Žádost o udělení oprávnění (evidence poskytovatelů)

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině lze jen na základě oprávnění k poskytování. Toto oprávnění vzniká dnem zápisu do evidence poskytovatelů. Žádost o zápis do evidence poskytovatelů lze podat také prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, která je přístupná způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronické evidence.

K žádosti o zápis je nutné přiložit originály nebo výstup z autorizované konverze dokumentů následujících dokladů:

  1. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, z něhož vyplývá oprávnění tento objekt nebo prostory užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině,
  2. doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu -  více zde (169.65kB),
  3. závazné stanovisko krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz, v nichž bude poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem,
  4. smlouva o pojištění odpovědnosti za újmu nebo potvrzení o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za újmu, které vystaví pojišťovna,
  5. doklad o bezúhonnosti fyzické osoby uvedené v § 5 odst. 4 větě čtvrté (tj. cizinec),
  6. rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině -  více zde (81.81kB).
Žádost včetně všech povinných příloh lze podat prostřednictvím elektronické aplikace ministerstva, zaslat prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně podat osobně v podatelně MPSV.

Poslední aktualizace: 15. 12. 2021