Vysílání cizince zahraničním zaměstnavatelem na území ČR (podle § 95 zákona o zaměstnanosti)

Povolení k zaměstnání musí mít i cizinec, jenž bude vykonávat práci na území České republiky v pracovním vztahu k zahraničnímu zaměstnavateli, který ho k této práci vyslal k plnění úkolů vyplývajících z uzavřené smlouvy s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou.

U těchto cizinců jsou základní pracovněprávní vztahy určeny mezi zahraničním zaměstnavatelem a cizincem, tzn., že cizinec zaměstnaný zahraničním zaměstnavatelem a vyslaný k výkonu práce do ČR je odměňován v souladu s pracovní smlouvou, kterou má uzavřenou se svým zaměstnavatelem. Uzavřená pracovní smlouva, jakož i zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, se řídí zpravidla předpisy platnými v zemi zaměstnavatele, který za obsah smlouvy i plnění pojištění nese plnou zodpovědnost.

Před uzavřením smlouvy, na jejímž základě dojde k vyslání cizinců k výkonu práce na území České republiky, je tuzemská právnická nebo fyzická osoba, která uzavřela smlouvu se zahraničním zaměstnavatelem a ke které bude cizinec vyslán k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, povinna projednat s příslušnou krajskou pobočkou ÚP zejména počty a profese vysílaných zaměstnanců a dobu jejich vyslání. Tuzemská právnická nebo fyzická osoba předkládá informaci krajské pobočce ÚP na zvláštním tiskopisu (vzor tiskopisu ke stažení).

Zahraniční zaměstnavatel, který uzavřel smlouvu s tuzemskou právnickou nebo fyzickou osobou, ke které bude cizinec vyslán k plnění úkolů vyplývajících z této smlouvy, je povinen o nástupu cizince k výkonu práce informovat příslušnou krajskou pobočku ÚP nejpozději v den nástupu této osoby k výkonu práce (formulář sdělení o nástupu).

Právnická nebo fyzická osoba, ke které bude cizinec vyslán je zodpovědná za to, že cizinec má platné povolení k zaměstnání a oprávnění k pobytu (jedná se zejména o zaměstnaneckou kartu ve smyslu § 42g odst. 3 pobytového zákona, která slouží pouze jako povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR) po celou dobu jejich vyslání zahraničním zaměstnavatelem.

Pro vnitropodnikové převádění zaměstnanců na pozicích manažerů, specialistů a zaměstnaných stážistů v rámci odštěpného závodu nebo obchodní korporace existuje zvláštní právní úprava.

Poslední aktualizace: 30. 1. 2020