Analýza stávající situace v oblasti vzdělávání pracovníků v sociálních službách ČR

Analytická zpráva se detailně, a v ČR doposud nejsystematičtěji, zabývá situací ve vzdělávání pracovníků v sociálních službách do roku 2019. Vzdělávání všech pracovníků, kteří působí v sociálních službách, je upraveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

K podrobné analýze daného problému byl zvolen rozsáhlý sběr a analýza jak primárních, tak sekundárních dat. Nejprve proběhl sběr sekundárních dat formou desk research z českých a zahraničních zdrojů; následně navazoval sběr dat formou kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pro kvalitativní výzkum byla zvolena metoda fokusních skupin, které probíhaly napříč celou ČR se zástupci z řad pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů v sociálních službách. Pro kvantitativní výzkum bylo zvoleno dotazníkové šetření k ověření základních hypotéz, které vyplynuly jak z realizovaného studia dat sekundárních, tak z již zmiňovaných fokusních skupin. Šetření proběhlo elektronickou formou a svým tématem a rozsahem bylo v podstatě unikátním v oboru.

Z realizovaných šetření a z rozsáhlého desk research vyplynulo, že je třeba pozvednout společenské postavení samotného povolání pracovníka v sociálních službách. Dále je třeba stabilizovat situaci pracovníků v sociálních službách na trhu práce, aby bylo toto povolání atraktivní pro širší okruh uchazečů o práci a nedocházelo k masivní fluktuaci z oboru. Rovněž se ukázalo, že kvalifikační vzdělávání tak, jak je nastaveno, nevyhovuje dostatečně potřebám nových pracovníků v oboru. Je třeba, aby si každý nový pracovník odnesl z kvalifikačního vzdělávání maximum informací, dovedností a znalostí pro výkon praxe. Také další vzdělávání vyžaduje drobné úpravy, především v oblasti rozšíření o další formy, díky nimž by si mohli především pracovníci, kteří jsou v oboru již několik let, vhodněji rozšiřovat své znalosti a dovednosti v oboru.

Poslední aktualizace: 1. 4. 2021

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření pracovníků v sociálních službách, poskytovatelů sociálních služeb a vzdělávacích subjektů

Dotazníkové šetření projektu se primárně zaměřuje na dosavadní zkušenosti a znalosti pracovníků z oblasti dalšího vzdělávání, na pracovní nároky povolání pracovníka v sociálních službách, na průběh vzdělávacího procesu nebo na přání týkající se podoby vzdělávání v budoucnu. Dotazník obsahoval dotazy také na subjektivní vnímání vzdělávacích potřeb, společenské postavení pracovníků v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Závěrečná zpráva z fokusních skupin s pracovníky v sociálních službách, poskytovateli sociálních služeb a vzdělávacími subjekty

Cílem kvalitativního výzkumu realizovaného v rámci projektu bylo porozumět aspektům spojeným se vznikem a uspokojováním vzdělávacích potřeb pracovníků v sociálních službách, dále popsat vzájemné souvislosti a získat podklady k interpretaci kvantitativních dat získaných z dotazníkového šetření. Za tímto účelem bylo v období od února do června 2018 realizováno dvanáct fokusních skupin (České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Olomouc, Brno), kterých se zúčastnilo celkem 116 účastníků z řad pracovníků v sociálních službách, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a vzdělavatelů poskytujících kvalifikační kurzy a kurzy dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021

Zahraniční spolupráce

Všechny studie stručně popisují systém sociálních služeb v jednotlivých státech, respektive konkrétních spolkových zemích (v případě Rakouska a Německa). Studie nabízí přehled pracovních pozic v sociálních službách, přibližují jejich pracovní náplň, kvalifikační požadavky a zmiňují i postavení těchto pracovníků na trhu práce. Jádrem studií je pak podrobný popis dalšího vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách, včetně konkrétních příkladů řešení dalšího vzdělávání ve vybraných organizacích sociálních služeb.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2021