Vyúčtování dotací za rok 2005

V souladu s Metodikou MPSV pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům pro rok 2005 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2005 řádně vyúčtována a předložena na standardizovaném formuláři MPSV nejpozději do 31. ledna 2006 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV.