Vyúčtování dotací za rok 2007

Upozornění

Finanční vypořádání dotace provedou příjemci dotace v souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V případě obcí a dobrovolných svazků obcí bude finanční vypořádání provedeno dle § 6 odst. 3 a 4 vyhlášky.
Tito příjemci dotace rovněž předloží odboru sociálních služeb MPSV formulář vyúčtování – „Zprávu o realizaci sociální služby a Vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2007“, včetně povinných příloh, do 15.2.2008.

V případě ostatních příjemců dotace (příspěvkové organizace obce, příspěvkové organizace kraje, nestátní neziskové organizace, obchodní společnosti, fakultní nemocnice) bude při finančním vypořádání dotace postupováno podle § 6 odst. 1 a 2 vyhlášky. Tj., tito příjemci provedou finanční vypořádání dotace a současně v termínu do 15. 2. 2008 předloží odboru sociálních služeb MPSV formulář vyúčtování – „Zpráva o realizaci sociální služby a Vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2007“, včetně povinných příloh. V tomto termínu příjemce dotace současně převede na depozitní účet MPSV č.6015-2229001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evid. číslo sociální služby uvedené v Rozhodnutí) nevyčerpané prostředky - vratku dotace.