Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2005 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 679 žadatelů, kteří požadovali informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Všem žádostem občanů o informace bylo vyhověno, pouze 2 žádosti byly odloženy dle § 14 odst. 3. písm. b. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace občanům byly poskytovány bezplatně.

V Praze dne 1.2.2006

Mgr. Vladimír Vokál
vedoucí tiskového oddělení

Specifikace dotazů dle tématických oblastí

Název problematiky počet dotazů
Zákoník práce
(např. přestávky v práci, dohoda o pracovní činnosti, studium při zaměstnání, pracovní smlouvy)
94
Státní sociální podpora a péče
(např. dávky SSP, sociální zabezpečení)
78
Sociální zabezpečení
(např. důchodové a nemocenské pojištění)
96
Sociálně právní ochrana dětí 29
Zaměstnanost
(např. agentury práce, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nezaměstnanost)
78
Informace o MPSV
(např. organizační struktura, organizační řád, počty zaměstnanců, účinnost zákonů, publikační činnost)
48
Statistika MPSV 43
Platy a mzdy
(např. průměrná mzda, zařazování do platových tříd)
46
Ústavní péče
(např. ÚSP, domovy důchodců)
29
Životní minimum 19
Osoby se zdravotním postižením 25
Dotace nestátním neziskovým organizacím 25
Cestovní náhrady 31
Minimální mzda 38
Celkem 679Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí