Vyhlášení mimořádného dotačního řízení pro sociální služby pro rok 2024, oblast B a C

Dotační výzva Ministerstva práce a sociálních věcí k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci mimořádného dotačního řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby,

pro rok 2024

pro oblasti "B" a "C"

č. j. MPSV-2024/127189-261

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále též „MPSV“) vyhlašuje dotační výzvu (č. j. MPSV-2023/135112-261) (dále „výzva“) k předkládání žádostí o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby, pro rok 2024, pro oblast B a C (dále „dotace“).

Dotační řízení Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom „MPSV“) je vyhlášeno v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním aplikace § 104 odst. 3 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění (dále jen „zákon o sociálních službách“), a dále v souvislosti se zajištěním péče o osoby, které jsou závislé na péči a pobírají sociální služby osobní asistence ve svém přirozeném prostředí v rozsahu 80 hodin měsíčně a více, ve spojení s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále též „úhradová vyhláška“).

Upozornění: Toto mimořádné dotační řízení není určeno na podporu sociálních služeb poskytovaných v roce 2024 osobám z Ukrajiny (s výjimkou služeb, které by přímo naplnily záměr podpory v oblasti B nebo C). Na oblast podpory osob z Ukrajiny bude cílena samostatná dotační výzva vyhlášená MPSV v následujících týdnech.

Účel a zaměření dotace

Dotace se poskytuje na úhradu výdajů souvisejících s poskytnutím sociálních služeb v mimořádných situacích v těchto oblastech podpory:

 • B) Zajištění péče dle zákona o sociálních službách prostřednictvím terénní sociální služby osobní asistence u osob, jejichž potřeba péče přesahuje více než 80 hodin měsíčně, v situacích snížené úhrady za poskytnutou péči.
 • C) Mimořádné situace podle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o sociálních službách, kterými se rozumí zejména živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie, dále poskytování péče o trojčata a vícerčata ze strany pečovatelské služby, případně další mimořádné situace ohrožující dostupnost sociálních služeb pro jejich uživatele.

Dotace je určena pouze pro sociální služby registrované podle podmínek zákona o sociálních službách. O dotaci mohou žádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, v případě oblasti podpory C) také kraje.

Podpořeny mohou být poskytované služby a výdaje realizované v období od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Dotace je poskytnuta v režimu veřejné podpory slučitelné s vnitřním trhem EU podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU, Úř. věst.  L 7, 11. 1. 2012).

Termíny pro předložení žádostí a postup vyhodnocení v oblastech podpory

Oblast podpory B)

 • Termín pro předložení žádosti: od vyhlášení výzvy do 15. 11. 2024.
 • Příjem žádostí, jejich vyhodnocení a přiznávání prostředků dotace bude probíhat průběžně od data vyhlášení výzvy.

Oblast podpory C)

 • Termín pro předložení žádosti: od vyhlášení výzvy do 15. 11. 2024.
 • Příjem žádostí, jejich vyhodnocení a přiznávání prostředků dotace bude probíhat průběžně od data vyhlášení výzvy.

PLNÝ TEXT DOTAČNÍ VÝZVY JE UMÍSTĚN JAKO PŘÍLOHA NÍŽE. PŘED VYPLNĚNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI JE NUTNÉ, ABY SE ŽADATELÉ SEZNÁMILI SE VŠEMI PODMÍNKAMI DOTAČNÍ VÝZVY.

KONTAKTY

 • Informace o dotačním řízení podává odbor 26 MPSV na adrese podporadotace@mpsv.cz.
 • Korespondenční adresa:

  Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Odbor 26
  Na Poříčním právu 1/376,
  128 01 Praha 2
 • Datová schránka ID: sc9aavg

PŘÍLOHY

 1. Plný text dotační výzvy MDT SSL pro oblast B a C rok 2024 (320,68 kB)
 2. Podmínky uznatelnosti nákladů_výdajů MDT SSL 2024 (165,78 kB)
 3. Oblast podpory B_os_asistence_FORMULÁŘE žádosti (44,21 kB)
 4. Oblast podpory C_mimořádné situace_FORMULÁŘE žádosti (59,26 kB)
 5. Příloha žádosti B_C_Vzor Čestné prohlášení 2024 (bezdlužnost, trestní stíhání, insolvence) (19,95 kB)

Datum zveřejnění dotační výzvy: 29. 5. 2024