárnutí společnosti.

První jednání pracovní skupiny se konalo 22. září 2022. Pracovní skupina má v současné době 18 členů/zástupců resortů a organizací. Jediným bodem jednání bylo vytýčení a podpora realizace opatření Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025 při tvorbě Akčního plánu. Konkrétně byla diskutována Ministerstvem práce a sociálních věcí navržená pracovní verze Akčního plánu, který rozpracuje jednotlivá opatření Strategického rámce, včetně návrhu monitoringu a vyhodnocování jednotlivých opatření. Úkolem pracovní skupiny bude případná úprava a rozšíření Ministerstvem vytýčených návrhů jednotlivých indikátorů splnění Akčního plánu.