Vyhláška č. 519/2004 Sb.

ze dne 23. září 2004 

o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

Ministerstvo práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 109 odst. 5 a § 110 odst. 6 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti, (dále jen "zákon"): 

§ 1

Formy rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců

 1. Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců se uskutečňuje formou vzdělávání
  1. ve vzdělávacích programech dalšího profesního vzdělávání,
  2. ve speciálních programech k získání konkrétní pracovní dovednosti,
  3. ve vzdělávacích aktivitách v rámci mezinárodních programů,
  4. ve vzdělávacích programech určených pro uchazeče o zaměstnání, kterým se věnuje zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle § 33 zákona,
  5. ve školních vzdělávacích programech pro střední vzdělávání v rámci soustavy oboru vzdělání,
  6. v jiných vzdělávacích aktivitách, které směřují k získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace.
 2. Jednotlivé vzdělávací programy a aktivity podle odstavce 1 lze vzájemně kombinovat.

§ 2

Náklady rekvalifikace

 1. Náklady rekvalifikace jsou náklady rekvalifikačního zařízení 1) , za které se považují
  1. přímé náklady vynaložené na rekvalifikaci (materiál, mzdy a odměny zaměstnanců, ostatní přímé náklady),
  2. režijní náklady vynaložené při provádění rekvalifikace,
  3. náklady na dílčí části rekvalifikace, které pro rekvalifikační zařízení zabezpečuje jiné rekvalifikační nebo vzdělávací zařízení,
  4. přiměřený zisk, maximálně do výše 15 % vynaložených nákladů,
  5. daň z přidané hodnoty, pokud součástí nákladů uvedených v písmenech a) až c) je i tato daň a rekvalifikační zařízení není plátcem daně z přidané hodnoty.
 2. Za náklady rekvalifikačního zařízení se dále, pokud nejsou zahrnuty v nákladech uvedených v odstavci 1, považují
  1. náklady na potřebnou výbavu účastníků rekvalifikace, například nutné školní potřeby a učebnice, maximálně však do výše 2 000 Kč na jednoho účastníka,
  2. náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje 2) poskytnuté účastníkům rekvalifikace,
  3. pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace, sjednané na dobu účasti na rekvalifikaci.
 3. V případě rekvalifikace, kterou zabezpečuje zaměstnavatel pro své zaměstnance podle § 110 zákona, se za náklady na rekvalifikaci nepovažují náklady uvedené v odstavci 2 písm. b) a c) a v případě, že je rekvalifikace zabezpečována ve vlastním rekvalifikačním zařízení zaměstnavatele, ani náklady uvedené v odstavci 1 písm. d).

§ 3

 1. Za náklady spojené s rekvalifikací se považují náklady hrazené uchazeči o zaměstnání, který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci, a to v rozsahu
  1. prokázaných jízdních výdajů na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště 3) do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, včetně jízdních výdajů na cestu k přijímacímu řízení a na cestu na zahájení a ukončení rekvalifikace,
  2. prokázaných výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, maximálně však do výše 1 000 Kč na den,
  3. stravného podle zvláštního právního předpisu 4) ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání,
  4. pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí.
 2. V případě, že při rekvalifikaci osoby se zdravotním postižením 5) , která se účastní rekvalifikace v rámci pracovní rehabilitace podle § 71 písm. c) zákona, je nezbytná účast jiné fyzické osoby, považují se za náklady spojené s rekvalifikací i náklady spojené s účastí této jiné fyzické osoby při rekvalifikaci, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 1.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2004.

Ministr:

Ing. Škromach v. r.

____________________

 1. § 108 zákona č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti.
 2. § 133a zákoníku práce.
 3. § 5 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.
 4. Zákon č. 119/1992 Sb. , o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
 5. § 67 zákona č. 435/2004 Sb.
Plné znění právního předpisu bylo získáno ze systému ASPI