Výstupy projektu

Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce

Systémy identifikace kompetencí v mezinárodním srovnání - analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce (2.54 MB) se zaměřuje na dopady Průmyslu 4.0 na strukturu zaměstnanosti v jednotlivých sektorech , připravenost sektorů na digitální transformaci (Taxonomie digitální intenzity odvětví, OECD) a v neposlední řadě charakterizuje globální megatrendy spojené s Průmyslem 4.0 , které se týkají změn procesů, technologií, forem a organizace práce.

Dopady digitální transformace se liší napříč i v rámci odvětví s ohledem na příležitosti, míru zavádění a využívání digitálních technologií, na potenciál pro inovace a změny. Nejvyšší digitální intenzity dosahují sektory IT služby, počítače a elektronika, chemie, guma, plast a minerály, strojírenství, maloobchod a velkoobchod, kreativní průmysl/umění a zábava, potravinářský průmysl.

 

S rostoucí digitalizací, robotizací, implementací automatizovaných procesů do pracovních činností a s dalšími novými aspekty Průmyslu 4.0 lze očekávat rostoucí poptávku po nových typech dovedností.

Pro identifikaci nových kompetencí jsou v zahraniční budovány a využívány nástroje, které podporují slaďování kompetencí na evropské úrovni, na kterých participuje i Česká republika.

 

Nezbytným základem pro identifikaci kompetencí je vytváření partnerství, rozvoj spolupráce všech zainteresovaných subjektů, budování odborných kapacit. Souhrnná analýza zahraničních informačních zdrojů a konkrétní příklady dobré praxe z Rakouska, Německa a Dánska dokládají klíčový význam aktivního zapojení zaměstnavatelů ve všech fázích identifikace kompetencí, poskytování zpětné vazby pro vzdělávání, spoluvytváření obsahu vzdělávání a přípravě strategických dokumentů, které předcházejí tvorbě veřejných politik.

 

Odborný článek

Článek Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání - zahraniční dobrá praxe (194.83 kB)

Článek shrnuje Analýzu zahraničních studií a trendů na trhu práce, které představuje koncepty identifikace kompetencí, které jsou v zahraničí uplatňovány, srovnává přístupy k identifikaci kompetencí na evropské, národní, regionální a sektorové úrovni. 

 

Odborný článek

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0 (197.35 kB)

Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě MPSV usilují experti z firem, výzkumu i vzdělávání o definování nových dovedností a kompetencí a jejich implementaci do systému vzdělávání a praxe ve vybraných deseti sektorech hospodářství.

 

Odborný článek

Projekt „Kompetence 4.0“ otevírá cestu modernizaci vzdělávání (249.85 kB)
Projekt „Kompetence 4.0“ vytváří nástroje a metodické postupy pro identifikaci nově využívaných kompetencí na trhu práce a rovněž zachycení trendů, ze kterých budou plynout kompetence budoucí. 
Vytváří systematické uspořádání kompetencí do kompetenčních pyramid. Inovační přístup k uspořádání a definování nových kompetencí má pozitivní přínos pro další rozvoj Národní soustavy povolání, pro kariérové poradenství a individuální poradenství a rozvoj uchazečů, zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, i do změny školského učiva.

 

Odborný článek

Kompetence pro budoucnost (228.17 kB)

Žijeme v době digitalizace a neustálého vývoje a modernizace technologií, požadavky trhu práce se mění. Jsme na to připraveni? 
Vzdělávací programy by měly být postaveny na spolehlivých výsledcích monitoringu trhu práce, vycházet z rychle se měnících kvalifikačních požadavků zaměstnavatelů. Nakolik budou mít rekvalifikace, programy tolik skloňovaného UpSkillingu a ReSkillingu, reálný dopad na uplatnění lidí na trhu práce, rozhodují právě správně identifikované a popsané kompetence, které jsou součástí popisu povolání i profesních kvalifikací.  
 

Metodika partnerství firem a škol

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktické postupy a metody (3.52 MB) Doporučená pravidla partnerství firem a škol pro implementaci nových dovedností do reálného prostředí vzdělávání. 

 

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb praktický kontrolní list - standard praxe (894.16 kB)

Jak na spolupráci firem a středních škol aneb příklady dobré praxe (4.4 MB)

 

 

Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce

Metodika mapování budoucích kompetencí trhu práce (1.96 MB) se zapojením sektorových a průřezových pracovních skupin včetně stanovení základních pravidel pro zakládání spolupráce firem a škol ve vazbě na nově definované kompetence. Metodika je doplněna o rozsáhlé přílohy, včetně příkladů možnosti využití. (2.43 MB)

Metodika stanovuje pravidla a postupy, kterými budou mapovány a tříděny kompetence vyžadované budoucím trhem práce ve vazbě na 4. průmyslovou revoluci a systemizovány do tzv. sektorových kompetenčních pyramid jako východiska pro jejich implementaci do vzdělávání, včetně nastavení k tomu potřebné spolupráce mezi vzdělávací a zaměstnavatelskou sférou.
Metodika je určená členům sektorových pracovních skupin (dále PS), zapojeným zástupcům výzkumné sféry, koordinátorům PS, tajemníkům PS, členům metodicko-analytického týmu, členům Koordinační rady a dále odborné veřejnosti. 
 

Poslední aktualizace: 21. 2. 2023