Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2003 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 667 žadatelů, kteří požadovali informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Všem žádostem bylo vyhověno, pouze v jednom případě bylo vydáno rozhodnutí o částečném neposkytnutí informace dle § 11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozklad proti rozhodnutí nebyl podán.

Informace občanům byly poskytovány bezplatně.

V Praze dne 27.2.2004

Mgr. Vladimír   H r u b ý
vedoucí tiskového oddělení

Specifikace dotazů dle tématických oblastí

Název problematiky počet dotazů
Zákoník práce
(např. odškodnění pracovních úrazů, bezpečnost práce, studium při zaměstnání, pracovní smlouvy, práce ve svátek, diskriminace)
131
Státní sociální podpora a péče
(např. dávky SSP, sociální zabezpečení)
97
Důchodové pojištění
(např. důchody, odstranění tvrdosti zákona pro některé horníky)
86
Zaměstnanost
(např. zákon o zaměstnanosti, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, zprostředkovatelny práce, zaměstnávání cizinců, nezaměstnanost)
75
Ostatní
(např. veřejná správa, uveřejňování a účinnost zákonů)
62
Informace o MPSV
(např. granty, rozpočet, investice)
44
Nemocenské pojištění 37
Migrace a integrace 29
Mzdy
(např. průměrná mzda, zařazování do platových tříd)
25
Civilní služba 19
Ústavní péče
(např. ÚSP, domovy důchodců)
15
Životní minimum 12
Osoby se ZPS 10
Dotace nestátním neziskovým organizacím 8
Publikační činnost MPSV 7
Náhradní rodinná péče 5
Cestovní náhrady 3
Minimální mzda 2
Celkem 667Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí
Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí