Výklad k ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve vztahu k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

1. Úřad práce ČR jako správní orgán je povinen podle ustanovení § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), uložit účastníkovi správního řízení, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, nahradit náklady řízení paušální částkou, jejíž výši stanoví prováděcí předpis. Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení (dále jen „vyhláška“), tato částka činí 1 000 Kč. Ve zvláště složitých případech, nebo pokud byl přibrán znalec z jiného oboru než psychiatrie, se částka 1000 Kč zvyšuje o 1 500 Kč. Pokud byl přibrán znalec z oboru psychiatrie, zvyšuje se o 2 500 Kč. Pokud bylo přibráno více znalců, částky za znalce se sčítají. Paušální částka nákladů řízení po zvýšení může činit nejvýše 6 000 Kč (§ 6 odst. 2 vyhlášky).

2. Případy řízení, které jsou vyvolány porušením právní povinnosti účastníka řízení:

2.1. Na úseku povolení k zaměstnání cizince se povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou vztahuje na řízení ve věci odejmutí povolení k zaměstnání podle ustanovení § 100 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).

2.2. Na úseku kontrolní činnosti  povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou vzniká účastníkovi řízení v řízení o uložení pokuty za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných v rámci finanční kontroly. Povinnost nahradit náklady řízení vzniká účastníku řízení i v případě, byla-li mu uložena pořádková pokuta.

2.3. Na úseku umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte se povinnost nahradit náklady řízení vztahuje na  řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte podle ustanovení § 124 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti.

2.4. Na úseku zprostředkování zaměstnání – viz bod 5. zprostředkování zaměstnání a náklady řízení.

2.5. Na úseku zprostředkování zaměstnání agenturami práce se povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou vztahuje na řízení ve věci odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

3. Rozhodování o nákladech řízení

Povinnost nahradit náklady řízení se ukládá rozhodnutím. Rozhodnutí se oznamuje pouze osobám, jichž se týká (§ 79 odst. 2 správního řádu).

4. Snížení nákladů řízení

Podle § 79 odst. 5 věty třetí v případech hodných zvláštního zřetele lze výši paušální částky na požádání snížit. Správní orgán je tedy povinen napoprvé uložit náhradu nákladů řízení ve výši 1 000 Kč. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je oprávněn na žádost účastníka řízení výši paušální částky snížit. Není však oprávněn náklady řízení zcela prominout. O snížení paušální částky nákladů se vydává rozhodnutí, ve kterém musí být snížení nákladů odůvodněno. Hlavním důvodem přiměřeného snížení je prakticky pouze sociální situace povinného (např. prokáže-li pobírání dávek sociální potřebnosti), popř. i jiné okolnosti, pokud jsou hodny zvláštního zřetele.

5. Zprostředkování zaměstnání a náklady řízení

5.1. Povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou by teoreticky měla vzniknout  účastníkovi řízení v případě, že vyvolal porušením právní povinnosti řízení ve věci:- vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání- vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci

Ve výše uvedených případech se však jedná o úkony upravené v zákoně o zaměstnanosti v části II.; zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR a podpora v nezaměstnanosti jsou upraveny v hlavě II. a III. této části. Bezplatnost těchto úkonů vyplývá z ustanovení § 18 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, v kterém se uvádí, že zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR je bezplatné. Tímto ustanovením zákona o zaměstnanosti Česká republika respektuje Úmluvu Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) č. 88 o organizaci služeb pro zprostředkování práce, která v čl. 1 stanoví, že každý členský stát MOP, pro nějž je tato úmluva v účinnosti, bude provozovat bezplatné veřejné služby pro zprostředkování práce anebo dbát toho, aby takové služby byly provozovány.

5.2. Zprostředkováním zaměstnání jsou vedle zprostředkování samotného, které je upraveno v ustanovení § 14 zákona o zaměstnanosti, i veškeré úkony, které mohou být v této souvislosti prováděny, přičemž s ohledem na zmíněnou Úmluvu MOP č. 88 a ustanovení § 18 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, by měly být veškeré související úkony bezplatné. Při splnění podmínek náleží osobám, jimž krajská pobočka Úřadu práce ČR zprostředkovává zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Podle úmluvy 168 o podpoře zaměstnanosti a ochraně proti nezaměstnanosti jsou tyto dávky považovány svým způsobem za dávky sociálního zabezpečení; v oblasti sociálního zabezpečení nikde není správní trestání upraveno.

5.3. Ustanovení § 18 odst. 3 zákona o zaměstnanosti tím, že stanovuje bezplatnost zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práce ČR, vylučuje současně i možnost uložení nákladů řízení podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu. Naše stanovisko ke zprostředkování zaměstnání bylo projednáno s Ministerstvem vnitra, odborem legislativy, který respektuje názor MPSV a souhlasí, aby se při tomto výkladu „s ohledem na ustanovení § 18 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a související Úmluvy MOP paušální částka náhrady nákladů řízení podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu neuplatnila“.