Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě

§ 20 
Registr ekonomických subjektů

(1) Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registr ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů9) nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.

(2) Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje

 1. identifikační číslo,
 2. obchodní firma (název),
 3. u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání,
 4. územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,
 5. předmět podnikání nebo jiné činnosti,
 6. právní forma právnické osoby,
 7. datum vzniku právnické osoby; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,
 8. datum a příčinu zániku právnické osoby; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,
 9. kategorie velikosti ekonomického subjektu,
 10. sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),
 11. u fyzické osoby rodné číslo,
 12. počet zaměstnanců,
 13. výše příjmu (výnosu),9a)
 14. výše základního kapitálu9b) nebo nadačního jmění9c) nebo kmenového jmění,9d)
 15. výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,
 16. výměra obhospodařované orné půdy,
 1. skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv,
 2. hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,
 3. hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství.

(3) Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Vnitřní jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí místo nebo charakter činnosti určité části ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.

(4) Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.

(5) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. a) až j) jsou veřejné údaje a je možno je poskytnout každému, kdo o to požádá. Orgánům uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a) se tyto údaje poskytují bezplatně, ostatním žadatelům za sjednanou cenu podle cenových předpisů.

(6) Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t) a v odstavci 3 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.

Poznámky pod čarou

9)Např. § 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, § 26 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., § 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

9a)§ 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b)Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

9c)Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

9d)Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.