Vzor formuláře – žádost na provedení změn v rozpočtu projektu

Vážení příjemci dotace, chtěli bychom Vás upozornit na povinnost žádat o změny v rozpočtu v průběhu celého roku probíhající dotace. Jelikož je upravený rozpočet součástí vydaného Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace je závazný, a tedy bez souhlasu poskytovatele dotace neměnný. O jakékoliv další změny je nutno žádat. Postupováno je konkrétně dle bodu č. 6.7. Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím v oblasti podpory rodiny pro rok 2015„Další změny upraveného rozpočtu lze provádět pouze v odůvodněných případech, přičemž provedení takové změny musí být nejprve schváleno odborem sociální a rodinné politiky (pozn. nyní se jedná o odbor „Rodinné politiky a politiky stárnutí“). Žádost o změnu rozpočtu žadatel podává v listinné podobě poštou či datovou schránkou. Dokument potvrzující souhlas se změnou upraveného rozpočtu uchovává příjemce dotace společně s upraveným rozpočtem, aby jej mohl kdykoliv doložit. Příjemce dotace má následně povinnost tuto změnu uvést a odůvodnit ve vyúčtování dotace za rok 2015“.

Rovněž i podle bodu č. 16 Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro rok 2015„Přílohou Rozhodnutí je upravený rozpočet, který obsahuje přesný rozpis nákladů dle výše poskytnuté dotace. Upravený rozpočet je pro žadatele závazný po celou dobu trvání projektu. Změnu lze provádět pouze v závažných případech, přičemž provedení takové změny musí být nejprve schváleno odborem sociální a rodinné politiky (pozn. nyní se jedná o odbor "Rodinné politiky a politiky stárnutí“). Žádost o změnu rozpočtu žadatel podává v listinné podobě poštou či datovou schránkou. Dokument potvrzující souhlas se změnou upraveného rozpočtu uchovává příjemce dotace společně s upraveným rozpočtem, aby jej mohl kdykoliv doložit. Příjemce dotace má následně povinnost tuto změnu uvést a odůvodnit ve vyúčtování dotace za rok 2015“.

V levé části stránky najdete odkaz na „Vzor formuláře – žádost na provedení změn rozpočtu projektu“.