Výroční zpráva za rok 2004

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2004 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 792 žadatelů, kteří požadovali informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Všem žádostem občanů o informace bylo vyhověno, pouze 1 žádost byla odložena dle § 14 odst. 3. písm. b. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Informace občanům byly poskytovány bezplatně.

V Praze dne 28.2.2005

Šárka   S á d k o v á
zast. vedoucí tiskového oddělení

Specifikace dotazů dle tématických oblastí

Název problematiky počet dotazů
Zákoník práce
(např. přestávky v práci, dohoda o pracovní činnosti , studium při zaměstnání, pracovní smlouvy, novela zákoníku práce )
92
Státní sociální podpora a péče
(např. dávky SSP, sociální zabezpečení)
102
Důchodové pojištění
(např. nárok na odchod do starobního důchodu, výše důchodu, předčasný důchod)
68
Zaměstnanost
(např. nový zákon o zaměstnanosti, agentury práce, aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, nezaměstnanost)
108
Ostatní
(např. veřejná správa, uveřejňování a účinnost zákonů)
50
Informace o MPSV
(např. granty, rozpočet, investice, organizační řád, počty zaměstnanců)
38
Nemocenské pojištění 63
Migrace a integrace 43
Platy a mzdy
(např. průměrná mzda, zařazování do platových tříd)
47
Civilní služba 15
Ústavní péče
(např. ÚSP, domovy důchodců)
13
Životní minimum 23
Osoby se ZPS 27
Dotace nestátním neziskovým organizacím 14
Publikační činnost MPSV 18
Náhradní rodinná péče 21
Cestovní náhrady 20
Minimální mzda 19
Sociálně právní ochrana dětí 11
Celkem 792Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí
Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí