Výroční zpráva za rok 2002

Výroční zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je zveřejňována na základě § 18 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády č. 875/2000 ze dne 6. září 2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2002 se obrátilo na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR telefonicky, písemně dopisy nebo e-mailem a osobně 761 žadatelů, kteří požadovali informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Byl podán 1 rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a 1 žádost o informace byla odložena dle "Postupu MPSV při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byly poskytovány bezplatně.

V Praze dne 28.2.2003

Mgr. Vladimír   H r u b ý
vedoucí tiskového oddělení

Specifikace dotazů dle tématických oblastí

Název problematiky počet dotazů
Ostatní
(veřejná správa, informace o Scientologické církvi, uveřejňování zákonů, evropská integrace)
152
Zákoník práce
(přestávky v práci, dovolená, odškodnění pracovních úrazů, bezpečnost práce, pracovní smlouvy, potvrzení o zaměstnání, práce ve svátek)
85
Státní sociální podpora a péče 80
Zaměstnanost
(zákon o zaměstnanosti, práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání, trh práce, zprostředkovatelny práce, zaměstnávání cizinců v ČR, zřizování společensky účelných míst, zaměstnávání absolventů, nezaměstnanost)
72
Informace o MPSV
(org.řád., seznam PŘO, metodické návody, pokyny, projekty MPSV)
57
Důchodové pojištění 47
Životní minimum 44
Web MPSV 33
Dotace MPSV nestátním neziskovým organizacím 28
Civilní služba 25
Mzdy
(průměrná mzda, zařazování do platových tříd)
23
ÚSP MPSV a domovy důchodců 18
Náhradní rodinná péče 16
Dvoustranné smlouvy o soc.zabezpečení 16
Osoby se ZPS 15
Nemocenské pojištění 15
Minimální mzda 14
Investiční dotace a akce MPSV 12
Totálně nasazení 5
Publikační činnost MPSV 4
Celkem 761Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí
Graf specifikace dotazů podle tématických oblastí