Vyúčtování dotací za rok 2006

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 na projekty v oblasti:

 • poskytování sociálních služeb,
 • podpory integrace cizinců v České republice,

a v rámci programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků 2006 (program vyhlašovaný Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí) je možné používat do 31. prosince 2006 a k tomuto datu musí nestátní nezisková organizace uzavřít čerpání dotace a vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s „Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a podpory rodiny“ (Dotační výběrové řízení MPSV pro rok 2006) musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2006 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2007. Rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV!

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpané prostředky vráceny na depozitní účet MPSV nejpozději k datu předložení vyúčtování, tj. 31. ledna 2007 (číslo účtu je 6015-2229001/0710 u ČNB - variabilním symbolem je evidenční číslo projektu, které je uvedené v Rozhodnutí o přidělení dotace).

Nestátní nezisková organizace zpracuje vyúčtování dotace za příslušný projekt na předepsaném formuláři MPSV. Podrobné pokyny pro instalaci programu a vyplnění formuláře pomocí aplikace 602XML Filler naleznete v souboru s názvem „Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler“.

Formulář vyúčtování se skládá ze čtyř povinných částí (část A až D). K formuláři mohou být přiloženy další dokumenty, které svým obsahem doplňují či objasňují údaje uvedené ve formuláři (nepřikládejte však originály ani kopie účetních dokladů!).

Vyplněný formulář je nutné předložit MPSV současně v listinné (1 originální výtisk s podpisem) a elektronické podobě (na CD). V případě, že k formuláři přikládáte další nepovinné přílohy, předložte je taktéž v elektronické podobě na CD (pokud jsou tyto přílohy v podobě, která to umožňuje).

V elektronické podobě na CD musí být příslušný formulář uložen ve formátech .fo, .xml a .pdf – tj. 1 formulář bude uložen na CD celkem 3x (pozn. bližší informace k uložení formuláře naleznete v Průvodci při vyplňování formulářů pomocí aplikace 602XML Filler).

Před odevzdáním formuláře vyúčtování si zkontrolujte zejména následující:

 1. na přední straně formuláře je uveden kód projektu z Rozhodnutí MPSV na rok 2006,
 2. jsou vyplněny všechny předepsané části formuláře (část A až D),
 3. ve formuláři nechybí podpis a razítko organizace – část A (str.2)
 4. v případě, kdy v rámci projektu byla využívána i práce dobrovolníků, je vyplněna „Tabulka – údaje o dobrovolnících v rámci projektu“,
 5. část C - jsou uvedeny všechny zdroje financování projektu a je specifikována položka „jiné“ v posledním řádku tabulky (v případě jiných než v tabulce uvedených zdrojů na projekt),
 6. část D:
  • je v posledním řádku tabulky uveden správně podíl poskytnuté dotace (%) od MPSV z celkového neinvestičního rozpočtu projektu dle posledního Rozhodnutí MPSV na rok 2006,
  • náklady v řádcích jsou náležitě specifikovány – zejména položka „jiné“ v rámci příslušné kapitoly nákladů,
  • ke každé částce uvedené v příslušném řádku tabulky je uvedeno číslo účtu,
 7. souhlasí údaj o výši poskytnutých finančních prostředků od MPSV uvedený v tabulce v Části C s údajem o výši poskytnuté dotace na základě posledního vystaveného Rozhodnutí (sloupec I řádek 1) v tabulce v Části D.

V rámci vyúčtování dotací za rok 2006 nebudou umožněny dodatečné opravy v odevzdaném formuláři. V případě neodevzdání formuláře vyúčtování v řádném termínu a v předepsané podobě a v případě nevrácení nevyčerpaných prostředků dotace v řádném termínu bude postupováno okamžitě v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění.

Poslední aktualizace: 20. 12. 2023