Vyřazené projekty - nesplnění formálních náležitostí

Kód projektu Název organizace Název projektu Důvod vyřazení projektu
C0037/001 Židovská obec Olomouc Klub seniorů Židovské obce Olomouc žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
P0058/002 DROP IN Sociální práce v Drop in o.p.s. žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0096/033 SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁL.POSTIŽENÝM ČR Zabezpečení chodu denního stacionáře žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0313/007 OPORA Podpora procesu zavádění komunitního plánování na malých obcích ve spádové oblasti okresu Litoměřice žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0457/003 DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ Cesta k integraci mentálně postižených žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0717/002 Sdružení romských občanů Lysá nad Labem Kde je vůle tam je cesta předkládající subjekt k žádosti nepřiložil ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti; žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0762/001 Dětský ranč Hlučín Integrace zdravotně postižených do společnosti-parasport žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0767/001 Sdružení přátel střediska Benjamín Podpora rodiny s dítětem s postižením žádost nebyla podána na standardizovaném formuláři
S0781/001 Prácheň - centrum podpory celoživotního vzdělávání Podpora zavádění standardů kvality v organizacích poskytujících sociální služby v regionu Písek žádost nebyla podepsána statutárním zástupcem