Výzva k žádosti o poskytnutí institucionální podpory v roce 2024

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2024

V souladu s § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a na základě Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, schválené usnesením vlády ČR č. 107 ze dne 8. února 2017, MPSV vyhlašuje

V Ý Z V U

pro výzkumné organizace zřízené MPSV

k předložení

Žádosti o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2024

(dále jen „Žádost“).

V Žádosti (formulář viz dokument „Žádost“ pod výzvou) uchazeč uvede požadovanou výši institucionální podpory pro rok 2023. Skutečná výše poskytnuté podpory bude vycházet z objemu finančních prostředků alokovaných v rozpočtové kapitole MPSV na rozvoj výzkumných organizací a z výsledků průběžného hodnocení výzkumné organizace za rok 2023, které provede odborný hodnoticí orgán MPSV na základě zhodnocení Zprávy o plnění Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace na období 2023-2027 za rok 2023 (dále jen „Průběžná zpráva“).

Žádost včetně Průběžné zprávy a všech požadovaných příloh zašle uchazeč do 30. listopadu 2023, a to:

a) písemně na adresu:

Oddělení podpory výzkumu a vývoje
odboru politiky zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

b) elektronicky ve formátu PDF a DOCX na adresu: david.barek@mpsv.cz a karolina.bajajova@mpsv.cz.