Výsledky 2. výzvy – Byl Váš projekt úspěšný?

Tabulky výsledků 2. kola výzvy vyhlašované odborem sociálních služeb MPSV v rámci Opatření 2.1

Číslo kola výzvy: 002
Název grantového schématu: Vzdělávání poskytovatelů a zadavetelů v oblasti sociálních služeb a integrace specifických cílových skupin

V souladu s pravidly poskytování dotací z prostředků ESF a na základě rozhodnutí výběrové komise budou zveřejněny aktuálně přidělené částky, které nemusejí odpovídat částkám požadovaným.

Registrační číslo Žadatel Název projektu Podpořit
1 SPONDEA při ČČK Brno Komplexní přístup ke vzdělání pracovníků v sociálních službách jako pilíř naplnění standardů kvality sociálních služeb ANO
3 Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje Vzdělávání komunitních týmů pro práci s duševně nemocnými ANO
4 Centrum sociálních služeb Poruba Vzdělávání pečovatelek a sociálních pracovníků v CSS Poruba ANO
6 Jihočeská univerzita Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti problematiky dětí a mládeže ANO
8 Město Hodonín Vzdělávání zadavatelů sociálních služeb Města Hodonína ANO
9 Město Frýdek - Místek Vzdělávání - cesta ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb ve frýdecko - místeckém regionu ANO
11 Český institut pro supervizi Ověření modelu vzdělávání sociálních pracovníků Středočeského kraje formou supervize ANO
15 Art Language Půvab managementu ANO
16 O.s. Slovo 21 Pale o vudar - Otevřít dveře ANO
21 O.s. BACULUS Vzdělávání v metodách zavádění standardů kvality práce sociálních služeb ANO
24 Národní vzdělávací fond Vzdělávání poskytovatelů - pracovníků přímé péče v oblasti standardů kvality sociálních služeb ve Středočeském kraji ANO
25 Moje budoucnost, o.s. Zaměstnání a ubytování pro mladé lidi z dětských domovů ANO
26 Slezská diakonie Vzdělávání pracovníků Slezské diakonie v naplňování standardů kvality ANO
29 Česká asociace pečovatelské služby Vzdělávání pro pracovníky sociální péče ANO
30 O.s. TRINITAS Standardy kvality - vzdělávání ANO
32 Statutární město Ostrava Zvyšování kvality sociálních služeb na území statutárního města Ostravy ANO
34 O.s. Horizonty Program podpory při zavádění Standardů kvality sociálních služeb ANO
42 AKLUB Centrum pro vzdělávání a poradenství Komplexní stavebnicový vzdělávací program pro pracovníky poskytující sociální služby osobám bez přístřeší ANO
44 Sdružení Česká katolická charita Charita pro budoucnost ANO
50 Institut pedagogicko-psychologického poradenství Vzdělávací program pro sociální pracovníky školských zařízení, školských poradenských zařízení a zařízení ústavní a ochranné výchovy ANO
53 FCH Starý Knín Vzdělávání pracovníků Farní charity Starý Knín ANO
54 Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola Vývoj a realizace programu rozvoje profesních dovedností úředníků sociálních odborů v Plzeňském kraji ANO
57 O.s. Vzájemné soužití Klíč ke změně ANO
59 Diakonie Českobratrské církve evangelické Podpora procesu zvyšování kvality sociálních služeb - II ANO
65 Asociace pomáhající lidem s autismem Zvládání problémového chování osob s mentální retardací a/nebo autismem ANO
69 Statutární město Pardubice Posílení individuálních praktických kompetencí sociálního pracovníka ANO
71 Královehradecký kraj Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb k funkční a efektivní Síti sociálních služeb Královéhradeckého kraje ANO
72 Moravskoslezský kraj TERNE ČHAVE (Mladí lidé) - projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční gramotnosti romské mládeže ANO
77 Centrum pro integraci cizinců, o.s. Individuální podpora zaměstnávání cizinců v ČR ANO
78 Moravskoslezský kruh Když přichází domácí péče ANO
80 Letohrádek Vendula Tradiční řemesla jako cesta k naplnění Standardů kvality sociálních služeb ANO
81 Diakonie ČCE, středisko v Krabčicích, Domov odpočinku ve stáří Profesní rozvoj pracovníků v přímé péči jako nástroj zvyšování kvality péče o seniory ANO
92 Armáda spásy Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb Armády spásy ANO
94 Agnes Rozvoj profesionality regionálních NNO ANO
102 O.s. Akord Rekvalifikační kurz "Asistent pro osobní službu handicapovaných osob" ANO
108 La Strada Česká republika, o.p.s. Reálné alternativy - sociální inkluze pro oběti obchodu s lidmi a komerčně zneužívané osoby ANO
2 Agnis rosa, o.s. Žít plnohodnotný život NE
5 Oblastní charita Uherský Brod Vzdělávání pracovníků Oblastní charity Uherský Brod NE
7 Jihočeská univerzita Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb NE
10 Motýl, o.s. Centrum praktické výuky NE
12 Via Europa, o.s. EDUVIAS - Cestou vzdělávání ke kvalitě sociálních služeb NE
13 AIM Ostrava, o.p.s. Vzdělávání a odborná příprava subjektů pro zavádění, udržení a rozvoj Standardů kvality sociálních služeb NE
14 AIM Ostrava, o.p.s. Vytvoření nástrojů umožňujících návrat a udržení se na trhu práce osobám se zdravotním postižením (OZP) NE
17 Majáček, o.p.s. Použití správné kvality světla ke zvýšení úrovně vidění u dětí s vícečetným, nejen zrakovým, postižením NE
18 Nezávislé sociálně-ekologické hnutí - Nesehnutí Brno Vstupte do nového domova NE
19 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. Systém odborného vzdělávání ke zvýšení kvality služeb sociální rehabilitace a integrace NE
20 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb NE
22 Univerzita J. E. Purkyně Program celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách NE
23 Na podporu kultury a občanských aktivit v Novém Bydžově Vzděláním ke kvalitě sociální práce NE
27 Diakonický vzdělávací institut Vytvoření a pilotní ověření vzdělávacích modulů pro pracovníky v sociální oblasti v NNO NE
28 Dobrovolnické centrum Kladno Vzděláváním k rozvoji dobrovolnictví v regionu Kladno NE
31 O.s. IQ Roma servis I cesta může být cíl - komunitní práce jako metoda inkluze Romů NE
33 Sociální agentura, o.s. PISTA NE
35 Ústav sociální péče Pístina, příspěvková organizace Školení ve standardech kvality pro ÚSP na Jindřichohradecku NE
36 O.s. Totem Odborné vzdělávání pracovníků NNO a dobrovolníků NE
37 Sdružení Romů a národnostních menšin v ČR, o.s. Sociálně ekonomické poradenství příslušníkům romské komunity s cílem jejich začlenění do společnosti NE
38 Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Vítkovice Agentura práce centra řízení aktivit pro specifickou skupinu obyvatelstva NE
39 UK v Praze - Husitská teologická fakulta Psychosociální studia NE
40 Univerzita J. E. Purkyně MOD-UL Modulové vzdělávání sociálních pracovníků Ústeckého kraje NE
41 O.s. Romodrom Romodrom pro regiony NE
43 Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) Inovativní koncepce vzdělávání a formace salesiánských dobrovolníků k efektivnější službě mladým lidem NE
45 Město Vodňany Sociální akademie NE
46 O.s. Inforport Odstraňování bariér v přístupu k informacím pro mládež opouštějící dětské domovy NE
47 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Program vzdělávání pracovníků sociálních služeb pro podporu integrace ohrožených skupin obyvatelstva do běžného života NE
48 ATHINGANOI Romaverzitas NE
49 ATHINGANOI Romský informační projekt NE
51 Ostravská univerzita v Ostravě Systém vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody podporující jejich integraci do společnosti NE
52 K.L.Y.D., o.s. Spes moritur ultima NE
55 Jihočeská rozvojová, o.p.s. Jihočeská akademie pro vzdělávání a kvalitu sociální práce NE
56 Farní charita Prachatice Dům sv. Petra v Prachaticích NE
58 Centrum strategických studií (STRAT) Vzdělávání sociálních pracovníků zaměřené na začlenění osob, které opustily extremistickou scénu NE
60 Donator, o.p.s. Romská finanční kancelář v ČR NE
61 HOLOS, o.s. Kursy Holos NE
62 Farní charita Litoměřice Systémové vzdělávání pracovníků poskytujících sociální služby NE
63 SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) Už vím co a jak - Vyrovnání příležitostí v přístupu ke vzdělání, zaměstnání a dalšímu společenskému a pracovnímu uplatnění dlouhodobě a legálně usazených cizinců v ČR NE
64 O.s. Adam it ICT integrace a odborné vzdělávání VIDA center NE
66 SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) Rozvoj SOZE, vzdělávání pracovníků a zvyšování kvality jimi poskytovaných služeb NE
67 Statutární město Hradec Králové Systém včasné intervence pro město Hradec Králové NE
68 Sdružení Romano jasnica Poradenská informační centra NE
70 DEMOSTHENES, o.p.s Vzdělávání a podpora ranné péče v Ústeckém kraji NE
73 Charita Opava Cesta k vizi vzdělávání v pravý čas NE
74 O.s. Za důstojné stáří Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v rezidenčních zařízeních NE
75 Diecézní charita Ostravsko - opavská Poznáním ke kvalitě NE
76 Centrum pro integraci cizinců, o.s. Vzdělávání pracovníků CIC NE
79 Společenství Romů na Moravě, o.p.s. Jekethane zorale (Společně silní) NE
82 Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory Zavádění standardů sociálních služeb do praxe NE
83 Městská správa sociálních služeb Vejprty Vzdělávání zaměstnanců a zavedení standardů sociálních služeb NE
84 Statutární město Ústí nad Labem Odborné vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb dle standardů MPSV - příprava na akreditační proces NE
85 Město Děčín Výcvikový vzdělávací program pro sociální pracovníky - Kvalitní sociální pracovník NE
86 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně - Králově Poli Vzdělávání pracovníků sociální péče se zaměřením na základní výchovnou péči NE
87 Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - poradenská organizace Posuzování kvality sociálních služeb z pohledu zadavatelů NE
88 Oblastní charita Červený Kostelec Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů služeb zaměřených na sociální integraci v regionu severovýchodních Čech NE
89 Claritas, o.p.s Vzdělávání pracovníků regionálních středisek pro slabozraké a nevidomé občany NE
90 Komunitní centrum Chánov, o.s. Sociální a komunitní práce v Chánově NE
91 Remedium Praha, o.s. Odbornost - sebezkušenost - supervize NE
93 Asociace občanských poraden Sociálně - právní poradenství imigrantům NE
95 Sdružení Dženo, obnova a rozvoj tradičních romských hodnot Zvyšování úspěšnosti Romů na trhu práce prostřednictvím spolupráce krajských a místních samospráv, médií a romských komunit ve vybraných krajích České republiky NE
96 Komora Public Relations Česká republika, nový domov k životu a práci - komunikační a kulturní vzdělávání imigrantů v ČR a jejich rovnoprávná začlenění do české společnosti NE
97 Liga lidských práv S námi přijde znalost zákona NE
98 O.s. Nový prostor Rozvoj sítě krajských středisek STREET PAPER NE
99 Konzorcium nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR Komunitní centra Konzorcia NE
100 Naděje Integrace bezdomovců a osob bezdomovectvím ohrožených s důrazem na sekundární prevenci a na zvýšení možnosti společenského uplatnění příslušníků cílových skupin s ověřením systémového přístupu řešení problematiky v modelových podmínkách NE
101 Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, o.p.s. Komunitní vzdělávací a integrační centrum NE
103 Drom, o.p.s. Pilotní projekt - předcházení sociálnímu vyloučení v romských komunitách na lokální úrovni NE
104 Asociace občanských poraden Poskytování specializovaného komplexního poradenství obětem trestných činů v pilotních místech NE
105 Arcidiecézní charita Praha Systém dlouhodobé podpory a reintegrace pro ženy a matky s dětmi na útěku od domácího násilí nebo obchodování se ženami NE
106 Arcidiecézní charita Praha Multidiciplinární vzdělávání pracovníků v oblasti problematiky domácího násilí a obchodu s lidmi NE
107 Sekce romských poradců České republiky Koordinační centrum sociálně - integračních a vzdělávacích služeb pro romskou komunitu NE