Vyhlášky

Vyhláška č. 284/1995 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 161/1998 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 329/2007 Sb.

Vyhláška č. 481/2006 Sb.,
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce

Vyhláška č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 359/2009 Sb.,
kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)

Vyhláška č. 389/2009 Sb.,
kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

Vyhláška č. 286/2011 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012

Vyhláška č. 287/2011 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012

Vyhláška č. 388/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 389/2011 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška č. 324/2012 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013

Vyhláška č. 325/2012 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013

Vyhláška č. 473/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Vyhláška č. 296/2013 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014

Vyhláška č. 297/2013 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014

Vyhláška č. 332/2013 Sb.,
o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

Vyhláška č.19/2014 Sb.,
o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

Vyhláška č. 78/2014 Sb.,
o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

Vyhláška č. 208/2014 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

Vyhláška č. 209/2014 Sb.,
o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

Vyhláška č. 339/2014 Sb.,
o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

Vyhláška č. 244/2015 Sb.,
o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016