Základní informace

MPSV v roce 2005 pokračuje v decentralizaci dotačního řízení na kraje. Proces postupného převádění odpovídajících kompetencí a finančních prostředků na kraje byl již započat v roce 2002.

V roce 2002 spolupráce s jednotlivými kraji spočívala především v posuzování (hodnocení) přijatých žádostí o poskytnutí státní dotace. V rámci dotačního řízení pro rok 2002 se pracovníci krajů účastnili hodnocení žádostí jako členové jednotlivých hodnotících komisí.

Pro dotační řízení v roce 2003 byla role krajů ještě více posílena. V tomto roce kraje spolupracovaly při hodnocení žádostí (projektů) a navrhovaly výši neinvestiční dotace na jednotlivé projekty s místní (krajskou) působností. MPSV požádalo ředitele krajských úřadů o jmenování zástupce za příslušný kraj - krajského koordinátora dotačního řízení, který byl odpovědný za plnění úkolů v oblasti zajištění dotačního řízení MPSV v roce 2003 a který s příslušnými pracovišti ministerstva úzce spolupracoval. Krajům byla navrhnuta určitá (virtuální) finanční částka, kterou mohly rozdělit na základě priorit a potřebnosti sociálních služeb v jednotlivých krajích. Definitivně o výši poskytnuté neinvestiční dotace rozhodovalo a finanční prostředky poskytovalo MPSV.

V roce 2004 se kraje navíc oproti roku 2003 podílely na spolufinancování regionálních popř. místních projektů podporovaných ze strany MPSV. Pro tyto účely měly vyčleněny prostředky ve státním rozpočtu (kapitole Všeobecná pokladní správa), které rozdělovaly ve své působnosti na jednotlivé projekty.

Pro rok 2005 kraje obdrží od MPSV účelově vázané prostředky ve prospěch nestátních neziskových organizaci, které v kraji poskytují sociální služby. MPSV již v roce 2005 nevyhlásí podprogram "Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením" pro projekty s regionální resp. místní působností.

Organizace, které v roce 2004 předkládaly projekty v tomto podprogramu a tedy jim byla na tyto projekty přidělena dotace od MPSV si musí podat žádost na příslušný kraj.

Jedná se o podporu provozu sociálních služeb typu - osobní asistence, pečovatelská služba, domovy a penziony (včetně stacionářů), raná péče, tísňová péče, (chráněné) dílny, chráněné a podporované bydlení, odlehčovací služby, přechodné a podporované zaměstnání, poradny určené pro cílové skupiny "senioři" a "zdravotně postižení".

Další informace o grantových řízeních krajů budou postupně zveřejňovány. Zároveň bude zveřejněn informativní seznam projektů dotovaných MPSV v roce 2004 podle jednotlivých (pod)programů a krajů