Základní informace o MASZ

Charakteristika a cíle

Účelem Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (dále MASZ), která vznikla v r. 1927, je ochrana, podpora a rozvoj sociálního zabezpečení ve světě.

U jejího zrodu stálo 17 organizací z devíti zemí (Rakousko, Belgie, Československo, Francie, Německo, Lucembursko, Polsko, Švýcarsko, Velká Británie). Již na prvním shromáždění byl definován cíl organizace "...zajišťovat koordinaci na mezinárodní úrovni a pokročit v úsilí k ochraně, rozvoji a zlepšení sociálního zabezpečení...". Jedno z prvních Valných shromáždění se uskutečnilo i v Praze v roce 1936. Od roku 1947 organizace oficiálně používá svůj nynější název "International Social Security Association - ISSA". Od tohoto roku je rovněž výčet různých sociálních oblastí nahrazen termínem "odvětví sociálního zabezpečení". Postupně se (zvláště po 2. světové válce) rozšířily aktivity MASZ i mimo Evropu. Tato celosvětová organizace sdružuje oficiální instituce zodpovědné za správu sociálního zabezpečení. MASZ se však otevřela i pro vládní orgány odpovědné za výkon sociálního zabezpečení.

MASZ sídlí v Ženevě a jejími úředními jazyky jsou angličtina, francouzština, němčina a španělština. Úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací práce.

Členská základna

Členy MASZ (affiliate members) jsou vládní orgány, centrální úřady nebo státní federace institucí spravující sociální zabezpečení nebo některé z jeho oborů. Instituce, které se zajímají o rozvoj sociálního zabezpečení, ale nemají správní zodpovědnost, se mohou stát tzv. přidruženými členy (associate members). V r. 2005 měla MASZ členské organizace ve 146 zemích a přidružené organizace ve 42 zemích světa.

Struktura

Nejvyšším statutárním orgánem MASZ je Valné shromáždění, svolávané každé tři roky. Jsou v něm zastoupeny všechny členské organizace MASZ.

Rada MASZ (Council) funguje jako volební orgán, jsou v něm zastoupeni titulární delegáti každé země, v níž má MASZ nejméně jednoho člena (affiliate member). Jejím hlavním úkolem je volba vysokých funkcionářů MASZ, sestavení programu činností a rozpočtu organizace pro tříleté období a určení koeficientu pro výpočet příspěvků členských organizací v tomto období. Rada MASZ se schází zpravidla při příležitosti zasedání Valného shromáždění MASZ.

Zástupcem České republiky v Radě MASZ je náměstek ministra práce a sociálních věcí pro oblast Evropské unie a mezinárodních vztahů JUDr. Čestmír Sajda, MBA.

Byro čili Úřad představuje administrativní orgán MASZ. Je složen z

 • prezidenta
 • pokladníka
 • generálního tajemníka
 • zvolených zástupců jednotlivých regionů (pro účely MASZ byly vytvořeny tyto regiony: Afrika, Ameriky - Severní a Jižní, Asie/Tichomoří a Evropa).

Byro navrhuje program činností, stanovuje programové priority a finanční předpisy, rozhoduje o přijetí nových členů. Kromě toho zřizuje Kontrolní komisi, která dohlíží na rozpočet organizace, a technické komise, jejichž činnost je vázána na schválený program aktivit MASZ. Byro se schází nejméně jednou v kalendářním roce.

Na zasedání Rady MASZ konaném dne 18. 9. 2004 v rámci 28. Valného shromáždění MASZ byl za člena byra zvolen i zástupce České republiky - Mgr. Jiří Král, ředitel odboru sociálního pojištění MPSV.

Aktivity

MASZ vyvíjí aktivity v mnoha oblastech. Jsou to především odborné aktivity (sledování široké problematiky sociálního zabezpečení z celosvětového pohledu), dále regionální aktivity k podpoře speciálních potřeb členských organizací působících v jednotlivých světadílech (organizování konferencí, kulatých stolů, pracovních skupin, seminářů a kursů pro pracovníky členských organizací) a vědecká a dokumentační činnost.

MASZ vydává řadu periodik a dalších publikací, které distribuuje členským organizacím. Nejvýznamnější publikací je čtvrtletně vycházející International Social Security Review vydávaná ve 4 jazykových mutacích (zde se objevují odborné články, často k jednomu stěžejnímu tématu). Čtvrtletním periodikem je publikace Trends in Social Security (Trendy v sociálním zabezpečení), která přináší informace o změnách v systémech sociálního zabezpečení v jednotlivých státech. Každé dva roky je pak vydávána objemnější publikace Social Security Programs Throughout the World (Programy sociálního zabezpečení ve světě) připravovaná ve spolupráci se Správou sociálního zabezpečení USA (United States Social Security Administration - SSA). V této publikaci je podán detailní přehled systémů sociálního zabezpečení ve světě. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje pravidelně nejnovější údaje pro aktualizaci údajů v publikacích Trends in Social Security a Social Programs Throughout the World. Některé z výše uvedených materiálů zpřístupnila MASZ v r. 1997 na Internetu. Informační služba MASZ Social Security Worldwide v současné době zahrnuje pět informačních databází z oblasti sociálního zabezpečení:

 • Popis systémů (Scheme Description)
  Stručný popis systémů sociálního zabezpečení ve více než 170 zemích (na základě publikace "Social Security Programs Throughout the World").
 • Reformy
  Přehled důležitých reforem z oblasti sociálního zabezpečení od r. 1995 (na základě databáze MASZ Rozvoje a trendy, která má tištěnou podobu - "Trends in Social Security").
 • Legislativa
  Odkazy na legislativu z oblasti sociálního zabezpečení, často úplné texty (na základě databáze NATLEX spravované Mezinárodní organizací práce).
 • Bibliografie
  Přehledy knih, periodik a dalších materiálů o problémech z oblasti sociálních věcí, které jsou dostupné v Dokumentačním středisku MASZ.
 • Tezaurus
  Hlavní termíny ze sociální oblasti v angličtině, francouzštině, španělštině a němčině.

Regionální úřad pro Evropu sídlí v Paříži. Akce pořádané tímto regionálním úřadem jsou určeny pouze pro členské organizace celého evropského regionu nebo přímo pro organizace některého subregionu Evropy, např. pro organizace zemí střední a východní Evropy.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020