Vyúčtování dotací za rok 2004

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2004 je možné používat do 31. prosince 2004 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2004 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2005 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).

Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV.