Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů

§ 2 
Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů

(1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

  1. nálezy Ústavního soudu a rozsudky Nejvyššího správního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)
  2. sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,
  3. usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,
  4. rozhodnutí prezidenta republiky, oznámení prezidenta republiky o výsledku referenda, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,
  5. sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,
  6. úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon, (dále jen "další právní akty").

(2) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují též sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby (§ 11).

Poznámky pod čarou

1)č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.