Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení

vyhlašuje pro rok 2018

mimořádné dotační řízení z důvodu nutnosti aktualizace požadavků na dotaci ze státního rozpočtu v kontextu legislativních změn, které nebylo možné predikovat k řádnému termínu dotačního řízení. Dotační řízení je vyhlášeno v souladu s částí II, bod 2, Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze pro rok 2018, kde je uvedeno, že v případě zásadních změn legislativních předpisů, zejména změn nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, které významně ovlivní nákladovost služeb, je tuto situaci možné řešit podáním nové žádosti v rámci nově vyhlášeného dotačního řízení.

Dotační řízení MPSV je dále vyhlášeno v návaznosti na § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), na nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách, na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Termíny pro podávání aktualizovaných žádostí

Aplikace OK služby-Poskytovatel je zpřístupněna od 18. prosince 2017 do 22. prosince 2017

Kraje, které budou svoji žádost o dotaci aktualizovat, nově přiloží k dokumentům pouze stručné odůvodnění nárůstu požadavku z důvodu legislativních změn. Forma, obsah, přílohy a náležitosti žádosti zůstávají stejné jako v řádném kole dotačního řízení.

Kontaktní osobou pro mimořádné kolo dotačního řízení je Mgr. Antonín Shejbal.

Tel.: 221 922 647, e-mail: antonin.shejbal@mpsv.cz