Základní informace - otázky a odpovědi

Co? ... Řádné výběrové řízení

MPSV ČR vyhlašuje každý rok v průběhu měsíce července výběrové řízení k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby; obdobně je tomu i letos pro rok 2003.

Jaké jsou nové prvky při stanovení výše finančních prostředků jednotlivým žadatelům?

MPSV při zachování objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu pro nestátní neziskové subjekty minimálně na úrovni roku 2002 bude postupovat následujícím způsobem:

V případě, že na projekt byla v roce 2002 poskytnuta od MPSV neinvestiční dotace, bude v roce 2003 tento projet podpořen minimálně ve stejné výši (za podmínky zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb).

V případě, že na projekt nebyla v roce 2002 poskytnuta od MPSV neinvestiční dotace, bude tento projet podroben běžnému režimu hodnocení.

Jaké programy jsou vyhlášeny pro rok 2003?

MPSV ČR pro rok 2003 vyhlašuje následující programy v oblasti poskytování sociálních služeb:

 • Program podpory sociálních služeb na místní úrovni
 • Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni
 • Program podpory poskytovaní zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách

Pozn. Projekty, které jsou zaměřené na rekondiční a rehabilitační pobyty, doporučujeme podávat na Ministerstvo zdravotnictví.

Kdo může žádat o finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výběrovém řízení?

Výběrového řízení se mohou účastnit nestátní neziskové subjekty (občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby), které poskytují sociální služby na místní a/nebo celostátní úrovni.

Jak si požádat o finanční prostředky ze státního rozpočtu?

Do výběrového řízení je možné přihlásit se formou standardizovaného formuláře - Žádosti. Formulář Žádosti se skládá ze tří částí - obecné části, specifické části a přílohy. Obecná a specifická část Žádosti obsahuje základní informace o žadateli a souhrnné informace o poskytovaných službách. Příloha Žádosti obsahuje údaje o zařízení sociálních služeb ve smyslu naplňování standardů kvality sociálních služeb. Tyto údaje budou využity zejména pro další upřesnění typologie sociálních služeb, pro mapování sítě sociálních služeb a  zjištění jejich finanční náročnosti. Dále bude sloužit jako podklad pro přípravu zavedení systému inspekce sociálních služeb.

Pravidla výběrového řízení jsou uveřejněna v Metodice MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2003.

Kde mohu získat formulář Žádosti a na koho se mohu obrátit v případě nejasností v průběhu zpracování Žádosti?

Oba dokumenty jsou k dispozici ve vrátnici MPSV ČR a na internetových stránkách www.mpsv.cz.

Informace v průběhu zpracování Žádosti (obecné části a specifické části) poskytuje: pí Blanka Pourová, telefon: 02/21922241, email blanka.pourova@mpsv.cz. Informace ohledně přílohy k Žádosti poskytuje Mgr.Milena Johnová, telefon: 02/21922441, email milena.johnova@mpsv.cz.

Do kdy a kam se musí podat vyplněná Žádost?

Žádosti se podávají v písemné podobě (1 originál + 3 kopie) nejpozději do 11. října 2002 (rozhodující je datum odeslání) na adresu: odbor sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor sociálních služeb, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2.

Jak bude vypadat Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu?

Oproti roku 2002 nebudou finanční prostředky poskytnuté od MPSV členěny na mzdy, OON a provozní náklady. Strukturu přidělených finančních prostředků si poskytovatel služby určí sám v souladu s Žádostí.

Co se ještě připravuje pro rok 2003 v rámci výběrového řízení?

MPSV ČR předpokládá v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2003 vyhlásit v listopadu 2002 další program - Program inovativních (pilotních) projektů.

Předpokládaná struktura programu:

 1. priority MPSV
  • projekty zaměřené na podporu a integraci seniorů do společnosti
   (v souvislosti s Národním programem přípravy a stárnutí)
  • projekty zaměřené na podporu a integraci zdravotně postižených do společnosti
   (v souvislosti s Evropským rokem občanů se zdravotním postižením)
  • projekty následné péče o osoby závislé na návykových látkách
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR 1045/2000)
  • projekty zaměřené na podporu boje proti extremismu
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 903/2001)
  • projekty zaměřené na podporu obětí trestné činnosti a zejména domácího násilí
   (v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 452/1999)
 2. podpora procesu zavádění komunitního plánování a podpora opatření vyplývajících ze zpracovaných komunitních plánů
 3. podpora zavádění standardů v sociálních službách
 4. podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách
Kdo bude moci požádat o finanční prostředky ze státního rozpočtu:

ad 1) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby

ad 2 - 4) občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, fyzické osoby, samospráva - kraje a obce

Formulář žádosti a podmínky (metodický pokyn) k poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu budou na internetových stránkách MPSV ČR uveřejněny koncem října 2002. (Předpokládané ukončení přijímání žádostí bude leden 2003).

Jaké jsou připravované změny ve financování sociálních služeb v roce 2003?

MPSV ČR v rámci reformy sociálních služeb usiluje o rovný přístup všech poskytovatelů sociálních služeb k veřejným zdrojům. Kritériem pro financování poskytovatele sociálních služeb by neměla být zvolená organizační forma a statut zřizovatele, nýbrž rozhodující je kvalita poskytovaných služeb a jejich cena.

MPSV ČR na základě novely zákona č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení pracuje na přípravě nařízení vlády. Nařízení vlády upraví způsob financování sociálních služeb, zajišťovanými různými typy poskytovatelů, v roce 2003.

Dnem účinnosti tohoto nařízení se "Žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby v roce 2003" stávají žádostmi o poskytnutí účelově určeného příspěvku dle nařízení vlády.